logo
Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

2.2 Аналіз кредитної діяльності ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" за 2006 рік

У 2006 році загальний економічний ріст, зростання ділової активності, поступове зниження ставок на ринку позичкового капіталу та водночас посилення конкурентної боротьби в банківському секторі сприяло появі нових кредитних продуктів, індивідуальних схем та інструментів кредитування позичальників. Все це сприяло суттєвому розширенню клієнтської бази, що зумовило збільшення обсягу кредитного портфелю Банку більше ніж удвічі - до 539,12 млн. грн. Частка Банку на кредитному ринку України зросла в 1,2 рази (Табл.2.11).

Таблиця 2.11 - Динаміка обсягів кредитного портфеля (млн. грн)

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

Кредитний портфель

21,96

87,72

122,37

248,06

539,12

На етапі стрімкого зростання обсягу кредитних вкладень Банк застосовує сучасні методи мінімізації кредитних ризиків, проводить ефективне диференціювання клієнтів, що дозволяє покращити якість кредитного портфеля. Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі кредитного портфеля Банка зменшилась із 3,9% до 1,5%, при цьому ризик втрати заборгованості постійно перекритий сформованими резервами Банку. У 2003 - 2004 роках зросла довіра клієнтів до національної валюти України, про що свідчить збільшення питомої ваги кредитів, наданих у гривнях, до 74,4% від загального портфелю Банку (Табл.2.12).

Таблиця 2.12. - Кредитний портфель у розрізі валют (млн. грн)

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

Гривні

7,73

17,11

36,8

141,21

401,14

ВКВ, гривневий еквівалент

21,95

87,7

122,33

108,22

137,97

Упродовж 2005 року переважним залишалося короткострокове кредитування, частка якого в загальному обсязі кредитного портфеля Банку станом на 01.01.2005р. склала 68,4%. Але Банк продовжує приділяти значну увагу розвитку середньо та довгострокового кредитування, виходячи із потреб клієнтів у таких ресурсах. Сума кредитів, виданих на термін понад 12 місяців, зросла в 2005 році з 62 до 160 млн. грн., тобто більше ніж у 2,5 раза. Збільшено частки довгострокових кредитів сприяло впровадження в 2003 році нових кредитних продуктів - кредитування для інвестування в житлове будівництво, кредитування для продання житла на вторинному ринку, подальша реалізація програми <<Автомобілі в кредит>> тощо.

Широко впроваджується на кредитному ринку споживче кредитування фізичних осіб. Найбільшої популярності здобула програма кредитування для придбання товарів тривалого використання, завдяки якій Банк у 2005 році майже втричі збільшив обсяг кредитного портфеля фізичних осіб, що станом на 01.01.2005р. становив 89,9 млн. грн., або 16% загальних кредитних вкладень. Основними перевагами даного продукту є максимальна доступність для населення, якісно новий рівень обслуговування, зручний порядок проведення кредиту, відсутність забезпечення, прийнятний рівень процентних ставок.

Торік основні стратегічні напрямки кредитування були спрямовані на диверсифікацію кредитних вкладень за галузями економіки, враховуючи їх реальний стан, ринковість та прибуток. Пріоритетними галузями для кредитування визначені торгівля. хкарчова промисловість, будівництво, сільське господарство. Велику увагу Банк приділяє кредитуванню сільського господарства. для чого створені сприятливі умови - здійснюється індивідуальний комплексний підхід до формування застави, розглядаються різні схеми повернення кредитних коштів.

Розміщення кредитних коштів у 2005 році за галузями економіки (%):

торгівля та громадське харчування - 34,фізичні особи - 16,харчова промисловість - 13,сільське господарство - 12,будівництво - 5,машобудування - 3,транспорт - 3,паливо-енергетична промисловість - 3,видобувнича галузь - 3,металургія та оброблення металу - 2,інші - 6.

Надалі Банк планує і в подальшому розширювати спектр банківських продуктів з кредитування, вдосконалювати процедури кредитування. Ведеться робота по впровадженню факторингових операцій, фінансовому лізингу, модифікації овердрафтового кредитування та кредитування для придбання транспортних засобів тощо.