logo
Облік грошових коштів на рахунках в банках СТ "Талісман"

2.2 Оцінка системи організації бухгалтерського обліку на СТ «Талісман»

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен бути організований належним чином.

Організація бухгалтерського обліку - цілеспрямована діяльність зі створення та удосконалення системи економічної інформації про всі аспекти діяльності підприємства та його господарських операціях, що забезпечують прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Одним з найважливіших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на СТ «Талісман», є наказ “Про облікову політику підприємства”, розроблений згідно зі статтею 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.97 р. №996-XIV, а також з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Ведення бухгалтерського обліку на СТ «Талісман» здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Головний бухгалтер несе відповідальність за:

дотримання встановлених єдиних методологічних правил бухгалтерського обліку, складання та представлення у встановлений термін фінансової звітності;

організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій згідно з законодавством України;

надання бухгалтерської інформації, необхідної для проведення зовнішньої аудиторської перевірки;

своєчасне якісне складання та надання декларації до податкових органів;

правильне нарахування та своєчасне перерахування платежів до бюджету та державних цільових фондів;

відповідне зберігання бухгалтерських документів, оформлення та передача їх до архіву у встановленому порядку.

Структуру та штати бухгалтерії затверджує Голова Правління згідно з урахуванням обсягів робіт та особливостей виробництва.

До складу бухгалтерії входять підрозділи (сектори, групи):

обліку основних засобів та малоцінного інвентарю, матеріалів;

розрахунків з працівниками та службовцями;

фінансово-розрахункових операцій;

витрат на виробництво та калькулювання собівартості;

облік реалізації готової продукції.

Структура бухгалтерії має такий вигляд (рис. 2.)

Рис. 2. Структура бухгалтерії

Облік господарських операцій здійснюється згідно з чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкціями з використання Плану рахунків.

Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних активів організований згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”. До складу основних засобів зараховуються обєкти терміном корисного використання більше за 1 рік та вартістю понад 1000 гривень.

Переоцінка основних засобів до справедливої вартості здійснюється у випадку, якщо вона більш ніж на 20% відрізняється від залишкової. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється з використанням податкового методу за ставками, передбаченими Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Згідно значення терміну “обєкт основних засобів”, визначення якого запропоновано в п. 4 П(С)БО 7, якщо один обєкт основних засобів складається з частин, що мають різний термін корисного використання (експлуатації), то кожна з таких частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий обєкт основних засобів, тобто оптимальна кількість обєктів обліку встановлюється самостійно з метою збереження придбаних вузлів та запасних частин.

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” з нарахуванням амортизації прямолінійним методом.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 “Запаси”. Для здійснення оцінки вибуття запасів у виробництво використовується метод FIFO та метод ідентифікованої собівартості для всіх інших випадків вибуття запасів. На дату складання річної фінансової звітності запаси відображаються по найменшій з двох оцінок (первісній вартості або чистій вартості реалізації). Облік запасів відбувається за присвоюваними кодами. До оцінка запасів відбувається тільки в межах сум раніше зробленої уцінки.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості організований згідно з П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Під дебіторську заборгованість за реалізовану готову продукцію, товари, послуги, роботи створити резерв сумнівних боргів за методом платоспроможності окремих дебіторів. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється на дату складання річного фінансового звіту на основі результатів аналізу дебіторської заборгованості. З метою заповнення Приміток до річної фінансової звітності, в процесі аналізу дебіторської заборгованості за реалізовану готову продукцію, товари, роботи, послуги, а також інші поточні дебіторські заборгованості, здійснюють її групування за термінами непогашення:

до 3-х місяців;

від 3-х до 6-ти місяців;

від 6-ти до 12-ти місяців.

Облік кредиторської заборгованості організований згідно з П(С)БО 11 “Зобовязання”, при чому перед складанням річної звітності здійснюється аналіз довгострокової кредиторської заборгованості з метою відокремлення її від поточної частини. Поточна частина кредиторської заборгованості, що належить оплаті протягом 12 місяців, відображається на рахунку 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями”.

Ведення обліку доходів здійснюється згідно з П(С)БО 15 “Доходи”, при чому доход від надання послуг визначається з урахуванням завершення робіт на дату балансу, тобто методом нарахування.

Облік витрат здійснюється згідно з П(С)БО 16 “Витрати”, при цьому для обліку витрат використовуються рахунки класу 9 Плану рахунків. З метою встановлення виробничої собівартості продукції затверджений перелік постійних та змінних загальновиробничих витрат.

Рахунки 7 та 9 класів закриваються на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Ведення податкового обліку покладене на заступника головного бухгалтера. До прийняття Податкового Кодексу податковий облік здійснюється автономно від бухгалтерського зі складанням відповідних регістрів. Контроль за правильністю відображення результатів оподаткування здійснюється головним бухгалтером.

Забезпечення додержання термінів зберігання бухгалтерських документів відбувається згідно з вимогами наказу Головного архівного управління при КМУ від 20.07.98 р. №41. Терміни зберігання типових документів бухгалтерського обліку представлені у таблиці 1.

Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти.

Таблиця 1.

Терміни зберігання типових документів бухгалтерського обліку

№ з/п

Вид документу

Термін зберігання

1.

Бухгалтерські звіти та баланси та протоколи по їх затвердженню:

- річні

- квартальні

- місячні

10 років

3 роки

1 рік

2.

Первинні документи для бухгалтерських та податкових записів (касові, банківські документи, наряди та табелі, накладні на ТМЦ, авансові звіти тощо).

3 роки

3.

Лицеві рахунки робочих та службовців.

75 років

4.

Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості

При відсутності лицевих рахунків.

5 років

75 років

5.

Інвентарні картки, паспорти та журнали обліку основних засобів.

3 роки

6.

Доручення, в т.ч. анульовані.

3 роки

7.

Облікові регістри (головна книга, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, касові та чекові книги).

3 роки

8.

Інвентаризаційні описи та протоколи засідань інвентаризаційних комісій.

3 роки

9.

Акти документальних ревізій та перевірок.

5 років

10.

Договори про матеріальну відповідальність.

5 років