logo
Облік грошових коштів на рахунках в банках СТ "Талісман"

1.1 Основні поняття та завдання обліку і контролю руху грошових коштів на рахунках в банку

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №4 „Звіт про рух грошових коштів”:

Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Не грошові операції - це операції які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Фінансова діяльність - діяльність яка призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є :

1) правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових операцій;

2) забезпечення оперативного, щоденного контролю за збереженням грошових коштів і цінних паперів ;

3) своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та розрахунків;

4) здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за витрачанням грошових коштів відповідно до цільового призначення;

5) проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку;

6) контроль за правильным і своєчасним розрахунком з бюджетом, банками, персоналом;

7) контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених у договорах;

8) своєчасна перевірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключення простроченої заборгованості.

Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повинні бути належним чином упорядковані.

Особливу увагу слід приділяти належному заповненню документів. При цьому забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, які порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитку державі, власникам, іншим юридичним та фізичним особам.