logo
Державний ощадний банк України

4.1 Процес банківського кредитування

Ощадбанк може надавати кредити на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним договором, усім субєктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої належності, статусу, форми власності, за наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним. Основними умовами надання кредиту є забезпеченість, повернення, дотримання строків, цільове використання.

Процес банківського кредитування складається з певних етапів, кожний з яких забезпечує рішення локального завдання, а разом досягається головна мета кредитних операцій - їх надійність і прибутковість для банку.

Процес кредитування в загальному можна класифікувати на етапи:

попередній;

поточний етап;

підсумковий етап.

Попередній етап починається з інтервю з клієнтом. Це особисте знайомство економіста кредитного відділу банку з клієнтом і розгляд його заяви, в якій обумовлено необхідну суму кредиту, його ціль і вид, термін кредиту та ймовірне забезпечення. Банк вимагає, щоб до заяви були долучені документи і фінансові звіти, які пояснюють причину необхідності кредиту.

Для оформлення кредиту необхідно подати до банку такі документи:

Лист (клопотання, заявку, заяву) про надання кредиту;

Бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування, довідку-розрахунок повернення кредиту і нарахованих відсотків;

Копії документів, що обґрунтовують необхідність отримання кредиту (договори, рахунки-фактури на поставку товарно-матеріальних цінностей чи обладнання, з метою придбання яких береться кредит);

Фінансову звітність (баланс і звіт про фінансові результати підприємства) за останнє півріччя (рік);

Документи, що гарантують повернення кредиту в разі нерентабельності кредитного проекту.

Визначення кредитоспроможності позичальника ще конкретніше підтвердить попередню роботу економіста кредитного відділу.

В цілому механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників - юридичних осіб у сучасних умовах складається з двох основних етапів:

аналіз фінансового стану потенційного позичальника;

аналіз якісних показників діяльності підприємств.

Аналіз і оцінка системи економічних показників діяльності підприємства є важливим і обовязковим етапом аналізу кредитоспроможності потенційного позичальника.

Банки самостійно встановлюють нормативні значення та відповідні бали для кожного показника залежно від його вагомості серед інших показників, що можуть свідчити про найбільшу ймовірність виконанням позичальником зобовязань за кредитними операціями.

Вид і термін кредиту залежать від того, куди будуть вкладатись позичені кошти - у сферу обігу чи у сферу виробництва. Сума кредиту відіграє значну роль, оскільки недостатня сума не дасть змоги завершити захід, що кредитується, надмірна сума може бути не погашена позичальником. Способи погашення допоможуть позичальникові правильно розпоряджатись коштами зі свого поточного рахунку.

Документальне оформлення кредитної угоди є дуже важливим, тому що відсутність будь-яких документів чи неправильне їх оформлення можуть призвести до втрат і збільшення кредитного ризику.

Кредитний договір є основним розгорнутим юридичним документом, що підтверджує права та обовязки як банку, так і клієнта. Крім цього, дуже важливим документом є строкове зобовязання, за яким банк може вимагати погашення боргу і процентів за ним.

У договорі, якщо інше не передбачене законом, зазначається така інформація: назва документа; найменування, адреси та реквізити сторін; сума кредиту; строки надання та погашення кредиту; строк дії договору; порядок зміни та припинення дії договору; права та обовязки сторін, відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою сторін; підписи сторін.

Уклавши кредитний договір, економіст формує кредитну справу позичальника.

Підсумковий етап кредитування характерний тим, що банк здійснює контролюючі функції, перевіряє цільове використання кредиту, надходження боргу і процентів за ним, оформляє акти відхилень, вирішує всі питання при несвоєчасному поверненні кредиту.

Погашення кредиту і нарахованих відсотків здійснюється позичальником зі свого поточного рахунку. Якщо такий поточний рахунок відкрито в іншому банку, погашення боргу за кредитом і сплата відсотків здійснюється платіжними дорученнями позичальника. У разі неможливості сплати боргу позичальником борг стягується з гарантів (поручителів) у встановленому законодавством порядку.

Погашення заборгованості за кредитом і відсотків за користування ним здійснюється в черговості, що встановлюється сторонами при укладенні договору про надання кредиту.

У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом і сплати відсотків за відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором. [14]