logo
Копия Головний посібник

5.3.1. Порядок використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчим дирекціям відділень Фонду у відповідних територіальних органах Державного казначейства України відкриваються рахунки для обліку надходжень та здійснення видатків. Зазначені рахунки відкриваються на ім’я виконавчої дирекції Фонду та виконавчих дирекцій відділень Фонду за балансовим рахунком № 3717 “Рахунки державних позабюджетних фондів” Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119, із змінами та доповненнями.

Обслуговування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності через рахунки, відкриті йому в Державному казначействі України, управліннях Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, здійснюється на підставі договорів між виконавчою дирекцією Фонду, виконавчими дирекціями відділень Фонду, з однієї сторони, та Державним казначейством України і управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, з іншої сторони.

Для повного і своєчасного забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчою дирекцією Фонду та Державним казначейством України узгоджується Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності через рахунки, відкриті йому в органах Державного казначейства.

Для здійснення видатків на утримання виконавчої дирекції Фонду та виконавчих дирекцій відділень Фонду в установах банків на підставі укладених договорів їм відкриваються рахунки за балансовим рахунком № 2560.

З дозволу відділень Фонду робочі органи відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення відкривають в установах банків на підставі укладених договорів:

Для зберігання та обліку коштів, що надходять відповідно до пункту 3.4 цієї Інструкції від платників, що обрали спрощену систему оподаткування своїх доходів, робочим органам відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення відкриваються накопичувальні рахунки (з ознакою транзитного), відкриті за балансовим рахунком № 2560, з щоденним перерахуванням коштів до відповідного відділення Фонду.

З поточного рахунку № 2560 виконавча дирекція Фонду, регіональні відділення Фонду та робочі органи відділень Фонду проводять фінансування витрат, передбачених бюджетами, кошторисами та іншими документами, на:

– виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та на поховання;

– забезпечення оздоровчих заходів:

оплату путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів;

часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій, дитячих оздоровчих закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

позашкільне обслуговування;

– утворення резерву страхових коштів для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;

– забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази, вирішення соціально-побутових питань та питань стимулювання праці працівників органів Фонду;

– проведення розрахунків між виконавчою дирекцією Фонду, регіональними відділеннями Фонду та робочими органами його відділень Фонду;

– підготовку та підвищення кваліфікації кадрів з питань соціального страхування.

Резерв страхових коштів Фонду зберігається на вкладних (депозитних) рахунках, відкритих в установах банків на ім’я виконавчої дирекції Фонду та відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, і використовуються на цілі, передбачені Статутом Фонду та Положенням про резервний фонд страхових коштів.

Страхові внески до Фонду, надходження, у вигляді часткової оплати вартості, за видані путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення, інші надходження (штрафи, пені, не прийняті до заліку видатки тощо) зараховуються виключно на накопичувальні рахунки (з ознакою транзитного).

Відповідальність за нецільове використання коштів, недостовірність бухгалтерського обліку, розрахункових документів, несвоєчасність внесення коштів до Фонду, а також за недостовірність даних у звітах по коштах Фонду покладається на платників страхових внесків та отримувачів коштів Фонду.

Розрахунково-касове обслуговування по коштах Фонду здійснюється згідно з договором між установою банку та клієнтом відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976, та інших нормативно-правових актів Національного банку України.

Страхувальники (роботодавці) здійснюють витрати на: 

– виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

– проведення витрат на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають на господарчому утриманні страхувальника, в межах асигнувань, передбачених кошторисом;

– проведення витрат на часткове фінансування дитячих оздоровчих закладів.

Вказані витрати страхувальники-роботодавці здійснюють в рахунок коштів Фонду з відповідним врахуванням проведених витрат при сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Страхувальники-роботодавці не мають права припиняти виплату допомоги у випадках, коли сума нарахованих страхових внесків та інших платежів до Фонду не покриває фактичних витрат з виплати допомоги.

Якщо витрати, проведені страхувальником-роботодавцем, за звітний квартал перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів, то різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок сплати наступного кварталу.

Якщо ж витрати не можуть бути покриті страховими внесками і в наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується страхувальнику-роботодавцю органом Фонду після одержання від нього звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за минулий квартал.

Відшкодування страхувальнику-роботодавцю суми перевищення над сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових внесків не покриває витрат, може провадитись і до одержання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП при обов’язковому поданні довідки-розрахунку за підписом керівника, головного бухгалтера, завіреної печаткою підприємства.

Відшкодування здійснюються органом Фонду шляхом перерахування відповідних сум на поточний рахунок страхувальника.

Всі розрахунки по коштах Фонду між органом Фонду та страхувальником проводяться за безготівковими розрахунками.