Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

курсовая работа

2.3 Організація кредитування в Сумській філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

Основи кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" порядок видачі, використання та повернення кредитів у національній та іноземній валюті, а також відносини між банком та позичальниками у процесі кредитування визначаються Положенням ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" "Про кредитування". Зазначене Положення розроблене у відповідності до чинного законодавства, зокрема Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення НБУ "Про кредитування", Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", інших нормативних актів НБУ та нормативних документів ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК".

При проведенні кредитної політики банк виходить з необхідності узгодження інтересів вкладників та акціонерів банку ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" та субєктів господарювання і фізичних осіб - позичальників.

Основні напрямки кредитної та процентної політики визначає Правління та Кредитний комітет ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК". Вони також визначають пріоритетні напрямки кредитування. Правління банку та Кредитний комітет визначають:

збалансованість структури кредитного портфеля з урахуванням кредитних ризиків в різних галузях економіки, за окремими групами позичальників, ринками і кредитними продуктами;

ліміти по різним групам позичальників у розрізі регіональної мережі ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" процентну політику, з урахуванням регіональних особливостей;

особливості кредитування певних груп позичальників;

порядок надання гарантій та поручительств від імені банку;

перелік кредитних продуктів тощо.

Рішення про видачу кредиту позичальнику приймає Кредитний комітет КБ Кредитний комітет може передавати окремі повноваження по видачі кредитів Кредитним комісіям регіональних управлінь.

При наданні кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу банку (великі кредити), банк повідомляє про кожен такий випадок до НБУ. Жоден кредит не повинен перевищувати 25% власного капіталу банку, а загальний обсяг наданих банком кредитів не повинен перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Основною особливістю кредитної політики Банку є те, що при кредитуванні перевага надається клієнтам банку, у яких відкриті рахунки в установах банку. Надання кредитів позичальникам, які не являються клієнтами банку можливе лише в окремих випадках.

Кредитування здійснюється згідно діючого законодавства України з урахуванням вимог відносно формування обовязкових, страхових та резервних фондів.

Важливим елементом кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" є вимоги до забезпечення кредиту, яке надає позичальник. Банк дотримується консервативного підходу при оцінці забезпечення та встановлює жорсткі вимоги до видів забезпечення та по коефіцієнтам покриття за ними.

ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" може надавати кредити усім субєктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форми власності, при наявності у них реальних можливостей та правових гарантій забезпечення своєчасного повернення кредиту та виплати відсотків за користування кредитом. Кредити надаються лише у випадку відсутності простроченої заборгованості за раніше наданими кредитами.

Рішення про надання кредитів позичальникам незалежно від розміру кредиту приймається колегіально - Кредитним комітетом (Кредитними комісіями в філіях банку) більшістю голосів та оформлюється протоколом.

Кредитні відносини регламентуються кредитними договорами, які укладаються між банком та позичальниками виключно у письмовій формі.

Розмір процентних ставок та порядок погашення кредиту встановлюється банком і залежить від кредитного ризику, наданого забезпечення, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ, попиту та пропозиції на кредитному ринку та інших факторів. За умови зміни облікової ставки НБУ умови кредитного договору можуть переглядатися при погодженні цього питання з позичальником.

Кредитний відділ (відділ активно-пасивних операцій) банку аналізує та вивчає діяльність потенційного позичальника, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту, оформлює результати аналізу у вигляді відповідного висновку та передає його на розгляд Кредитного комітету, який приймає рішення про видачу або відмову у видачі кредиту.

За умови надання кредиту проводиться моніторинговий процес з метою контролю за виконанням умов кредитного договору, а також визначення потенційних фінансових проблем у позичальника, контролю за станом забезпечення та цільовим використанням наданого кредиту. У випадку виявлення фактів нецільового використання кредиту банк має право достроково розірвати кредитну угоду, що є підставою для наступного повернення коштів у встановленому діючим законодавством порядку.

Забороняється видавати кредити на такі цілі:

покриття збитків господарської діяльності позичальника;

формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.

