logo
практика 2012

1.1.Загальна характеристика ват «Ощадний банк України»

ВАТ „Державний ощадний банк України” (Ощадбанк) – це один із системоутворюючих банків у нашій державі. Ощадбанк є фінансовою структурою загальнонаціонального масштабу, яка обєднує 6751 банківську установу, які займаються розрахунково-касовим обслуговуванням понад 110 тисяч підприємств, установ та організацій, зокрема, НАЕК „Енергоатом”, ДК „Укрспецпроект”, НАК „Нафтогаз України”, ХК „АвтоКраз”, телеканал „Інтер”, Полтавський ГКЗ, ТОВ „Інфікс”, страхова компанія „Укрінмедстрах”, Рівненська АЕС та багато інших підприємств.

Державний Ощадний банк України створено відповідно до постанови КМУ №876 від 21 травня 1999р. Шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного Ощадного банку України у відкрите акціонерне товариство. За рахунок перетворення Державного спеціалізованого комерційного Ощадного банку України Державний Ощадний банк став правонаступником його майна (прав і обовязків).

Державний Ощадний банк України проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користужться та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на правах власності. Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки у Національному банку України та в інших банках.

Діяльність ВАТ „Державний ощадний банк України” регламентується загальним банківським законодавством, зокрема Законом України „Про банки та банківську діяльність” із змінами та доповненнями, іншими законодавчими та нормативними актами, а також власним Статутом.

Метою діяльності ВАТ”Ощадбанк” є сприяння економічного розвитку України а також одержання прибутку в інтересах банку та його акціонерів.

Предметом діяльності банку є виконання банківських та інших операцій а також надання послуг згідно з наданими НБУ ліцензїями.

Головним завданням банку є розвиток ощадної справи в Україні, акумуляція грошових коштів населення та субєктів господарювання та їх подальше розміщення на комерційних засадах в інтересах вкладників, здійснення кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів.

Ощадбанк надає сьогодні клієнтам понад 115 видів банківських послуг, здійснюючи всі види операцій у національній та іноземній валютах. Установи Ощадбанку обслуговують понад 92 млн рахунків фізичних осіб, більшість з яких відкрито до 1992 року. Це свідчить про велику довіру населення до Ощадбанку.

Ощадний банк є сильним і вплмвовим фінансовим інститутом, але в Україні існують й інші банки такі як: Приватбанк (м.Дніпропетровськ), Аваль (м.Київ), Укрсоцбанк (м.Київ), Укрсиббанк (м.Київ), Райффайзенбанк Україна (м.Київ), Надра (м.Київ), Брокбізнесбанк (м.Київ), Укрпромбанк (м.Київ) та інші.

Банк проводить цілеспрямовану роботу з оптимізації мережі. Він залишається системним банком з найрозповсюдженішою мережею установ, до яких входять 25 регіональних управлінь, 430 відділень та тисячі безбалансових філій, які охоплюють усі куточки країни.

Загальне керівництво мережею установ Ощадного банку України здійснює національний банк України , який разом з Кабінетом Міністрів України вирішує напрямки розвитку ощадної справи в країні.

Статут Ощадного банку України окреслює завдання, що покладені на банк, його права, обов’язки, форми організаційного устрою та управління, джерела формування та шляхи використання банківських ресурсів.

Статутний капітал банку становить 200 млн.гривень.

Банк здійснює емісію власних акцій відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про банки і банківську діяльність”. Банк витускає 200 простихіменних акцій номінальною вартістю 1 млн.гривень кожна у бездокументарній формі на всю суму статутного капіталу. Кожна акція є неподільною.

Ресурси Банку складаються з власних та залучених коштів у національній та іноземній валюті. Банк на договірних засадах може одержувати кредити у НБУ та інших банках.

