logo
НМК ПСЗ Конспект лекцій

1. Структура системи страхового пенсійного забезпечення в Україні

Страхове пенсійне забезпечення в Україні здійснюється за трирівневою системою.

Перший рівень передбачає виплату пенсій за рахунок загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Йому притаманний солідарний перерозподіл доходів між різними поколіннями людей. Воно відбувається завдяки покриттю видатків на виплату пенсій із поточних надходжень, що їх сплачують працюючі особи у вигляді страхових внесків. Пенсійні виплати тут здійснюються за рахунок страхових внесків, які обов'язково чи добровільно сплачуються працюючими громадянами (їх роботодавцями) та акумулюються в Пенсійному фонді України.

Другий рівень становить накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. В її основу покладено акумулювання коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат.

Суть такої системи полягає у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді, а також в недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня, і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які (на користь яких) сплачуватимуть(ся) такі внески. Ці кошти інвестуються в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними коштами здійснюють уповноважені компанії з управління активами. Для них ця діяльність є основною та потребує ліцензування, а вибір їх здійснюється на конкурсній (тендерній) основі. При інвестуванні пенсійних активів компанії діють згідно з вимогами законів щодо напрямів інвестування та вимог щодо диверсифікації інвестиційних вкладень. Безпосереднє зберігання пенсійних активів здійснює банківська установа - зберігач, яка несе відповідальність за цільове використання цих активів. Кошти, що обліковуються

на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, є їх власністю та за умови досягнення пенсійного віку (чи будь-якого іншого пенсійного ризику) використовуються особою (чи її спадкоємцями) на власний розсуд. Пенсійні виплати в накопичувальній пенсійній системі здійснюються додатково до виплат із солідарної системи.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення - є складовою частиною системи накопичувального пенсійного забезпечення й грунтується на засадах добровільної участі у ній фізичних та юридичних осіб (крім випадків, передбачених законами), у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється: 1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів; 2) страховими організаціями, які укладають договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду; 3) банківськими установами, що укладають договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Основу системи недержавного пенсійного забезпечення становлять недержавні пенсійні фонди, які за типами поділяються на відкриті, корпоративні та професійні.

Відкриті пенсійні фонди створюються юридичними особами, а їх учасниками стають громадяни, які добровільно перераховують до них пенсійні внески.

Корпоративні пенсійні фонди створюються роботодавцями та особами, що перебувають з ними у трудових правовідносинах. При створенні корпоративних пенсійних фондів роботодавці беруть на себе безумовне зобов'язання сплачувати додаткові пенсійні внески на користь своїх працівників, які й є учасниками цих фондів.

Професійні пенсійні фонди створюються об'єднаннями громадян або юридичних осіб за професійною ознакою. Учасниками таких фондів будуть громадяни, які пов'язані своєю професійною діяльністю.

Розміри пенсії у системі недержавного пенсійного забезпечення залежатимуть від розміру страхових внесків та терміну, впродовж якого ці внески накопичувались, а також від величини отриманого на них інвестиційного доходу.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з усіх 3 рівнів системи пенсійного забезпечення. Право брати участь або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються відповідними 'законами.

Для певних категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, що є відмінними від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення (наприклад, пенсійне забезпечення державних службовців тощо).