logo
Міжбанківський кредитний ринок в Україні

2.2 Аналіз фінансово - господарської діяльності банку "УкрСиббанк"

Розглянемо активні операції "УкрСиббанк" складають істотну і визначальну частину його операцій. Аналіз активу балансу дозволяє виявити структуру коштів, тенденції її зміни, можливі негативні і позитивні зрушення.

Таблиця 2.3.

Аналіз активів комерційного банку "УкрСиббанк" за 2011-2013 рр.

Ряд

Найменування

Статті

2011

(тис. грн.)

2012

(тис. грн.)

2013

(тис. грн.)

Відхилення

Питома вага,%

2011

2012

2013

1

Готівкові кошти та їх еквіваленти

3138083

3674263

6481678

5,64

7,92

14,02

2

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю

4780

15230

17886

0,01

0,03

0,04

3

Кошті в інших банках

1066224

854416

1469553

1,91

1,84

3,18

4

Кредити та заборгованість клієнтів

48298667

38584115

28260805

86,73

83,15

61,13

5

Інвестиції в асоційовані компанії

245536

299792

313078

0,44

0,65

0,68

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

901823

543107

6395136

1,62

1,17

13,83

7

Відстрочений податковий актив

60296

506526

1214700

0,11

1,09

2,63

8

ОЗ та нематеріальні активи

1615217

1653610

1542553

2,90

3,56

3,34

9

Інші фінансові активи

280327

212647

447371

0,50

0,46

0,97

10

Інші активи

75606

59308

64441

0,14

0,13

0,14

11

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

2598

0

0,00

0,01

0,00

Усього активів

55686559

46405585

46234326

100,00

100,00

100,00

Джерело: складено автором на основі балансу банку.

За даними таблиці 2.3 можна сказати, що найбільшу питому вагу в структурі активів комерційного банку "УкрСиббанк" займають кредити та заборгованість клієнтів - 86,73% в 2011 році і 83,15% у 2012 році, і 61,13%. Така ситуація свідчить про те, що клієнти довіряють своєму банку, беруть кредити і позики під певні відсотки, тим самим задовольняючи свої потреби в грошових ресурсах, і роблячи прибуток банку, сплачуючи відсотки за користування кредитом.

Аналіз досвіду кредитування в банку "УкрСиббанк" показав, що успіх на даному ринку залежить в першу чергу від використовуваної технології надання кредитів та рівня підготовки кредитних експертів. Відмінними особливостями технології кредитування в банку "УкрСиббанк" є швидка обробка заявок на отримання кредиту, спрощені, але чітко регламентовані і стандартизовані процедури обробки запитів та отримання кредиту, чітка сегментація попиту з пропозицією кожній групі клієнтів відповідних умов кредитування.

На другому місці стоїть стаття - готівкові кошти та їх еквіваленти. У 2011 році склали 3138083 тис. грн., в 2012 році їх розмір склав 3674263 тис. грн, а в 2013 році - 6481678 тис. грн. У структурі активів комерційного банку "УкрСиббанк" дана стаття займає 7,92% у 2012 році і 14,02% у 2013 році. Дана стаття відображає, скільки коштів комерційного банку "УкрСиббанк" знаходяться в інших банках. І з наведеного аналізу можна побачити, що значення даного показника зростає в досліджуваному банку, а це позитивно позначається на його фінансової діяльності і тягне за собою збільшення доходу. Це дуже значна стаття в діяльності банку "УкрСиббанк" та її розмір повинен постійно збільшуватися, що й спостерігається в даній банківській установі.

Стаття - основні засоби та нематеріальні активи - в структурі активу балансу комерційного банку "УкрСиббанк" займає незначну питому вагу. У 2011 році - 2,90%, в 2012 році - 3,56% і 2013 році 3,34%. У гривневому еквіваленті в 2012 році основні засоби та нематеріальні активи зріс. Таке становище в комерційному банку "УкрСиббанк" говорить про те, що банк активно проводить свою діяльність, випускаючи і розміщуючи свої цінні папери. Все це також свідчить про ефективну і безперебійній роботі банку, про вміле розподіл наявних у розпорядженні банку коштів і ресурсів, а також хорошому керівництві "УкрСиббанк".

"УкрСиббанк" - третій найбільшій банк в Україні, фінансовий супермаркет, який пропонує клієнтам сучасний банківський сервіс на рівні передових європейських стандартів.

Розглянемо кредитний портфель комерційного банку "УкрСиббанк" за 2011 - 2013 рр. в табл. 2.4.

Таблиця 2.4.

Кредитний портфель комерційного банку "УкрСиббанк" за 2011-2013 рр.

