logo
Статистичне вивчення показників діяльності акціонерних банків (на прикладі вибірки банків України)

ВИСНОВКИ

Проведений статистичний аналіз характеристик вартості акціонерного капіталу, кількості та вартості акцій і їх ринкової вартості для умовної вибірки 20 комерційних банків України не виявив значущих статистичних закономірностей між зовнішньою результативною ознакою - ринковим курсом акції, тобто перевищенням ринкової вартості акцій комерційних банків над номіналом, та внутрішніми факторними ознаками ефективності (прибутковості) роботи банку - рентабельністю активів та статутного капіталу банку.

Це свідчить про наступне:

досліджуєма вибірка 20 банків знаходиться в кінці рейтингу перших 100 банків банківської системи України, тому банки відносяться до класу „карманних” розрахункових банків, які обслуговують вузький круг корпорацій - засновників банків;

відсутність кореляційного звязку між прибутковістю банку (рентабельністю статутного капіталу) та ринковим курсом його акцій є результатом відсутності інвестиційного ринкового попиту на акції досліджуємої групи банків;

низький рівень рентабельності роботи досліджуємої групи банків у звітному періоді та високий рівень курсової вартості його акцій є штучним барєром для спекулятивних інвесторів, який вирішує для засновників банку проблеми з формою відкритого акціонерного товариства - штучно сформована недоцільність скупки акцій банку, курс яких не відповідає вартості акціонерного капіталу та є завищеним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича.-- К.: КНЕУ, 2004. -- 599 с.

2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. М: Финансы и статистика, 2000. 280 c.

3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. и др. Общая теория статистики: Учебник. - М: ИнфраМ, 1998. - 436 c.

4. Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян. - 6те вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 255 с.

5. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розвязування задач : навч. посібник / Г. І. Кармелюк. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 576 с.

6. Математика для економістів: теорія та застосування : підручник / В. П. Лавренчук [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 596 с.

7. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики : навч. посібник / А. Т. Мармоза. 3тє вид., виправл. К. : Ельга : НікаЦентр, 2007. 348 с.

8. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности : учебник / под ред. О. Э. Башиной, А. А Спирина. 5е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2007. 440 с.

9. Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці : навчальнометодичний посібник для самост. вивчення дисципліни/ Н. С. Орленко ; Мво освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. унт ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 282 с.

10. Практикум по эконометрике : учеб. пособие / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 344 с.

11. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2ге вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ, 2004. -- 468 с.

12. „СТАТИСТИКА” - искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов(+СD). - СПб.:Питер, 2003. 688 с.

13. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / П. С. Сеньо. - 2ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 557 с.

14. Слюсарчук П. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / П. В. Слюсарчук. - Ужгород : Карпати, 2005. - 183 с.

15. Статистика финансов : учебник / под ред. М. Г. Назарова. - 3е изд., испр. - М. : ОмегаЛ, 2007. - 461 с.

16. Статистика Конспект лекцій, Тернопіль, 2006р. - http; www.kneu.kiev.ua - Освітній Інтернетсайт Киівського національного економічного університету, 2008

17. Фінансовобанківська статистика : навч. посібник/ П. Г. Вашків [та ін.]. - К. : Либідь, 2007. - 512 с.

18. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 290 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

ТАБЛИЦЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (№524) Основні показники діяльності акціонерних банків України

№ АБ

Назва А Б

Вид товариства

Номінал акції. грн

Кількість акцій, тис.шт.

Ціна акції, гри.

Рівень виконання плану, %

Кредитна ставка, %

Обсягу звітному періоді, тис.грн.

Баз.

Звітн.

Баз.

Звітн.

Баз.

Звітн.

Статутного капіталу

активів

прибутку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

Інвестбанк

ВАТ

0,25

0,25

2700

2800

0,45

0,49

100

40

2792

5973

645

6

Еліта

ВАТ

0,20

0,20

4700

7800

0,53

0,51

101,5

40

7779

69097

4146

7

Синдикат

ВАТ

0,30 .

0,30

9900

10800

0,60

0,60

103,5

35

5401

31951

1885

8

Трансбанк

ВАТ

0,20

0,20

3700

7000

0,40

0,43

96,6

40

7000

32589

1972

9

Реалбанк

ВАТ

0,10

0,10

50500

80000

0,10

0,12

102,1

30

8004

38552

2070

10

Геосантріс

ВАТ

0,10

0,10

24000

30900

0,16

0,18

101,7

40

3090

30740

1137

11

Новий

ВАТ

0,10

0,10

17100

24200

0,20

0,24

103,1

40

2415

26696

454

12

Легбанк

ВАТ

0,10

0,10

15000

25000

0,10

0,11

100,9

20

2500

36003

2225

13

Мрія

ВАТ

0,10

0,10

25300

36900

0,11

0,13

98,1

30

3690

41477

2879

14

Демарк

ВАТ

0,15

0,15

3900

4100

0,30

0,32

100,5

40

4130

22260

1180

15

Еталон

ВАТ

0,10

0,10

20000

40000

0,41

0,43

102,0

30

4000

14439

209

16

Регіонбанк

ВАТ

0,15

0,15

1900

2800

0,32

0,38

101,2

40

2800

19474

1079

17

Вітчизна

ВАТ

0.25

0,25

1700

2700

0,41

0,50

102,4

35

2786

14254

935

18

Ікарбанк

ВАТ

0,10

0,10

14600

30100

0,10

0,10

101,3

40

3013

16425

1138

19

Чернігівбанк

ВАТ

0,10

0,10

28200

36500

0,12

0,16

103,6

20

3650

16584

605

20

Інтербанк

ВАТ

0,25

0,25

1500

2500

0,50

0,50

100,7

40

2525

18019

897

21

Класик

ВАТ

0,10

0,10

12300

23700

0,10

0,10

100,9

40

2370

9210

254

22

Полтавабанк

ВАТ

0,10

0,10

18600

30000

0,10

0,11

101,5

20

3000

18804

852

23

Інтеграл

ВАТ

0,25

0,25

600

1200

0,55

0,61

102,5

30

3051

10224

467

24

Демосбанк

ВАТ

0,30

0,30

3700

4000

0,60

0,51

101,7

40

4000

9887

520

Усього