logo
Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

2.4 Порядок проведення операцій по картрахункам клієнтів

Порядок ведення рахунку по дебетній власній БПК допускає нульовий залишок коштів на рахунку. Емісійний центр один раз на місяць (до 5 числа наступного місяця) формує дані (виписки) про стан карткових рахунків та надсилає їх в установу банку.

Поповнення картрахунку здійснюється як готівкою, так і безготівковим шляхом. Безготівковим шляхом на картрахунки дебетних власних БПК зараховуються надходження в національній або іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством. В день надходження коштів на картрахунок установа банку надає в емісійний центр інформацію про суми цих надходжень. На суми залишку по дебетним БПК можуть нараховуватися відсотки згідно з договором на відкриття картрахунку.

Витратні операції по рахунку дебетної БПК здійснюються згідно документа складеного з допомогою БПК в паперовому або електронному вигляді (отримання готівки в установі банку або через банкомат, розрахунки за товари та послуги).

Порядок ведення карткового рахунку по кредитній власній БПК допускає відємний залишок у межах суми дозволеного установою банку ліміту кредиту, який обумовлено в договорі з клієнтом.

Держателі кредитних БПК, для яких за рішенням кредитного комітету установи банку встановлено ліміт кредиту, мають право користуватись ним протягом одного розрахункового циклу. За користування лімітом кредиту держателі БПК сплачують відсотки згідно встановлених банком процентних ставок.

Клієнт розраховується за кредит в строк, який вказано в договорі на користування БПК, після отримання ним виписки по картрахунку від установи банку. Контроль за своєчасним погашенням кредитів, наданих по кредитних БПК, покладається на керівника установи банку та відповідального працівника по роботі з БПК.

У разі непогашення держателем кредитної власної БПК отриманої суми кредиту, емісійний центр банку, одночасно з відсотками за користування кредитом,

нараховує пеню за несвоєчасне його погашення.

Погашення заборгованості по кредиту та відсотках по ньому здійснюється шляхом списання сум з картрахунку клієнта. Тому клієнт в установі банку здійснює тільки поповнення картрахунку. Про всі випадки поповнення картрахунку установа банку надсилає емісійному центру повідомлення. Емісійний центр проводить зміни в базі даних та надсилає в установу банку виписку про новий стан картрахунку клієнта.

Якщо держатель кредитної БПК не розрахувався за використаний кредит у вказаний строк, емісійний центр:

— блокує дію БПК на строк згідно договору;

— надсилає в установу банку повідомлення про блокування картрахунку та список боржників.

Якщо в строк, який визначено в договорі з власником картрахунку, борг не погашено, установа банку списує заборгованість по кредиту, відсотках та пені з рахунку забезпечення власника картрахунку і надсилає в емісійний центр повідомлення про закриття картрахунку, в звязку з невиконанням обовязків по договору, та інформацію про погашення боргів.

Операції списання коштів з рахунку забезпечення проводяться у випадках:

— погашення заборгованості по картрахунку;

— по закінченні строку дії договору по БПК;

— розірвання договору по картковому рахунку.

Приходні операції по рахунку забезпечення здійснюються у випадках:

• видачі додаткових БПК та визначення нового залишку для рахунку забезпечення. При цьому укладається додаткова угода до договору по рахунку забезпечення;

• в разі відновлення власником картрахунку суми мінімального залишку по картковому рахунку та суми вкладу на рахунку забезпечення.