logo
Бухоблік

47. Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком

Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

Порядок обліку, зберігання та знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в грошових сховищах або у вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення вкладних (депозитних) операцій за балансовими рахунками вміщуються в окремі теки та зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Реєстраційні журнали (за умови ведення їх у документарній формі) та інформація на паперових носі­ях щодо розміщення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, яка виписана з реєстраційного журналу, що ведеться в електронній формі, зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах.

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9820 А «Бланки цінних паперів» в умов­ній одиниці 1 гривня.

Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9890 А «Бланки цінних паперів у підзвіті», а відіслані — за позабалансовим рахунком 9891 А «Бланки цінних паперів у дорозі».

Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за поза­балансовим рахунком 9812 А «Погашені цінності». Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в банку п’ять років, якщо інше не передбачено законодавством України.

Залучення депозитів може здійснюватися способом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.

У разі розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів з дисконтом у бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

Дебет рахунків 1001 А «Банкноти та монети в касі банку», 1002 А «Банкноти та монети в касі відділень банку», 1101 А «Банківські метали в банку», 1102 А «Банківські метали у відділенні банку», 1200 А «Кореспондент­ський рахунок банку в Національному банку Украї­ни», 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарю­вання», 2620 АП «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 АП «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ» — рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів — на суму номіналу сертифіката за мінусом дисконту; Дебет рахунків 3326 КП «Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком», 3336 КП «Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком», 3346 КП «Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифіка­тами на вимогу, емітованими банком» — рахунки для обліку неамортизованого дисконту за ощадними (депозитними) сертифікатами — на суму дисконту; Кредит рахунків 3320 П «Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 3330 П «Довгостро­кові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 3340 П «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком» — на суму номіналу сертифіката.

У разі випуску ощадних (депозитних) сертифікатів з премією здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Дебет рахунків 1001 А «Банкноти та монети в касі банку», 1002 А «Банкноти та монети в касі відділень банку», 1101 А «Банківські метали в банку», 1102 А «Банківські метали у відділенні банку», 1200 А «Кореспондент­ський рахунок банку в Національному банку України», 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарю­вання», 2620 АП «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 АП «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ» — рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів — на суму номіналу сертифіката плюс премія; Кредит рахунків 3320 П «Короткострокові ощадні (депозит­ні) сертифікати, емітовані банком», 3330 П «Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком», 3340 П «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком» — на суму номіналу серти­фіката; Кредит рахунків 3327 П «Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком», 3337 П «Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком», 3347 П «Неамор­тизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком» — рахунки для обліку неамортизованої премії за ощадними (депо­зитними) сертифікатами — на суму премії.

Суми дисконту та премії амортизуються щомісяця протягом періоду від дати видачі сертифіката до його погашення з віднесенням нарахованих сум на процентні витрати. У цьому разі здій­снюються такі проведення:

Під час амортизації дисконту:

Дебет рахунків 7052 АП «Процентні витрати за короткостро­ковими ощадними (депозитними) сертифікатами влас­ного боргу, емітованими банком», 7053 АП «Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитни­ми) сертифікатами власного боргу, емітованими банком», 7054 АП «Процентні витрати за ощадними (депо­зитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком» — рахунки для обліку процентних витрат за кош­тами, залученими за ощадними (депозитними) серти­фікатами; Кредит рахунків 3326 КП «Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифі­катами, емітованими банком», 3336 КП «Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозит­ними) сертифікатами, емітованими банком», 3346 КП «Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком».

Під час амортизації премії:

Дебет рахунків 3327 П «Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком», 3337 П «Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифі­катами, емітованими банком», 3347 П «Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком». Кредит рахунків 7052 АП «Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком», 7053 АП «Про­центні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком», 7054 АП «Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком» — рахунки для обліку процентних витрат за коштами, залученими за ощадними (депозитними) сертифікатами.

У разі настання строку погашення або дострокового погашення ощадного (депозитного) сертифіката банк здійснює платіж проти його пред’явлення та відображає цю операцію в бухгалтерському обліку аналогічно операціям з повернення вкладів (депозитів).