logo
констпекты лекций / консп банки по требованиям библ ДонНАБА

2. Аналіз активних і пасивних операцій комерційного банку.

Аналіз структури активних операцій банку включає якісний і кількісний підхід.

Використовуючи якісний підхід, співробітники банку визначають перелік активних операцій на момент проведення аналізу. У випадку, якщо активи банку складаються в основному з позик клієнтам, слід пам'ятати, що безнадійні борги за цими позиками приносять банку збитки, особливо у разі недостатньої забезпеченості кредиторів. Тому співробітникам банку слід особливу увагу звертати на формування кредитного портфеля. При проведенні даної роботи слід враховувати наступні види ризиків:

Кредитний ризик повинен контролюватися з метою підтримки його на відповідному рівні. Цього можна досягти за допомогою управління кредитами, а також наступних заходів:

Слід знати, що структура "кредитного портфеля" банку може вважатися задовільною, якщо питома вага кредитів без забезпечення, прострочених і пролонгованих складає не більше 40 %. В цьому випадку, банк не несе великого ризику при проведенні активних операцій. Після проведення аналізу активних операцій співробітники банку переходять до аналізу пасивних операцій.

Пасивна частина балансу характеризує джерела коштів і природу фінансових зв'язків банку, оскільки пасивні операції значною мірою визначають умови, форми і напрями використання банківських ресурсів.

Відзначимо, що основними завданнями аналізу пасивів є:

- визначення розміру власних коштів і їх зміна за певний період;

- визначення частки власних і позикових коштів в загальній сумі балансу;

- аналіз виконання нормативів достатності капіталу.

Зупинимося на кожній з них.

Аналіз власних коштів банку ділиться також на кількісний (визначення питомої ваги джерел формування власних засобів в їх загальній сумі) і якісний (дозволяє виявити за рахунок яких джерел сформовані власні кошти банку).

При формуванні позикових засобів банк повинен дбайливо підходити до різноманітних джерел, оскільки майже всі залучені засоби є одночасно його кредитними ресурсами, тому доцільно використати таку суму коштів, яку надалі можливо розмістити в активах, як кредитні вкладення. Значне перевищення кредитних ресурсів (позикових засобів) над кредитними вкладеннями може привести до збитковості кредитних операцій комерційного банку.

Позикові кошти з погляду кратності можна розділити на дешеві і дорогі. До останніх відносяться депозити і міжбанківські кредити. Слід пам'ятати, що якщо в структурі позикових засобів на частку міжбанківського кредиту припадає більше 50 %, така структура є неефективною і ризикованою.

Після аналізу позикових коштів банку переходять до аналізу достатності капіталу.

Слід знати, що достатність капіталу - це здатність банку покривати свої витрати; а платоспроможність банку - це достатність власних коштів на забезпечення захисту інтересів вкладників і інших кредиторів банку.

Потрібно відзначити, що банку необхідний достатній капітал для забезпечення об'єму і характеру своїх комерційних угод. Згідно з Базельськім угодою основними показниками достатності капіталу є мінімальний розмір ризикованої активів і мінімальний коефіцієнт капітального покриття.

Необхідно пам'ятати, що виконання банківських норм достатності капіталу дозволяє:

- зменшити кредитний ризик;

- відмовитися від кредитування або надання послуг у випадку, якщо сума банківського капіталу близька до нормативів достатності капіталу;

- відмінити кредитні ліміти;

- змінити платню за кредит.

При аналізі достатності капіталу насамперед встановлюється виконання економічних нормативів, встановлених НБУ, а саме:

- мінімальний розмір статутного фонду;

- платоспроможність банку;

- достатність капіталу (співвідношення власних і позикових засобів)

Також проведення аналізу достатності капіталу необхідно враховувати наступні ризики: