Міжбанківський кредитний ринок в Україні

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика банку та його кредитної діяльності

УкрСиббанк засновано у 1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов стрімкий шлях від регіонального банку до національного лідера. Від національного лідера до члена однієї з найбільших світових банківських груп. "УкрCиббанк" входить в першу пятірку найбільших банків Украйни (за показниками капіталу, активам, кредитному портфелю) і дотримуючись своєї стратегії прагне стати основним універсальним операційним Банком для своїх клієнтів.

Першочерговими стратегічними цілями Банку на даний момент є зміцнення своєї позиції на ринку України, як провідного універсального Банку, який надає широкий спектр високоякісних банківських продуктів; підвищення якості активів; оптимізація витрат Банку без погіршення умов та якості обслуговування; підвищення ринкової позиції у Корпоративному секторі; подальший розвиток у сфері Роздрібного бізнесу та утримання позицій в Інвестиційному банківському секторі України. УкрСиббанк - один з провідних банків в Україну, ефективний ресурс якого - персонал та клієнти, а також питання повязані з мотивацією, спрямованістю на отримання результату, розвитком, впровадженням нових підходів до роботи організації в цілому. Широкий перелік банківських послуг виявляється клієнтам банку через загальнонаціональну мережу, до якої входять понад 1300 структурних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних і районних центрах, містах обласного значення та окремих селах у всіх регіонах України.

"УкрСиббанк" постійно розширює коло проводяться на українському ринку операцій та надає клієнтам широкий комплекс послуг, прийнятих у міжнародній банківській практиці:

Таблиця 2.1.

Комплекс послуг надаються комерційним банком "Укрсиббанк"

№п/п

Найменування

1

Відкриття та ведення валютних і гривневих рахунків, рахунків у дорогоцінних металах

2

Розрахунково-касове обслуговування, у т. ч. прийом, перерахунок та зарахування виручки на рахунки

3

Внутрішньо-українські розрахунки в гривнях та валюті

4

Міжнародні розрахунки у формі документарного акредитиву, інкасо та перекладу

5

Операції з купівлі / продажу іноземної валюти за гривні, а також конверсійні операції іноземна валюта / іноземна валюта

6

Управління гривневими і валютними ресурсами

7

Купівля, продаж, депозитарне обслуговування за операціями з різними видами цінних паперів

8

Брокерське обслуговування при проведенні операцій з державними цінними паперами

9

Брокерське обслуговування на організованому ринку цінних паперів в секторі фондового ринку

10

Операції з банкнотами у всіх вільно конвертованих валютах

11

Операції з дорогоцінними металами, в тому числі з колекційними монетами з дорогоцінних металів

12

Операції з купівлі, продажу, інкасуванню векселів за дорученнями клієнтів

13

Кредитування в гривнях та іноземній валюті

14

Видача гарантій за операціями клієнтів і банків-кореспондентів, а також за залученими іноземними кредитами

15

Операції з депозитними сертифікатами та векселями

16

Виконання функцій агента валютного контролю

17

Іпотечне та споживче кредитування населення

18

Випуск та обслуговування міжнародних пластикових карт

19

Операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті

20

Експертиза справжності та платіжності грошових знаків, платіжних документів

21

Здача в оренду сейфових осередків у спеціально обладнаному сховищі

22

Надання фінансових, консалтингових та інших видів послуг

Джерело: складено автором на основі статуту банку.

Банк має ефективну структуру управління, побудовану на чіткому розподілі на бізнес-лінії (корпоративна, роздрібна, малий та середній бізнес і казначейство) та вертикалі підтримки (інформаційні технології та операційна підтримка, рахунки, контролінг, безпека та інші), створені на рівні Центрального офісу та регіональних дирекцій банку.

Як і всі комерційні банки, УкрСиббанк має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, які підвищують якість обслуговування клієнтів, і сприяє зменшенню ризиків.

Успішна діяльність банку значною мірою забезпечується високим професіоналізмом його працівників, а також налагодженої і гнучкою кадровою політикою.

Її основний зміст полягає в одночасному пошуку перспективних, висококваліфікованих працівників, а також у створенні максимально сприяють умов для їх самореалізації. Збільшення чисельності персоналу обумовлене швидким розширенням регіональної мережі, значним зростанням кількості клієнтів банку та загального обсягу операцій.

