logo
Роздiл 02

Банки України

Шлях до ринку несумісний з тією монобанківською структурою, яка була ха­рактерною для авторитарно-бюрократичної системи нашої країни в минулому. Роль кредитного закладу через свої відділення в кожному адміністративному районі вико­нував Державний банк. По суті діяло “банківське кріпосне право”, за якого кожне підприємство (організація) законодавче прикріп­лювалося до конкретного банку.

Перехід до ринкових відносин передбачає введення дворівнево­го порядку банківської системи, що юридичне закріплено Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Згідно з цим зако­ном утворюються Національний банк України і комерційні банки, у тому числі Зовнішньоекономічний банк України, Ощадний банк України та інші комерційні банки різних видів та форм власності.

Національний банк України є центральним банком держави, її

152

емісійним центром, здійснює єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської си­стеми в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Йому належить монопольне право на випуск грошей у обіг, а також національних грошових знаків. Він зберігає ре­зервні фонди грошових знаків, дорогоцінних металів та золотова­лютних запасів, здійснює операції щодо розміщення їх, у тому чис­лі в іноземних банках.

Статутний фонд Національного банку України утворюється за рахунок держави. Він є власністю України, юридичним суб'єктом.

Комерційні банки є закладами, що створюються для залучення грошових засобів і розміщення їх від свого імені на умовах повер­нення, сплачування і терміновості, а також здійснення інших бан­ківських операцій. В Україні утворюються комерційні банки різ­них видів і форм власності на акціонерних або пайових засадах.

Такі банки формують кредитні ресурси за рахунок статутного фонду, залучення засобів підприємств, особистих заощаджень гро­мадян, придбання кредитних ресурсів у інших комерційних банках або у Національного банку України.

У січні 1989 p. першим комерційним банком України стало Акціонерне товариство “Український інноваційний банк” (AT “Укр­інбанк”). Він є кредитно-фінансовою установою, створеною у фор­мі відкритого акціонерного товариства.

Укрінбанк — правонаступник Українського республіканського акціонерного інноваційного банку, створеного рішенням загальних зборів засновників. Основними його завданнями є підтримка іноваційної діяльності з використанням усіх видів банківських опера­цій. Капітал банку працює у різних галузях економіки — промис­ловості, торгівлі, туризмі, науці. З метою збільшення статутного фонду Укрінбанк здійснює емісію цінних паперів у вигляді прос­тих іменних акцій. Передплатниками можуть бути юридичні особи і громадяни. Акції реалізуються за ціною, що встановлюється ви­ходячи з попиту та пропозиції.

У вересні 1990 p. засновано акціонерний комерційний банк “Україна”. Він є правонаступником Агропромбанку СРСР на території України. Його метою є банківське обслуговування кол­госпів, держгоспів, кооперативів, селянських господарств (ферме­рів), орендарів, об'єднань, союзів, асоціацій, громадян, промисло­вих підприємств агропромислового комплексу.

Більша частина кредитних вкладів банку направляється в ос­новну діяльність підприємств і господарств агропромислового ком­плексу. Значне місце займає середньо- і довгострокове кредитуван­ня. Пріоритетними напрямами довгострокового кредитування є:

будівництво, реконструкція, розширення і технічне переоснащення

153

на сучасній технічній основі об'єктів виробничого призначення; придбання сільськогосподарської техніки, транспортних засобів; розвиток соціальної сфери села.

Джерелами ресурсів банку є статутний фонд — 5 відсотків; за­лишки засобів підприємств на рахунках — 45; залучені ресурси — 50 відсотків.

Як банк універсального напряму Агропромбанк “Україна” може пропонувати своїм клієнтам з урахуванням світового досвіду широкий вибір банківських послуг. Поряд з традиційними опера­ціями з кредитного, розрахункового і касового обслуговування банк здійснює залучення засобів у внески на депозитні рахунки; випуск, купівлю, порядок і зберігання цінних паперів та інших розрахункових документів; надання гарантій та інших зобов'язань; експертну оцінку техніко-економічного рівня проектів; консульта­ції та інші послуги.

Якісно відмітною рисою Агропромбанку “Україна” від будь-якого комерційного банку є те, що він має низку філіалів: 505 на районному рівні, 25 на обласному і 25 операційних відділень і управлінь.

Діяльності комерційних банків має бути властива динамічність і ефективність вирішення питань. Вони будують свої відносини з клієнтами на контрактно-договірній основі відповідно до критеріїв ринку і кредитоспроможності позикоодержувача. Швидке їх зрос­тання сприятиме розвитку конкуренції, що поліпшуватиме якість обслуговування, зробить кредит доступним для будь-якого госпо­дарського суб'єкта, громадянина.

Кооперативні банки є кредитними установами, які утворюються союзами (об'єднаннями) кооперативів у формі галузевих або тери­торіальних банків. Такі банки забезпечують коштами кооперато­рів, здійснюють касово-розрахункове обслуговування, представля­ють їхні інтереси у господарських і фінансових органах. Вони можуть брати на себе функції здійснення операцій, пов'язаних з продажем цінних паперів кооперативів або союзів (об'єднань), які їх випускають, а також на договірних началах брати участь свої­ми коштами у господарській діяльності кооперативу.

Джерелом засобів кооперативних банків є вільні кошти коопе­ративів, інших підприємств, громадян і позики спеціалізованих банків.

Кооперативні банки в нашій країні лише починають створюватися і тому досить корисним може бути сторічний досвід роботи таких банків у західноєвропейських країнах. Вони обслуговують кооперативні підприємства, яких майже в 100 країнах світу налі­чується близько 640 тис. (292 млн пайовиків). Такі банки спеціа­лізуються на обслуговуванні невеликих і середніх підприємств, а також громадян з провінції та сільської місцевості через розга-

154

лужену мережу відділень і контор. Вони спираються на велику кількість рядових пайовиків, які одночасно є їхніми клієнтами.

Ощадний банк України забезпечує організацію заощаджень у країні, безготівкові розрахунки і касове обслуговування населення, кредитування потреб населення. Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність” він перетворений на спеціалізова­ний 'комерційний банк. Він здійснює не тільки кредитно-розрахун­кові та інші касові операції, а й безготівкові розрахунки, розпов­сюдження і погашення цінних паперів, валютне обслуговування іноземних громадян, надає різні платні послуги.