logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

4) Книга видана за редакцією одного чи декілька авторів.

Гроші та кредит /за ред. Савлука А.М. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.;

Деньги и кредит / под ред. Кузнецовой Л.В. – Одесса: ОГЭУ, 2005. - 302с.

Додаток 1.

Зразок титульної сторінки

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра банківської справи

Індивідуальне (обов`язкове) завдання для самостійної роботи

Тема: «Аналіз широкої (по М3) грошової маси України в

період... (вказується період дослідження)»

Виконав:

студент (ка) 3 курсу ФМЕ

(Прізвіще, ініціали).

Керівник:

науковий ступень, посада,

Прізвіще, ініціали.

Одеса – 2012