При необхідності банк може проводити експертизу проектів, поданих для розгляду, як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Необхідні дані про позичальника та інформація, яка була отримана банком при оформленні кредиту, систематизуються у кредитній справі позичальника.

Кредити субєктам господарювання надаються тільки у безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника.

ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" може надавати бланкові кредити тільки у межах наявних власних коштів із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту та відмінну ділову репутацію. У таких випадках розраховується ліміт бланкового кредиту на кожного позичальника.

Порядок розгляду кредитних заявок від клієнтів в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" наступний.

При необхідності отримання кредиту позичальник звертається до начальника кредитного відділу, який повинен:

ознайомити клієнта з вимогами банку, які висуваються до позичальника, а саме: необхідність надання повного пакету документів та достовірної інформації про діяльність підприємства, наявність рахунку в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" забезпеченості кредиту заставним майном, тарифи на розгляд документів відносно можливості кредитування;

ознайомитися з деталями проекту, який кредитується.

За умови погодження позичальника з вимогами банку начальник кредитного відділу передає за підписом позичальника список документів, які необхідні банку для розгляду заявки на кредит. Цей перелік документів наступний:

1. Заявка на отримання кредиту, в якій вказується необхідна сума кредиту, мета кредиту, строк погашення та вид забезпечення. Заявка підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.

2. Копії установчих документів позичальника, завірені нотаріально.

3. Протокол (наказ) про призначення директора і головного бухгалтера підприємства.

4. Протокол зборів акціонерів (учасників) про підтвердження суми та цільового спрямування кредиту, а також повноважень керівництва підписувати усі документи, повязані з отриманням кредиту.

5. Довідка з ДПА про взяття на облік.

6. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки.

7. Копії паспортів директора та головного бухгалтера підприємства.

8. Ліцензії, патенти та дозволи, надані підприємству.

9. Копії договорів оренди приміщень та транспорту, договорів про спільну діяльність.

10. Баланс підприємства, звіт про фінансові результати та декларація про прибутки підприємства за три останні звітні дати.

11. Розшифровка статей балансу станом на останню звітну дату (основні засоби, ТМЦ, дебіторська та кредиторська заборгованість, заборгованість за кредитами банків, поточний та валютний рахунки).

12. Довідка із банків, де відкриті рахунки про наявність заборгованості по кредитам і відсоткам за кредит.

13. Довідки з банків про середньомісячний оборот грошових коштів за останні три місяці, а також про середньоденні залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства.

14. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) або бізнес-план, графік погашення кредиту.

15. Договори та контракти до проекту (операції), який кредитується.

16. Перелік запропонованого забезпечення.

17. Документи, що підтверджують право власності на предмет застави.

18. Документи про експертну оцінку заставного майна.

19. Анкета позичальника (за формою банку).

20. При наявності поручительства третіх осіб також подаються документи по поручителям (заставодавцям).

Начальник кредитного відділу готує матеріали на розгляд кредитним комітетом тільки на підставі повного пакету документів. При наявності неповного пакету документів протягом 2 робочих днів банк надсилає про це повідомлення позичальнику із зазначенням переліку документів, яких не вистачає або які потребують переоформлення.

Строк розгляду кредитної заявки враховується з моменту надання повного пакету документів позичальником і до моменту передачі висновку про можливість надання кредиту на розгляд кредитним комітетом. Аналіз заявки здійснюються кредитним відділом у строки, не менше 3, але й не більше 10 робочих днів.

На основі поданих позичальником документів працівник кредитного відділу складає Висновок про можливість надання позичальнику позичкових коштів. Висновок повинен бути коротким та містити основні питання, повязані з кредитним проектом:

назва позичальника;

сума кредиту;

процентна ставка;

мета кредитування;

аналіз кредитного проекту;

аналіз забезпеченості кредиту;

аналіз фінансового стану позичальника;

кредитна історія;

висновок.

Одночасно документи розглядаються юридичною службою банку, яка також складає детальний висновок про відповідність кредитної операції чинному законодавству. Висновок юридичної служби разом з Висновком кредитного відділу (відділу активно-пасивних операцій) подається до служби безпеки банку, яка також складає відповідний висновок по кредитному проекту. Зазначені висновки подаються на розгляд Кредитної комісії філії для прийняття попереднього рішення по кредитному проекту.

