logo
Банківські операції Коцовська

Тема 4.4. Кредитування банками фізичних осіб

Класифікація кредитів фізичних осіб - кредити на поточні потреби і в інвестиційну діяльність.

Основні підходи до аналізу кредитоспроможності фізичних осіб.

Порядок надання і погашення короткострокового кредиту на поточ­ні потреби.

16

Кредити фізичних осіб за овердрафтом і кредити у формі кредитних платіжних карток.

Порядок надання і погашення довгострокового споживчого кредиту.

Особливості іпотечного кредитування.

Тема 4.5. Надання банками лізингового кредиту

Лізинг як форма майнового кредиту. Об'єкти і суб'єкти лізингу, його види. Фінансовий лізинг як форма довгострокового кредиту в інвестиційну діяльність. Етапи процесу лізингового кредитування, укладення лізингової угоди, визначення лізингових платежів.

Тема 4.6. Надання банками інших видів кредитів

Факторинг як вид кредитування в поточну діяльність. Техніка здій­снення факторингового кредитування банками.

Ломбардний, консорціумний кредити, їх особливості.

Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ

Тема 5.1. Порядок здійснення банками розрахункових операцій