logo
Касові операції комерційного банку

1.2.5 Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет)

У разі виявлення сумнівних щодо справжності банкнот (монет) під час приймання, видачі, оброблення грошових знаків національної та банкнот іноземної валюти банк має вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження у трьох примірниках.

Банкам категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клієнтам виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти.

У разі виявлення в одного клієнта двох або більше таких банкнот (монет) банк має терміново по телефону та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це правоохоронний орган за місцезнаходженням банку. До повідомлення в обовязковому порядку має додаватися копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

Банки мають також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти (монети) національної та сумнівні банкноти іноземної валюти, які предявляються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку. Фізичні та юридичні особи, які предявляють такі банкноти (монети) до банку, заповнюють відповідну заяву. На підставі заяви оформляється довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для проведення досліджень у трьох примірниках.

На підставі першого примірника довідки про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень або акта про розбіжності оформляється прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнівних банкнот (монет) на позабалансовий рахунок.

Перші примірники прибуткового позабалансового ордера та довідки про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень або акта про розбіжності залишаються в касових документах дня.

Другі примірники прибуткового позабалансового ордера, засвідченого відбитком печатки або штампа працівника банку, та довідки про вилучення банкнот (монет) видаються клієнту, який предявив до банку банкноти (монети) для проведення досліджень. Допускається вручення довідки без прибуткового позабалансового ордера, якщо предявник не бажає витрачати час на його оформлення.

Третій примірник довідки або другий примірник акта про розбіжності та в разі потреби заява предявника разом із сумнівними банкнотами (монетами) підлягають передаванню для дослідження.

Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної валюти здійснюється територіальними управліннями, Центральним сховищем та Департаментом готівково-грошового обігу.

Дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти здійснює Департамент готівково-грошового обігу (банки надсилають сумнівні банкноти безпосередньо до Операційного управління Національного банку, дозволяється, як виняток, передавати банкноти на дослідження через територіальні управління Національного банку).

Сумнівні банкноти (монети) мають бути відправлені банками для проведення досліджень до відповідного територіального управління або Операційного управління не рідше одного разу в три дні.

Перед відправленням для дослідження сумнівних банкнот (монет) банк складає їх опис у чотирьох примірниках.

Перший примірник опису залишається в касових документах дня разом з видатковим позабалансовим ордером.

Другий та третій примірники опису, довідки про вилучення банкнот (монет) або акти про розбіжності, а в разі потреби і заява предявника разом із банкнотами (монетами) укладаються до конверта (пакета) або мішечка, які опечатуються або пломбуються в установленому порядку. На конверті (пакеті) або ярлику мішечка зазначається "Цінності для дослідження".

Четвертий примірник опису разом з відповідним конвертом (пакетом) або мішечком, де зазначено "Цінності для дослідження", передається службі інкасації.

Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з банкнотами для дослідження до територіальних управлінь здійснюється через службу інкасації, власними силами або спецзвязком (після належного додаткового упакування).

Дослідження сумнівних банкнот (монет) проводиться безкоштовно протягом пяти робочих днів з дня їх надходження до відповідної установи Національного банку, якщо немає потреби додаткового дослідження іншою установою Національного банку або банком-емітентом.

За результатами досліджень сумнівних банкнот (монет) установи Національного банку оформляють акт про дослідження банкнот (монет).

Установи Національного банку, які провели дослідження сумнівних банкнот (монет), мають забезпечити таке:

· проінформувати правоохоронні органи про виявлені підроблені банкноти (монети);

· повернути банкам згідно з результатами досліджень другі примірники описів банкнот (монет) та надіслати разом з цими описами відповідні акти;

· у разі визнання банкноти (монети) національної валюти неплатіжною повернути її банку разом з відповідно оформленими документами (банкноти повертаються із зазначенням з обох боків слова "НЕПЛАТІЖНА");

· повернути банкам або зарахувати на їх відповідні рахунки суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

· повернути банкам справжні банкноти іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності (Операційне управління через відповідні територіальні управління Національного банку повертає банкам справжні банкноти).

Банки, які вилучили сумнівні банкноти (монети) або прийняли їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобовязані на підставі результатів досліджень:

· списати підроблені банкноти (монети) з відповідних позабалансових рахунків;

· проінформувати предявників про результати досліджень та за їх бажанням ознайомити під розпис з відповідним актом;

· повністю відшкодувати предявникам суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

· повернути предявникам справжні банкноти іноземної валюти або за їх бажанням прийняти для здійснення операцій з готівкою;

· повернути предявникам за їх вимогою неплатіжні банкноти (монети) протягом шести місяців з дня їх прийняття для дослідження. По закінченні цього терміну відповідна комісія проводить знищення неплатіжних банкнот (монет) з оформленням відповідного акта.