Облік довгострокових позик у комерційних банках

курсовая работа

Вступ

Довгострокове кредитування здатне вирішити чимало економічних і соціальних проблем у країні. Міжнародний досвід свідчить, що економічне зростання і забезпечення ефективних умов для розвитку основних секторів економіки можливі лише за умов ефективного розвитку банківської системи,і довгострокового банківського кредитування зокрема.

Під довгостроковими позиками банків розуміються зобовязання підприємства перед кредитною установою , які повинні погашатися протягом терміну, що перевищує один рік з дати складання балансу.

На даний час в Україні довгострокове кредитування має ряд проблем. Основною проблемою для банків та інших фінансових організацій є відсутність пасивів відповідної строковості. Цим зумовлена актуальність теми мого дослідження.

Мета моєї курсової роботи - дослідити облік довгострокових позик у комерційних банках.

Завдання курсової наступні:

Ш визначити теоретичні та методичні основи надання та погашення довгострокових позик банку;

Ш визначити особливості надання та погашення довгострокових позик;

Ш здійснити аналітичний огляд та особливості обліку довгострокових позик банку;

Ш визначити напрямки удосконалення обліку довгострокових позик в банках;

Ш дослідити зарубіжний досвід обліку довгострокових позик в банках.

Обєктом теми дослідження є діяльність комерційних банків у системі довгострокового кредитування в Україні.

Предметом теми є економічні та організаційні основи довгострокового кредитування в комерційних банках України.

В Україні основна маса довгострокового кредиту обслуговує не процес виробництва, а сферу обігу та операції у сфері нерухомості. На частку галузей сфери матеріального виробництва припадає менше половини усіх довгострокових кредитів. При цьому основна частина довгострокових кредитів, виданих кредитними організаціями, використовується для фінансування поточної виробничої діяльності підприємств.

Особливістю сучасного розвитку кредитних відносин в Україні є не тільки прискорене зростання кредитних вкладень, але і перебудова кредитного портфелю комерційних банків, зростання питомої ваги кредитів на тривалі терміни, що видаються субєктам господарювання та населенню.

Делись добром ;)