logo
Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

1.1 Загальна характеристика кредитних операцій

Кредит - це відносини стосовно зворотного руху вартості. Ці відносини допомагають зробити безперервним процес виробництва, підвищують конкурентоспроможність підприємства, допомагають зайняти своє місце на ринку та підвищити його питому вагу через збільшення обсягів виробництва і, відповідно, продаж. Отже кредит є „локомотивом” росту не тільки підприємства, а й економіки в цілому.

Кредитні операції ВАТ КБ „Хрещатик" регламентуються внутрішніми документами банку, а саме: Положенням „Про порядок кредитування юридичних осіб в системі ВАТ КБ „Хрещатик”, Положенням „Про порядок овердрафтного кредитування”, „Про порядок проведення факторингових операцій на внутрішньому ринку", „Про порядок надання покритих гарантій в системі ВАТ КБ „Хрещатик”, „Про порядок кредитування на придбання автотранспорту юр. особами", „Про порядок кредитування під заставу майнових прав на кошти розміщені на депозитному рахунку" та іншими.

Суб`єктами кредитних відносин виступають Відкрите акціонерне товариство комерційний банк „Хрещатик”, в особі директора головного регіонального управління” відкритого акціонерного товариства комерційного банку „Хрещатик" (кредитор) з одного боку, а з іншої сторони позичальники - суб`єкти господарювання, органи державної влади та юридичні особи.

В залежності від цільового спрямування кредит буває:

виробничим - використовується у сфері виробництва та реалізації сукупного суспільного продукту і є важливим джерелом формування обігових коштів і основних фондів;

споживчим - надається населенню з метою покращення житлових умов, створення підсобного домашнього господарства тощо.

Облік кредитних операцій ведеться за такими головними рахунками: № 2063 „Позичковий рахунок”; № 2068 „Рахунок по відсотках”; № 3578 „Рахунок комісії"; № 6397 „Рахунок пені”.

Кредити в іноземній валюті надається ВАТ КБ „Хрещатик" за умови наявності відповідного дозволу Правління банку та мобілізації ними валютних ресурсів на відповідний строк. При цьому допускається часткове або повне конвертування кредитних коштів у гривню на міжбанківському валютному ринку України або в іншу іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.

Банк „Хрещатик" здійснює формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями згідно з вимогами нормативних актів НБУ.

Для визначення суми резерву банк повинен здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією в залежності від фінансового стану позичальника (клас позичальника - А, Б, В, Г, Д - визначається установою банку на підставі даних бухгалтерської і статистичної звітності). За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна".

Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для кредитора. Для розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках) шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, на вартість прийнятного забезпечення.

Створення та формування резервів для відшкодування можливих втрат здійснюється на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валютах.

При формуванні резерву під зобов`язання з кредитування слід враховувати, що до розрахунку береться 50% від суми безвідкличних (тобто ризикових) зобов`язань, які обліковуються за аналітичним рахунком 9129/1.

Резерв формується у тій валюті, в якій враховується заборгованість. Філія банку зобов`язана здійснювати розрахунок резервів протягом місяця, у якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів повинно здійснюватися щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру доходів філії.