Показник

2011

2012

2013

Відхилення

2012/ 2011

2013/ 2012

2012/ 2011

2013/ 2012

Кредити клієнтам

48298667

38584115

28260805

-9714552

-10323310

79,89

73,24

Кредити юридичним особам

8676832

12466544

16240865

3789712

3774321

143,68

130,28

Кредити фізичним особам

39621835

26117571

12019940

-13504264

-14097631

65,92

46,02

Джерело: складено автором на основі даних банку.

З вищенаведеної таблиці видно, що кредитні послуги в "УкрСиббанк" у 2011 році - склали 48298667 тис. грн., в 2012 році - 38584115 тис. грн., а в 2013 році - 28260805 тис. грн. З зробленого аналізу видно, що кредитні послуги в "УкрСиббанк" надаються юридичним і фізичним особам. Отже, в 2012 році кредити юридичним особам зросли на 3789712 тис. грн., а в 2013 році - на 3774321 тис. грн. Тобто спостерігається тенденція до постійного зростання даних показників, це відбувається за рахунок зростання потреб самого населення і говорить про те, що банк користується популярністю і надійністю серед своїх клієнтів. Кредити фізичним особам у 2011 році - склали 39621835 тис. грн., в 2012 році - 26117571 тис. грн., а в 2013 році - 12019940 тис. грн., Видані кредити свідчать також про те, що клієнти довіряють банку, а відповідно відсотки за кредитами принесуть "УкрСиббанк" додатковий дохід.

Для більш наочного відображення ситуації зобразимо вищенаведені дані у вигляді рис. 2.4, в якому вкажемо динаміку даних показників за 2011 - 2013 роки.

Рис. 2.4 Динаміка кредитних послуг населенню "УкрСиббанк"

Джерело: складено автором на основі табл. 2.4.

Підводячи підсумок по проведеним аналізом роботи "УкрСиббанк" населенням та його вплив на розвиток банку, важливо помітити, що досліджуване банківська установа активно і ефективно здійснює свою діяльність у даному напрямку. При цьому банк надає широкий спектр послуг своїм клієнтам, задовольняючи при цьому як потреби самого клієнта, так і потреби самого банку "УкрСиббанк".

Кредитні операції "УкрСиббанк" найприбутковіша стаття банківського бізнесу. За рахунок цього джерела формується основна частина чистого прибутку, що відраховується в резервні фонди та йде на виплату дивідендів акціонерам банку. "УкрСиббанк" надає кредити різним юридичним і фізичним особам з власних і позикових ресурсів. Кошти банку формуються за рахунок клієнтських грошей на розрахункових, поточних, строкових та інших рахунках; міжбанківського кредиту; коштів, мобілізованих банком у тимчасове користування шляхом випуску боргових цінних паперів. На наступним етапі дослідження необхідно провести аналіз структури кредитного портфеля.

Таблиця 2.5.

Структура кредитного портфеля "УкрСиббанк" за 2011-2013 рр.

Найменування

2011

2012

2013

Відхилення

Кредити на придбання автомобілів

739562

4768487

2252565

4028925

-2515922

739562

Іпотечне кредитування

20575905

11101932

10002935

-9473973

-1098997

20575905

Інші строкові кредити

21890347

14093350

14059856

-7796997

-33494

21890347

Овердрафти

614570

835922

806588

221352

-29334

614570

Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою

477060

357852

357898

-119208

46

477060

Договору зворотного "репо"

15224

109432

109452

94208

20

15224

Джерело: складено автором на основі даних банку.

Отже, можна зробити висновок, що протягом останніх РОКІВ зросла зацікавленість банків у кредитуванні фізичних осіб. Частка даного виду банківських операцій Протягом досліджуваного періоду Постійно збільшувалась і в 2013 році перевищила 70%. Дана ситуація склалися у звязку з підвищенням попиту на ринку споживчих кредитів. Сукупні доходи населення зростають, не досягли такого рівня, щоб можна було задовольнити більшість потреб, тому і збільшується попити на кредити.

Наступним етапом дослідження є аналіз динаміки кредитного портфелю за 2012-2013 роки (табл. 2.6).

Таблиця 2.6.

Аналіз динаміки кредитного портфелю за 2011-2013 роки (тис. грн.)

