logo
Міжбанківський кредитний ринок в Україні

1.3 Функції міжбанківського кредитного ринку

Розглянемо функції міжбанківського кредитного ринку у вигляді рис. 1.4.

Рис. 1.4 Функції міжбанківського кредитного ринку

Джерело: складено автором на основі [17, с. 197].

До кредиторів відносяться: Національний банк України, банки других рівнів. Посередники міжбанківського кредитування: брокерські контори, фондові біржі, фінансові будинки і кредитні магазини. Позичальниками є: банки друге рівнів та небанківські кредитні установи.

Для міжбанківського ринку характерна наявність великої кількості контрагентів.

При нормальному функціонуванні у банку виникає ситуація потреби в резервах і надлишках ресурсів. Потреба або надлишок утворюються із-за неможливого точного планування надходжень на кореспондентський рахунок банку клієнтських платежів. Тому періодично утворений у банку надлишок ресурсів являє собою грошові кошти, що надходять на розрахунковий рахунок клієнтів і, відповідно, має короткостроковий характер.

Для дотримання ліквідності, банк повинен вкладати цей надлишок на короткий термін і з високим ступенем надійності повернення. Цим умовам відповідає міжбанківське кредитування. Комерційний банк, що є учасником ринку міжбанківських кредитів, виступаючи по черзі в ролі як кредитора, так і в ролі позичальника. Ці кредити є оптимальним інструментом регулювання ліквідності комерційного банку.

Перевагою міжбанківського кредиту є висока швидкість здійснення угоди, відповідна швидкості зміни поточної ліквідності банку. Як тільки у комерційного банку зявляється надлишок, він може бути реалізований на міжбанківському ринку, так як міжбанківський кредит є найбільш швидким і надійним способом розміщення короткострокових банківських ресурсів.

Таким чином, операції на ринку міжбанківських ресурсів здійснюються комерційними банками на підставі Угоди про співпрацю на ринку міжбанківських ресурсів або про загальні умови проведення операцій на внутрішньому грошовому ринку. Це угода укладається не по кожній угоді, а один раз на тривалий період. Тут обговорюється коло операцій, які здійснюють банки один з одним, порядок проведення операцій, порядок надання документів. Уклавши угоду, банки починають здійснювати операції з купівлі-продажу один одному міжбанківських короткострокових кредитів на підставі своїх потреб. Але безпосереднім укладанням угоди займаються дилери.

міжбанківське кредитування ринок україна