logo
Формування прибутку комерційного банку

ВСТУП

Комерційні банки як економічно незалежні і юридично самостійні організації в умовах ділової конкуренції ведуть боротьбу за залучення клієнтів, кредитних ресурсів та їх вигідне розміщення. Комерційний статус дає банку значну самостійність у визначенні напрямів, умов і термінів залучення та розміщення кредитних ресурсів, розвитку різноманітних форм банківської діяльності, у використанні прибутку та вирішенні інших питань. Це сприяє розширенню банківських послуг та поліпшення їх якості.

Головним орієнтиром діяльності банку є отримання прибутку, як необхідної умови його функціонування та подальшого розвитку. Прибуток повинен бути достатній для збільшення в заданих розмірах власного капіталу, технічного оснащення, формування резервів банку. В цих умовах прибуток є однією із стратегічних цілей його формування та найважливішим обєктом обліку, аналізу і прогнозування діяльності банку. Але динаміка доходів, витрат і прибутку вітчизняних комерційних банків протягом останніх років характеризується стійкою тенденцією випереджаючого зростання витрат порівняно з доходами, що призвело до зменшення витратовіддачі і обумовило зниження рентабельності банківської діяльності. Загальним погіршенням ситуації банки завдячують не тільки негативному впливу зовнішніх загальноекономічних та правових чинників, але, значною мірою, і вадам управління фінансовими результатами окремих банків.

Даній проблемі приділяли постійну увагу вітчизняні та іноземні фахівці такі, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Завгородній В.П., Кужельний М.В., Осадчий Ю.І., Сопко В.В., Асхауер Г., Долан Е. Дж., Кемпбелл К.Д., що визначали напрями дослідження в аспектах методології і змісту формування прибутку відповідно до вимог ринкової економіки.

Саме тому, актуальність обраної теми обумовлено необхідністю вирішення питань формування прибутку в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків України та недостатнім рівнем теоретичної розробки даної проблеми.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення формування прибутку комерційного банку на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Для дослідження поставленої мети слід вирішити ряд завдань:

- розкрити сутність та значення прибутку комерційного банку;

- охарактеризувати джерела формування та показників ефективності прибутку комерційного банку;

- проаналізувати діяльність ПАТ «Укрсоцбанк» в аспекті формування його прибутку за 2008-2010 рр.;

- визначити чинники формування прибутку комерційного банку;

- дати оцінку показників ефективності та прибутковості комерційного банку;

- обгрунтувати напрями вдосконалення формування прибутку комерційного банку;

- визначити шляхи підвищення прибутковості банку.

Обєктом дослідження є прибуток ПАТ «Укрсоцбанк», а предметом дослідження є фінансові аспекти його формування.

Виконання роботи ґрунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Особливе місце у вирішенні поставлених питань належить таким загальнонауковим методам, як аналіз, синтез, аналогія, моделювання. Спеціальні методи (порівняння, розрахунок середніх та відносних величин, деталізація, методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу) застосовувались переважно в аналізі та обґрунтуванні величин доходу, витрат і прибутку банку, а також у дослідженні стану обліку та аналізу фінансових результатів діяльності.