Контроль за фінансово-господарьською діяльністю Банку здійснюється ревізійною комісією, персональний та кількісний склад якої затверджується наглядовою радою. Ревізійна комісія контролює дотримання Банком законодавства і нормативно-правових актів НБУ; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції наглядовій раді; вносить до наглядової ради Банку пропозиції з будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів його клієнтів.

Діяльність банку припиняється щляхом реорганізації або ліквідації. Банк може бути ліквідовано з ініціативи Кабінету Міністрів України та з ініціативи НБУ (у тому числі за заявою кредиторів).

Ощадний банк України нині має майже 11 тисяч установ, у тому числі понад 10 тисяч філій, 112 агенств. Штатна чисельність працюючих у них складає майже 52 тисяч осіб, з яких 49 тисяч – працівники відділень і філій, що складає приблизно половину усіх працівників, зайнятих у банківській системі України. Це надає змогу банку охопити своєю діяльністю територію всієї країни та надати послуги населенню. Чиисельність працівників у цілому в системі Ощадбанку становить близько 35 тис.чоловік.

Організаційна структура системи Ощадбанку відповідає існуючому адміністративно-триторіальному поділу України таким чином, що в кожному адміністративному центрі існує установа Ощадбанку.

С труктура Ощадбанку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням (рис.2.1.), тобто має лінійний тип організаційної структури управління, яка характеризується лінійними формами зв’язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління. Лінійна структура управління складається зі взаємо підпорядкованих органів у вигляді ієрархічної драбини. Кожен управлінець підпорядковується тільки одному менеджеру, і всі зв’язки з вищими рівнями управління відбуваються через нього. Ця структура характеризується простотою, чіткістю і зрозумілістю взаємин ланок і працівників управління.

Головним органом управління Банку є Наглядова Рада Ощадного банку, яка розташована в м. Києві. До функцій Ради банку входить загальне управління мережею установ, затвердження Статуту банку, а також внесення змін до нього та до поточної організації банківської діяльності.

Рада банку обирає свого Голову, також власний виконавчий орган – Правління Банку.

Керівництво діяльністю Банку на території областей здійснюють регіональні обласні управління, які очолюють начальники управлінь.

Управління також користується статусом юридичної особи і виступає від імені Ощадного банку України. Територіальні установи мають власний баланс, який входить складовою до загального балансу банку. положення про управління затведжує рада Ощодбанку. Управління виконує всі функції, передбачені Статутом Банку. зокрема. У встановленому порядку управління має право відкривати або закривати відділення банку. Відділення управляють підпорядкованими ними установами, які залежно від обсягів роботи та виконуваних функцій можуть розділятися на устинови трьох типів: операційні відділи (частини), філії, агенства. Вони організовуються в містах та селищах і можуть бути відкриті при підприємстві, установі, організації або радгоспі.

Філії розміщуються, як правило, в окреми будівлях, а операційні частини – при відділеннях. Філії виконують всі операції, пов’язані із здійсненням кредитно розрахункового обслуговування населеннята юридичних осіб.

Агенства організовуються на підприємствах зв’язку та інших організаціях. Ними виконуються обслуговування особистих вкладів громадян, безготівкові розрахунки за вимогами вкладників, перекази вкладів в установи Ощадного банку та інші операції.

Наглядовою Радою визначаються основні напрямки діяльності у сфері розвитку ощадної справи, розрахунково-касового обслуговування населення, депозитної, кредитної, процентної та інвестиційної політики. Крім того, рада затверджує річні результати діяльності банку, встановлює порядок розподілу прибутку, заслуховує звіти Правління з основних питань діяльності, затверджує зведений баланс банку, граничну кількість його працівників, посадові оклади голови та членів Правління.

Правління Ощадбанку розробляє фінансові, кредитні , касові плани, виробляє методологію та технологію операцій інспекції та правила, здійснює нагляд і контроль, готує статистичні звіти.

Правління Ощадбанку я головна контора є також розрахунковою палатою для підзвітних установ з платежів в Україні та міжнародних платежах у твердій валюті. Окрім того, Правління здійснює міжбанківське кредитування та регулює кредитні ресурси в системі Ощадбанку.

