logo
Облік грошових коштів на рахунках в банках СТ "Талісман"

Вступ

В сучасних умовах реформування ринкових механізмів та виникнення різних форм власності на підприємствах, установах та організаціях призвели за останні роки до різкого підвищення ролі та значення бухгалтерського обліку взагалі та обліку грошових коштів в касі та на розрахунковому рахунку в банку.

Для здійснення виробничої діяльності всі підприємства, крім основних засобів повинні мати в необхідних розмірах і оборотні. В їх складі найважливіше місце займають грошові кошти.

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, надання послуг, а також їх продаж та отримання виручки.

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Підприємства щоденно вступають в грошові відносини з іншими господарюючими субєктами. Розрахунки підприємств і організацій між собою, а також з органами фінансово-кредитної системи, здійснюються переважно без участі грошей у формі готівки, тобто у безготівковому порядку.

Основою для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства є якісний облік та контроль руху грошових коштів і розрахункових операцій. Тому організація обліку коштів на рахунку у банку та операцій з ними є важливою і актуальною для кожного підприємства.

Раціональна організація і побудова обліку грошових розрахунків між підприємствами мають велике народногосподарське значення, оскільки забезпечують швидке завершення кругообігу оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з товарної форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей.

У звязку з цим дослідження питань, повязаних з обліком грошових коштів в національній валюті, напрямків їх удосконалення обумовило актуальність теми дослідження.

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Так, за допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може придбавати сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.

Виходячи з цього, обєктом дослідження курсової роботи є облік грошових коштів на рахунках в банках СТ «Талісман».

Мета даної курсової роботи полягає у досліджені обліку операцій на рахунках в банках та визначення шляхів її удосконалення.

Завданнями курсової роботи є:

1) здійснити огляд нормативно-правових документів, що регламентують облік грошових коштів;

2) ознайомитися з теоретичними та практичними засадами ведення бухгалтерського обліку грошових коштів на рахунках в банках;

3) розробити шляхи вдосконалення обліку та використання грошових коштів в умовах використання сучасних засобів науково-технічного прогресу (зокрема використання банківських платіжних карток та системи «Клієнт-Банк»).

При дослідженні обліку операцій з грошовими коштами на рахунках в банку використовувалися:

- нормативно-правові документи;

- первинні документи;

- облікові регістри;

- звітність СТ «Талісман»;

- наукова література;

- матеріали періодичних видань.