logo
Формування прибутку комерційного банку

2.2 Чинники формування прибутку КБ

З метою виявлення прибутковості банківської діяльності як джерела його формування, що забезпечує стабільність фінансового стану банку, здійснюється комплексний аналіз його доходів і витрат. Завданням такого аналізу є:

- визначення постатейної структури доходів і витрат та їх динаміки;

- оцінка виконання фінансового плану або бізнес-плану за показниками доходів і витрат;

- виявлення факторів та визначення ступеня їх впливу на зміну доходів і витрат;

- коефіцієнтний аналіз доходів і витрат;

- аналіз і оцінка рівня дохідності банку та розроблення заходів щодо використання резервів підвищення прибутковості банківської діяльності;

- аналіз та оцінка співвідношення активів, пасивів, доходів і витрат з метою прогнозування фінансового стану комерційного банку.

Поняття доходності комерційного банки відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності.

За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток банку, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій.

Загальний аналіз доходів та витрат здійснюється на основі фінансової звітності в період 2008-2010 рр. (див. Додаток Б-В).

Таблиця 2.4 б Динаміка доходу ПАТ «Укрсоцбанк» за період 2008 - 2010 рр., млн. грн

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Приріст

2008/2010, %

Процентні доходи

43143

65722

79136

55

Комісійні доходи

18432

22309

23564

22

Прибуток (збитки) від торговельних операцій

83173

76444

107422

23

Інші банківські операційні доходи

1068

9385

7427

86

Інші небанківські операційні доходи

0

0

0

0

Непередбачені доходи

 0

0

0

0

Доход разом

145816

173860

210122

31

Згідно таблиці 2.4 можна зробити висновок, що дохід збільшився на кінець 2010 р. зобразимо наочно за допомогою діаграми (Рис. 2.2).

Рисунок 2.2 Динаміка доходу ПАТ «Укрсоцбанк» в період 2008-2010 рр.

Витрати - це зменшення економічної вигоди в аналізованому періоді внаслідок проведення комерційним банком фінансових та господарських операцій, які зменшують активи або збільшують заборгованість.

Проведемо загальний аналіз витрат ПАТ «Укрсоцбанк» (табл.. 2.5).

Таблиця 2.5

Динаміка витрат АТ «Укрсоцбанк» за період 2008 - 2010 рр., млн. грн.

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Приріст

2008/2010, %

Процентні витрати

33256

32221

30249

-10

Комісійні витрати

0

0

0

0

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Приріст 2008/2010, %

Інші банківські операційні витрати

0

0

0

0

Інші небанківські операційні витрати

0

0

0

0

Відрахування у резерви

1250

5976

7491

83

Витрати разом

34506

38197

37740

9

Для наочності структури витрат банку за даний період відобразимо у вигляді стовпчикової діаграми (Рис. 2.3).

Рисунок 2.3. Динаміка витрат ПАТ «Укрсоцбанк» в період з 2008-2010 рр.

Таблиця 2.6 Аналіз чистого прибутку ПАТ «Укрсоцбанк»

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Доходи банку

145816

173860

217549

Витрати банку

34506,00

38197,00

37740,00

Прибуток від основної діяльності

111310

135663

179809

Валовий прибуток

111310

135663

179809

Податок на прибуток

33393,00

40698,90

53942,70

Чистий прибуток

77917,00

94964,10

125866,30

Рентабельність і прибутковість банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу в частині активів і пасивів та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важливими умовами забезпечення прибутковості банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення оцінки показників ефективності прибутковості.