До складу Ощадбанку входять 26 обласних дирекцій відповідно до адміністративного розподілу України. Завдання регіональних управлінь зосереджені на управлінні, плануванні, нагляді та контролі; також здійсненні розрахунків підзвітних відділень за принципами розрахункової палати. Регіональні управління здійснюють обслуговування корпоративних клієнтів, зокрема обслуговують їх розрахунки та надають їм кредити. До складу управлінь входять від 13 до 45 районних відділень. Районні відділення здійснюють управління філіями.

Філії (їх у системі Ощадбанку України 12500) та агенства (відповідно405) підпорядковуються відділенням району і здійснюють обмежену кількість операцій, а саме обслуговують розрахунки та вклади населення. Філії не мають окремого балансу і не формують власні фонди.

Специфіка діяльності Ощадбанку виявляється в його функціях. Ощадбанк виконує відповідно до Статуту наступні функції:

• мобілізацію тимчасово вільних і не використаних на поточні споживчі цілі грошових коштів населення і підприємств;

• розміщення залучених коштів;

• кредитно-розрахункове обслуговування підприємств і органі­зацій;

• кредитування споживчих потреб населення;

• грошові розрахунки і платежі в господарстві і з населенням;

• випуск, покупку, продаж і зберігання Банком векселів, чеків, сертифікатів та інших цінних паперів, а також операції з ними;

• консультування та надання економічної і фінансової інформа­ції, надання комерційних послуг (факторинг, лізинг і ін.);

• установчу функцію;

• здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій.

Важливою характеристикою Банку є розподілення його операцій на активні і пасивні. Основні пасивні операції Ощадбанку зводяться до залучення коштів населення і підприємств, а активні — пов'язані з використанням цих кошті на кредитній основі.

Масштаби і характер пасивних операцій визначені рівнем роз­витку товарно-грошових відносин, характером мережі банківських установ і системи безготівкових розрахунків. Ці операції повинні бу­дуватися таким чином, щоб доходи Банку за ними перевищували витрати на їх забезпечення, тобто були рентабельними. На рента­бельність банківських операцій суттєво впливає конкуренція між банками, яка призводить, з однієї сторони, до вирівнювання рівня доходності (рентабельності) в різних банках, а з другої сторони, до забезпечення необхідного рівня обслуговування клієнтів при меншій платі. Враховуючи концентрацію в Ощадбанку більшості маси грошо­вих збережень населення і реально складеного положення в бан­ківській сфері, в найближчі роки його установи будуть виконувати головну роль в обслуговуванні населення або до тих пір, поки мережа інших банків не буде відповідно розвинута.

До пасивних операцій Банку відносяться операції по прийманню і збереженню вкладів, виконання розрахунків громадян за їх фінансовими обов'язками різноманітного роду (приймання платежів до бюджету на користь торгових, комунальних, транспортних та інших організацій і установ), продаж і покупку державних і інших цінних паперів тощо.

Активні операції Ощадбанку, пов'язані з видачею кредитів орга­нізаціям і населенню в обсязі кредитних ресурсів, мобілізуючих на місцях, а також придбаних у інших банків. Видача кредитів прово­диться на споживчі цілі, на розміщення коштів населення в державні і інші цінні папери, позика комерційним банкам, позичальникам, юридичним особам.

Поряд з кредитуванням організацій велике значення належить операціям, пов'язаних з видачею позик населенню. До них відносять кредити: на будівництво і купівлю індивідуального житлового будин­ку для постійного проживання, на капітальний ремонт, будівництво будинків у сільській місцевості для сезонного проживання на ви­діленому участку землі, на нагальні потреби і ін. Кредити населенню видаються у відповідності з укладеними між позичальником і Банком кредитними договорами.