3 метою ефективного використання кредитних ресурсів, створення умов для обєктивного, неупередженого аналізу пропозицій при видачі кредитів філією ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" створюється кредитна комісія, яка складається з 7 осіб.

Кредитна комісія філії (регіонального управління) є дорадчим органом, який приймає попереднє рішення про можливість видачі кредиту позичальнику перед наданням повного пакету документів до головного банку.

Задачами кредитної комісії є:

підготовка висновків про можливість надання кредитів та пролонгацію строків їх повернення;

розгляд стану кредитної заборгованості та її оцінка з точки зору ризиків;

підготовка пропозицій Правлінню банку про погашення безнадійної заборгованості;

розгляд та затвердження результатів аналізу кредитного портфеля та розмірів відповідних страхових фондів;

надання пропозицій керівництву банку про вдосконалення процесу кредитування;

здійснення контролю за поверненням кредитів.

Засідання кредитної комісії вважається дійсним, якщо в ньому приймало участь не менше, ніж дві третини членів комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів комітету. При рівній кількості голосів голос Голови вважається вирішальним.

Рішення кредитної комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписується членами кредитної комісії. Відповідальність за організацію роботи кредитної комісії несе Голова кредитної комісії. Підготовка проектів протоколів кредитної комісії, облік підписаних протоколів та інших документів, які розглядалися на кредитному комітеті здійснюється відділом активно-пасивних операцій.

Якщо Комісія приймає позитивне рішення про надання кредиту, начальник кредитного відділу подає повний пакет документів з висновками кредитної комісії філії до відділу кредитних проектів Головного банку.

Кредитні проекти в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" поділяються на 3 групи:

Проектне фінансування.

Кредити надаються на строк більше 1 року. Обєктом кредитування є реконструкція, модернізація, створення нових виробничих потужностей, а також інвестиції в обєкти будівництва. Такі проекти розглядаються в терміни до 7 днів у філіях та до 5 днів - в Головному банку.

Комерційні кредити.

Кредити, які надаються на строк до 1 року з метою поповнення обігових коштів підприємства-позичальника, для оплати товарів, робіт, послуг по укладеним договорам розглядаються в терміни до 5 днів у філіях та до 5 днів - в Головному банку.

Мікрокредитування субєктів підприємницької діяльності та кредити, які забезпечені заставою майнових прав на грошові кошти.

Проекти мікрокредитування та кредитування під заставу грошових коштів розглядаються в терміни до 2 робочих днів у філіях та до 1 дня - в Головному банку.

Рішення Кредитного комітету банку оформлюється протоколом, виписка з якого надсилається відповідним підрозділам банку для виконання його рішення. Після цього здійснюється оформлення кредитного договору та інших необхідних документів. Після підписання документів та нотаріального посвідчення договору застави відділ активно-пасивних операцій складає розпорядження бухгалтерії на видачу кредиту. Необхідна інформація про позичальника та інформація, яка одержана банком під час оформлення кредиту, систематизується у кредитній справі позичальника.

Документація, яка зберігається у кредитній справі, систематизується наступним чином:

протокол засідання Кредитного комітету (Кредитної комісії);

матеріали про видачу кредиту (кредитний договір, строкові зобовязання та ін);

фінансово-економічна інформація (фінансова звітність, ТЕО тощо);

матеріали про кредитоспроможність позичальника;

матеріали по супроводженню кредиту.

Оригінали документів (кредитні справи) зберігаються в службі безпеки банку, а їх копії у кредитному відділі.

У випадку прийняття Кредитним комітетом негативного рішення про надання кредиту, рішення із зазначенням причин відмови доводиться до позичальника. Одночасно з цим позичальник має право звернутися до банку з проханням повторно розглянути його кредитну заявку після ліквідації причин відмови та виконання вимог Кредитного комітету.

Отже, процес кредитування в філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" організовано відповідно з принципами кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Делись добром ;)