Найменування статті

За 2011 рік

За 2012 рік

За 2013 рік

Відхилення, (+,-)

2012/2011

2013/2012

Овердрафт

614570

835922

806588

221352

-29334

Враховані векселі

12012

9471

6585

-2541

-2886

Кредити в поточну діяльність

5898785

5800802

12433059

-97983

6632257

Кредити в інвестиційну діяльність

356854

349000

378427

-7854

29427

Іпотечні кредити

20575905

11101932

10002935

-9E+06

-1098997

Отже, на основі даних табл. 2.1 можна побачити, що найбільшу питому вагу в кредитному портфелі "Укрсиббанк" мають кредити в поточну діяльність, при чому їх приріст протягом досліджуваного періоду склав 114,3%.

Слід зауважити, що найбільший приріст прослідковується по статті "Іпотечні кредити" на кінець 2013 року суми кредитів під іпотеку становили в сукупності 10002935 тис. грн.

Формування спеціального резерву під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику "УкрСиббанк" проводить у відповідності з вимогами "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000 року № 279 зі змінами та доповненнями.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики "УкрСиббанк" здійснює класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна" чи "безнадійна".

Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.

Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом та нарахованими і несплаченими відсотками, стягнення якої є неможливим.

"УкрСиббанк" здійснює розрахунок спеціальних резервів під стандартну та нестандартну заборгованість протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів банк здійснює щомісячно в повному обсязі, незалежно від розміру своїх доходів, за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Формування загального резерву під заборгованість для можливих збитків за кредитами банк не здійснює.

Для більш детального дослідження кредитної діяльності банку проведемо аналіз структури кредитного портфеля за видами економічної діяльності (табл. 2.7).

Таблиця 2.7.

Аналіз структури кредитного портфеля "Укрсиббанк" за видами економічної діяльності за 2011-2013 роки

Вид економічної діяльності

За 2011 рік

Питома вага, %

За 2012 рік

Питома вага, %

За 2013 рік

Питома вага, %

Сільське господарство, мисливство та повязані з ними послуги

103512

1,25

113311

1,44

263657

1,45

Виробництво харчових продуктів, напоїв

567864

6,85

555598

7,07

986894

5,42

Хімічне виробництво

326798

3,94

317162

4,03

343065

1,88

Виробництво машин та устаткування

202986

2,45

202143

2,57

217303

1, 19

Виробництво інших транспортних засобів

14205

0,17

13454

0,17

186522

1,02

Будівництво

316497

3,82

301755

3,84

450156

2,47

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

390952

4,71

390781

4,97

584105

3,21

Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі

1897654

22,88

1484561

18,88

2527493

13,88

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

86987

1,05

85062

1,08

274632

1,51

Діяльність наземного транспорту

89565

1,08

88020

1,12

198544

1,09

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

38564

0,46

37135

0,47

230767

1,27

Операції з нерухомим майном

15465

0, 19

143591

1,83

293631

1,61

Діяльність у сфері інформатизації

1456

0,02

1346

0,02

277031

1,52

Кредити, які надані фізичним особам

3274569

39,47

3174235

40,37

9799782

53,81

Кредити, які надані юридичним особам-нерезидентам

-

-

-

-

252015

1,38

Інші кредити

968589

11,68

955481

12,15

1326635

7,28

Усього

8295663

100

7863635

100

18212232

100

На основі наведеної табл. 2.7 можна зробити висновок, що найбільші вкладення капіталу банку відбулося в кредитування фізичних осіб. В 2011 році їх частка 3274569 тис. грн, а 2012 році становила 40,37% (3174235 тис. грн.), а в 2013 році вона склала 53,81% (9799782 тис. грн.). В більшості це надання коштів на придбання нерухомості чи транспорту, а також кредитування поточної діяльності фізичних осіб субєктів господарювання. Вагомі частки кредитів було спрямовано в сферу оптової торгівлі (13,88% в 2013 році) та у виробництво продуктів харчування (5,42% в 2013 році). Щодо інших видів діяльності, то в ці галузі "Укрсиббанк" спрямовував значно менші кошти. Зокрема в 2013 році було видано кредити юридичним особам-нерезидентам на загальну суму 252015 тис. грн.

Загалом по діяльності "Укрисббанк" можна сказати, що дана установа, як і більшість інших комерційних банків, досить активно працює на ринку кредитних послуг, в основному вкладаючи кошти в поточну діяльність і в надання позик під іпотеку.

Рис. 2.5 Динаміка структури кредитного портфеля "Укрсиббанк" за видами економічної діяльності за 2011-2013 роки

Джерело: складено автором на основі табл. 2.7.

Отже, в підсумку можна зробити висновок, що банківські кредити в Україні є досить популярним і затребуваним продуктом. Сукупний кредитний портфель комерційних банків України перевищує 70% в структурі балансу, середній щорічний темп приросту становить 50,6%, що свідчить про наявність в країні так званого "кредитного буму".