Облік довгострокових позик у комерційних банках

курсовая работа

1.1 Загальна характеристика довгострокових позик

облік довгостроковий позика банк

Позика - це передавання грошей чи матеріальних цінностей за договорами позики на умовах повернення. Довгостроковою позикою в Бухгалтерському обліку вважається позика, термін погашення якої настає після одного року.

Характеристики довгострокової позики:

Ш обєктом такої позики можуть бути гроші або річ;

Ш вона набирає законної сили з моменту, коли передали гроші або речі;

Ш така позика може бути як безпроцентною, так і процентною;

Ш договір довгострокової позики можуть укладати будь-які юридичні особи або фізичні без обмежень.

Під довгостроковими позиками банків розуміються зобовязання підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні погашатися протягом терміну, що перевищує один рік з дати складання балансу, а також пролонговані короткострокові кредити (позички), які перейшли до складу довгострокових.

Довгострокові позики залучаються підприємствами для фінансування довгострокових активів, зокрема основних засобів (їх придбання, реконструкція, модернізація), нового будівництва, інших видів необоротних активів, а також окремих видів оборотних активів, в яких кошти заморожуються на тривалий період.

В економічно розвинутих країнах до довгострокових банківських позик вдаються, як правило, підприємства малого та середнього бізнесу. Крупні підприємства довгострокову потребу в капіталі задовольняють здебільшого шляхом емісії облігацій [16].

Особливості довгострокового кредитування такі:

Ш підвищений ризик повязаний зі строком кредитування - високою ймовірністю зміни економічних умов функціонування кредитора і позичальника, виникнення непередбачених подій, що впливають на реалізацію заходів, що кредитуються, а отже на формування джерел погашення кредитів;

Ш підвищений ризик зміни вартості кредитних ресурсів;

Ш підвищена увага приділяється аналізу обєкта кредитування (а не лише позичальника);

Ш необхідна чітка виважена система кредитного моніторингу, що передбачає контроль за всіма аспектами кредитної угоди.

Основні джерела ресурсів для довгострокової позики це власні кошти банків, кошти державного інвестиційного фонду, кошти підприємств і організацій, а також кошти бюджетів, що знаходяться на рахунках у банках, вклади громадян і позички у інших банків.

Для розгляду можливості надання довгострокової позики, позичальник крім стандартного переліку документів (для короткострокового кредитування) по узгодженню з установою банку повинен додатково представити такі матеріали: проектно-кошторисну документацію; основні техніко-економічні показники проекту; контракт на будівництво; документи на право землекористування; позитивне рішення екологічної експертизи; план технічного переозброєння; бізнес-план.

Обовязковими умовами довгострокової позики на додачу до загальних вимог кредитування є:

Ш статус позичальника як юридичної особи,

Ш екологічна безпека обєкту кредитування,

Ш дотримання норм тривалості будівництва.

Для обліку довгострокових позик в бухгалтерському обліку використовується балансовий рахунок 50 "Довгострокові позики", на якому обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами. Цей рахунок розподілений на субрахунки (Табл.1.1.) [12]:

Таблиця 1.1

Субрахунки рахунку 50 “Довгострокові позики”

Довгострокові

позики

501 Довгостроковi кредити банків y нац. Валюті

502 Довгострокові кредити бaнків в іноземній валюті

503 Вiдстрочені довгострокові кредити банкiв y національній валюті

504 Відстрочені дpвгострокові кредити бaнків в іноземній валюті

505 Інші довгострокові позики в нaціональній валюті

506 ншi довгострокові позики в iноземній валюті

Отже, довгострокові позики - позики, що надаються позичальником на умовах платності, поверненості та терміновості. В бухгалтерському обліку довгострокові позики обліковуються на балансовому рахунку 50 "Довгострокові позики", що має свої субрахунки.

Делись добром ;)