logo
Облік грошових коштів на рахунках в банках СТ "Талісман"

2.1 Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства

Споживче товариство „Талісман", - (надалі - Товариство) створене у відповідності із Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про господарські товариства", "Про власність", іншим законодавством України шляхом реорганізації у формі перетворення споживчого товариства „Талісман" відповідно до рішення загальних зборів членів споживчого товариства від 16 травня 2006 р. протокол №1. Товариство є правонаступником по всіх правах і обовязках споживчого товариства „Талісман" з дня державної реєстрації.

Товариство є самостійним господарюючим субєктом, має права юридичної особи як організації, що наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю (володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обовязки), може бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, круглу печатку із своєю власною назвою, відповідні штампи та бланки.

Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при повному дотриманні принципу законності. Товариство не відповідає за зобовязаннями Учасників. Учасники не відповідають за зобовязаннями Товариства і несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю Товариства у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобовязаннями у межах вартості не внесеної частини вкладу кожного з учасників.

Товариство може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, благодійні та інші неприбуткові організації у сфері господарювання, а також інші товариства та підприємства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в цінні папери, що знаходяться в обігу, брати участь у господарських обєднаннях, бути учасником промислово-фінансових груп, транснаціональних промислово-фінансових груп, холдингових компаній та брати участь у інших обєднаннях підприємств, не заборонених діючим законодавством, проводити операції на товарних та фондових біржах.

Повна назва Товариства - Споживче товариство «Талісман».

Скорочена назва Товариства - СТ «Талісман».

Адреса Товариства: Україна, м. Суми, вул. Привокзальна, 25.

Головною метою Товариства є організація і здійснення виробничо-господарської, сільськогосподарської, комерційної, соціально-культурної, науково-дослідної та інших видів діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- вирощування зернових, технічних, овочевих та інших сільськогосподарських культур та їх реалізація;

- виробництво та реалізація насіння зернових, технічних овочевих та інших культур;

- мясне та молочне скотарство, свинарство, конярство, птахівництво, розведення кіз, овець, риби;

- виробництво мяса, молока, молочної сировини і молочних продуктів, вовни.

- переробка сільськогосподарської продукції (виробництво круп, неочищеної олії та жирів, хлібобулочних виробів, інших продовольчих товарів) як із сировини власного виробництва, так і придбаної;

- здійснення наукових розробок нових технологій сільськогосподарського виробництва та їх запровадження;

- торгівля (роздрібна, оптова, комісійна тощо) товарами народного споживання, продуктами харчування, сільгосппродукцією, непродовольчими товарами та сировиною, продукцією побутової хімії та ін.;

- закупівля сільськогосподарської продукції та сировини у населення і юридичних осіб та її реалізація;

- надання ветеринарних послуг;

- надання складських послуг;

- надання послуг фізичним і юридичним особам в обробітку землі і збиранні урожаю, ремонті та технічному обслуговуванні автомобілів і сільськогосподарської техніки;

- надання транспортних послуг по перевезенню вантажів і пасажирів на території України і за її межами, комунально-побутових послуг;

- надання позик та позичок за рахунок власних коштів Товариства працівникам Товариства та третім особам (юридичним та фізичним особам) у відповідності із чинним законодавством;

- інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

Організаційна структура споживчого товариства «Талісман» представлена у вигляді схеми (додаток 1).