У багатьох випадках Ощадбанк виконує функції посередника у взаємозаліках між господарчими організаціями в безготівковій формі розрахунків — жирооборот, тобто перерахування коштів за спе­ціальними рахунками на підставі особливих доручень.

Ощадбанк здійснює розрахунки громадян за їх фінансовими обов'язками різноманітного роду (приймання платежів до бюджету на користь торгових, комунальних, транспортних і інших організацій і установ, продаж і покупка державних і інших цінних паперів і ін.). Масштаби і характер цих операцій пов'язані з розвитком ринку цінних паперів, системи безготівкових розрахунків.

Ощадбанк може здійснювати факторінгові операції по покупці у свого клієнта права на одержання грошей від його покупця. Після надання даних про відгрузку продукції Банк перераховує відправнику кошти у розмірі її ціни (за мінусом комісійних винагород). Такий по­рядок розрахунків суттєво прискорює оборот фондів, закріплює прямі договірні зв'язки і платоспроможність клієнтів.

Великі можливості дії на посилення ділової активності підпри­ємств — в проведенні Банком лізингових операцій по здачі в оренду придбаних ними машин, устаткування і інших матеріальних коштів. Лізингові операції дозволяють не тільки підтримувати тісний зв'язок між підприємствами і Банком, але і оперативно виконувати інвес­тиційні програми підприємств, звільняючи їх від великих одноразо­вих вкладень.

Ощадбанк може бути засновником різноманітних підприємств, у тому числі і спільних, виступаючи засновником інших банків, інвес­тиційних фондів і компаній, акціонерних товариств і інших юридич­них осіб.

Важливою функцією Ощадбанку є здійснення міжнародних роз­рахунків і валютних операцій шляхом відкриття відповідних валютних рахунків. Внаслідок цього утворюються реальні і значні надходження валютних коштів.

Основною задачею Ощадбанку по роботі з цінними паперами є збільшення рентабельності операцій з цінними паперами і на підставі цього підвищення питомої ваги прибутку від операцій в загальній структурі прибутку Банку.

Важливою функцією Ощадбанку є здійснення валютних опе­рацій: валютнообмінні операції, оплата та продаж дорожніх чеків, ви­пуск пластикових карток міжнародних платіжних систем та прове­дення операцій за ними, прийом та виплата переказів, залучення ва­лютних, коштів шляхом відкриття відповідних валютних рахунків фізичних осіб, обслуговування рахунків в іноземних валютах юридич­них осіб. Проведення зазначених операцій дають змогу надати клієн­там Банку широкий спектр послуг. Внаслідок цього в Банку утворю­ються реальні і значні обсяги залучених валютних коштів.

Так як Ощадбанк має значну розгалужену мережу філій, здій­снення операцій купівлі та продажу готівкової іноземної валюти дає можливість задовольнити потреби широких верств населення та при­носить значний доход Банку.

Більш сучасним засобом розрахунків є пластикові картки міжна­родних платіжних систем. Найбільше в світі користуються попитом картки компаній VІSА та ЕURОРАY.

Ощадбанком здійснюються перекази коштів населення за межі України, які передбачені діючим законодавством України, а саме: до­помога родичам; оплата лікування, навчання, участі у конференціях, науково-методичної літератури та передплатних видань, товарів для власного споживання; перерахування залишку вкладу при виїзді за кордон на постійне місце проживання та інші.

Обслуговування рахунків юридичних осіб як в національній, так і в іноземних валютах в одному банку створює ряд переваг для клієнтів. Ощадбанком здійснюються: купівля та продаж іноземної ва­люти на міжбанківському валютному ринку, перекази за кордон за товари та послуги, зарахування виручки, що надходить на рахунки клієнтів, видача готівкової іноземної валюти на відрядження за кор­дон. Новою послугою Банку для юридичних осіб є можливість вико­ристання корпоративної пластикової картки для проведення розра­хунків та отримання готівки у відрядженні як на території України, так і за її межами.