logo
Sotnik Hovanskij

5.2 Організація взаємовідносин з енергопостачальними підприємствами

При укладанні договору на енергозабезпечення між енергопостачальною організацією та споживачем розроб- ляється список оперативного персоналу сторін, що мають право взаємодіяти між собою при виконанні тих чи інших дій у сфері енергозабезпечення. Цей перелік ухвалюється сторонами та є обов’язковим для персоналу.

У переліку, крім посадових осіб, зазначаються повнова- ження, якими наділяються зазначені посадовці (контроль режиму енергоспоживання, вмикання-вимикання устано- вок, контроль приладів обліку, введення аварійного змен- шення енергоспоживання тощо).

У деяких випадках енергозабезпечення споживача від

енергопостачальника може відбуватися через електропере- давальну організацію. У цьому випадку є деякі особливості взаємодії енергопостачальника, енергопередавальної орга- нізації та споживача.

У загальному вигляді схема енергозабезпечення має та-

кий вигляд (рис. 5.2)

Енергопостача- льник та його мережі

Енергопереда- вальна організація та її мережі

Споживач

Рисунок 5.2 – Схема енергозабезпечення

Додаткові обов’язки, права та особливості забезпечення енергією споживача відображаються у договорі з енерго- передавальною організацією.

Енергопередавальна організація зобов’язана:

- не протидіяти постачальникам електричної енергії у постачанні споживачам;

- приєднувати до своїх електромереж електроустановки споживачів згідно з правилами;

- вдосконалювати схему та режим електропостачання для зменшення технологічних втрат енергії;

- здійснювати контроль за показниками якості у своїх мережах та поліпшувати їх;

- забезпечувати розрахунковий облік енергії та потуж-

ності;

- припиняти подачу та обмежувати обсяги подачі елект- ричної енергії споживачу за вимогою постачальника згідно з правилами та умовами договору;

- перевіряти стан розрахункових засобів обліку енергії

та здійснювати вибіркову технічну перевірку у суб-

споживача;

- забезпечувати доступ персоналу споживача для обслу- говування та ремонту його електрообладнання, розмі- щеного на території або в приміщенні електроустано- вок електропередавальної організації;

- оперативно повідомляти споживачів та постачальників енергії:

a) про всі порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження засобів обліку

на відхідних до споживача лініях електропереда-

чі;

b) про всі пошкодження устаткування, пристроїв релейного захисту автоматики (РЗА), живильних та розподільних ліній споживача, які знаходяться в приміщенні або в електроустановках електро- передавальної організації;

c) про порушення, що пов’язані з припиненням енергопостачання, їх причини і терміни віднов- лення режиму електропостачання.

- збитки, заподіяні споживачам внаслідок припинення електропостачання з вини електропередавальної орга- нізації, відшкодовуються останньою.

Електропередавальна організація має право:

- отримувати від електропостачальника або споживача оплату своїх послуг згідно з договором;

- на доступ до розрахункових засобів обліку енергії у споживача для проведення технічної перевірки, зняття

показань;

- вимагати від споживача дотримання на належному рі-

вні показників якості електричної енергії на межі ба- лансового розподілу електромереж згідно з умовами договору;

- отримувати від суб’єктів господарювання, електричні

мережі яких приєднані до мереж електропередавальної організації, плату за надання послуг з компенсації пе- ретікання реактивної електричної енергії.

Нормативними документами або у договорі також окре-

слюється порядок доступу персоналу енергопостачальної організації на об’єкти енергопередавальної організації та споживача, порядок його дій, виконання правил з охорони праці.

Чітка організація взаємовідносин між персоналом енер- гопостачальної організації, енергопередавальної організа- ції та споживача – запорука безаварійної роботи.