logo
Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Висновки

Кредит - позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.

У даній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів у поточну діяльність, зокрема аналізованим по ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК", розглянуті основні підходи до формування кредитного портфеля банківської установи.

Розглянуті етапи процесу кредитування, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку.

Також розглянуті джерела погашення кредитів і інструменти забезпечення повернення кредитів.

У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу.

Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій. Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. З кожним роком обсяг кредитного портфелю збільшується. Так за період 2001-2005 роки кредитний портфель зріс на 2455%, що говорить про конкретну пріоритетність при виборі напрямків вкладення ресурсів для банківської установи.

У роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності позичальника. Банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам.

Список використаних джерел

1. Алексеєнко М.Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України (укр). - 2002. - № 3. - C.17-24

2. Бакун О. Оподаткування доходів фізичних осіб від їх депозитних вкладів // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 5. - C.10-14

3. Банківська енциклопедія: Наукове видання. - К.: Ельтон, 1993. - 328 c.

4. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2-х т. Т.1: Теория и концепция Ч.1. - Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995. - 244 c.

5. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2-х т. Т.2: Политика и стратегия Ч.1. - Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995. - 380 c.

6. Банковское дело: Краткий словарь-справочник. - К.: МАУП, 1998. - 132 c.

7. Банковское дело: Учебник:. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 c.

8. Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України (укр). - 2002. - № 4. - C.94-104

9. Введение в банковское дело: Учебное пособие: Навчальне видання:. - М.: Научная книга, 1996. - 630 c.

10. Введение в банковское дело: Учебное пособие: Пер. с нем., 1997. - 628 c.

11. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України (укр). - 2002. - № 11. - C.5-8

12. Вступ до банкiвської справи: Навчальний посібник:. - К.: Лiбра, 1998. - 344 c.

13. Герасимова Е.Б. Обеспечение эффективности контроля ресурсов коммерческого банка // Финансы и кредит (рус). - 2002. - № 22. - C.47-51

14. Гладких Д. Структура та динаміка зростання банківських пасивів, або Колктивний портрет українського вкладника // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 12. - C.34-41

15. Гольченко І. Ощадні (депозитні) сертифікати: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Цінні папери України (укр). - 2003. - № 13. - C.18-21

16. Гусева А.Е. Зарубежный опыт страхования банковских депозитов // Банковское дело (рус). - 2000. - № 5. - C.40-44

17. Гусева А.Е. Система защиты банковских депозитов // Банковское дело (рус). - 2000. - № 1. - C.22-28

18. Доценко Н. Гарантування вкладів: українська модель // Цінні папери України (укр). - 2002. - № 21. - C.10-12

19. Евстратенко Н. К вопросу о создании системы страхования депозитов // Бюллетень финансовой информации (рус). - 2001. - № 4. - C.50-61

20. Евстратенко Н., Агапцев Г. Гарантирование вкладов с странах СНГ и Балтии // Аналитический банковский журнал (рус). - 2002. - № 10. - C.53-56

21. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2-ге вид., випр. та доп. - К.: Центр Європи, 1997. - 576 c.

22. Заруцька О.П. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 10. - C.7-11

23. Заруцька О.П. Особливості управління процентними банківськими операціями // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 2. - C.16-20

24. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 20.08.1999р. № 418.

25. Кириленко В. Організація подальшого контролю за депозитними операціями банку // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 3. - C.27-30

26. Коляда Т.А. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках // Економіка України (укр). - 2004. - № 4. - C.31-36