logo
Книги Облік у банках / Кузьм_нська_Орган_зац_я обл_ку у банках КНЕУ / 3

11.5. Організація контролю депозитних операцій банку

Внутрішньобанківський контроль за депозитними операціями банку — це сукупність процедур, які забезпечують дотримання положень внутрішніх і зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку та достовірність і повноту наданої інформації.

Складовою внутрішньобанківського контролю є бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль відповідно до облікової політики банку, інструктивних документів та чинного законодавства щодо здійснення депозитних операцій банку та достовірності фінансової звітності — передбачає застосування сукупності процедур, які забезпечують безпомилкове відображення операцій відповідно до їх економічної сутності, наявність у роботі операційних процедур та продуктивність системи документообороту.

При організації бухгалтерського контролю за депозитними операціями, важливою ділянкою є перевірка правильності відоб­раження депозитних операцій на рахунках бухгалтерського обліку (кореспонденції рахунків), записів операцій в облікових регістрах, дотримання правил групування первинних документів, їх зберігання і користування ними, відповідність показників облікових регістрів формам фінансової звітності.

При організації системи бухгалтерського контролю банку за депозитними операціями особлива увага надається контролю за рахунками, за якими тривалий час не здійснювалися операції, крім нарахування процентів, а також за рахунками співробітників банку. Для цього передбачається:

Форма та періодичність надання клієнтам виписок та пові­домлень з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками, встановлюються банком згідно з умовами договору між депонентом та банком.

Організацію бухгалтерського контролю банк поділяє на первинний та подальший.

Первинний контроль за депозитними операціями здійснюється відповідальним виконавцем, який виходячи зі змісту документів, наданих в електронному або паперовому вигляді, перевіряє правильність їх оформлення та наявність порушень процедур бухгал­терського обліку.

При організації первинного контролю за депозитними операціями банк розробляє методику перевірки, в якій, зокрема, передбачається контроль виконання таких вимог:

При організації контролю за депозитними операціями банк передбачає періодичну перевірку особою, яка не бере участі у виконанні депозитних операцій, правильності нарахування про­центів і своєчасне здійснення відповідних записів у бухгалтер­ському обліку. Проценти, які відображені на окремих аналі­тичних рахунках процентних витрат (доходів), мають бути звірені із сумою процентів, сплачених депоненту або отриманих від банку. У разі сплати процентів безпосередньо із рахунків витрат необхідно забезпечити додатковий контроль та звіряння списаних із рахунків витрат та зарахованих на рахунки вкладника сум процентів.

Організація контролю за депозитними операціями при авто­матизованому нарахуванні процентів та відображенні їх за від­повідними рахунками бухгалтерського обліку передбачає регу­лярний перегляд відповідних процедур внутрішнього контролю та перевірку розрахунків процентів і записів за цими рахунками.

При організації подальшого бухгалтерського контролю за депозитними операціями банку надається можливість упевнитися в тому, що операції відображені та оцінені згідно з вимогами облікової політики банку, а система аналітичного обліку дає змогу відстежувати рух коштів за рахунками клієнтів та тотожність аналітичного обліку синтетичному, виявляти та усувати недоліки належним чином. Подальший контроль організовується у вигляді тематичних перевірок і ревізій.

При організації наступного контролю склад працівників, що залучаються до перевірки, визначається наказом по установі банку.

Подальший контроль за депозитними операціями має на меті перевірити:

При організації контролю процедури реєстрації депозитів, кон­тролюється правильне та своєчасне відображення таких даних:

Здійснення подальшого контролю за депозитними операціями передбачає реєстрацію перевірок у журналі реєстрації подальшого контролю за схемою:

Організація подальшого бухгалтерського контролю за депозит­ними операціями передбачає перевірку наявності підписів, на первинних документах працівників банку, які здійснювали первинний контроль.

Після здійснення подальшого контролю за депозитними операціями фізичних осіб документи за вкладами розміщуються в картотеки вкладних документів (основного або поточного архіву).