Гостра конкуренція на ринку банківських послуг вимагає постійного контролю відповідності рівня кваліфікації фахівців новим тенденціям і завданням.

У звязку з цим керівництво банку приділяє велику увагу навчанню і підбору фахівців.

Організаційна структура УкрСиббанк являє собою сукупність підрозділів банку забезпечують його діяльність і включає в себе наступні певні блоки управління (рис.2.1.)

Рис. 2.1 Блоки управління банку "Укрсиббанк"

Джерело: складено автором на основі статуту банку.

У перший блок - рада банку входять його засновники. Рада банку затверджує річний звіт банку, організовує щорічні збори засновників і пайовиків, може брати участь у вирішенні стратегічних питань банківської діяльності.

Другий блок - рада директорів банку - відповідає за загальне керівництво банку, затверджує стратегічні напрям його діяльності. До складу правління входять вищі керівники банку: голова банку, його заступники, керівники найважливіших підрозділів банку.

Правління банку складають співробітники, наймані власниками банку для організації роботи.

Третій блок - блок загальних питань управління входить організація планування, прогнозування діяльності банку, підготовка методології, безпека і юридична служба.

Призначення блоку полягає в тому, щоб забезпечити цілеспрямований розвиток банку, виконання поставлених завдань.

Найчастіше вирішуються питання в рамках планово-економічного управління. Основна діяльність сконцентрована на аналізі поточної діяльності, планування діяльності головного підрозділу банку та філій, методичним забезпеченням.

Четвертий блок - комерційна діяльність - охоплює організацію різних банківських послуг. Сюди входить все, що повязано з обслуговуванням клієнтів на комерційних засадах.

Цей блок є центральною ланкою, де заробляються банківські доходи. Сюди входять: кредитне управління, операційне управління, управління операціями з цінними паперами, валютними операціями.

Уявімо організаційну структуру "УкрСиббанк" у вигляді рис. 2.2.

Рис. 2.2 Організаційна структура "УкрСиббанк".

Джерело: складено автором на основі даних банку.

Кредитне управління здійснює всю роботу з формування кредитного портфеля, кредитування клієнтів, контролю за забезпеченістю позичок. У кредитному відділі зосереджено оформлення кредитних договорів та підготовка розпоряджень операційного управління з видачі або погашення позик. Здійснюється контроль за своєчасним погашенням основного боргу і відсотків, що належать, оформлення додаткових угод про пролонгацію кредитів, проводиться систематичний аналіз фінансового стану позичальника, розробляються і вживаються заходи щодо дострокового стягнення позичкової заборгованості,щомісячно надається звітність про стан кредитів та сплачених відсотків.

У складі кредитного управління завданнями відділу методології та аналізу є розробка нормативних документів, що регламентують кредитну діяльність банку, підготовка квартальних і річних звітів про цих операціях, аналіз конюнктури кредитного ринку, динаміки процентних ставок. Дана робота банку, може бути сконцентрована і в планово - економічному управлінні.

Банк, заробляє не тільки на видачі кредиту та отримання плати від клієнтів за його використання.

Серед банківських послуг помітне місце займають розрахункові операції, за здійснення яких банки отримують комісію.

Організацію роботи банку в сфері безготівкових розрахунків виконує операційне управління, яке здійснює повне обслуговування за розрахунковими, поточними та позичковим рахунках клієнтів за предявленими платіжними документами, операції з інших банківських рахунків.

Основною функцією операційних працівників є обслуговування клієнтів, яке полягає в прийомі від підприємств, організації, кооперативів, товариств та окремих осіб платіжних документів на списання грошових коштів з їх рахунків: прийомі та видачі розрахункових чеків і наступному зарахування за ними грошей на рахунки клієнтів, проведення операцій за акредитивами, консультування клієнтів з питань правильного заповнення платіжних документів, з тих чи інших форм розрахунків, з питань зарахування або списання коштів.

У складі комерційного блоку знаходиться управління за операціями банку з цінними паперами.

Дане управління здійснює прийом, зберігання, облік цінних паперів, що дозволяє отримувати за цю роботу певну комісійну винагороду

Пятий блок - покликаний забезпечити облік доходів і витрат, облік власної діяльності банку як комерційного підприємства. У фінансовий блок входять такі відділи, як бухгалтерія, відділ усередині банківських розрахунків та кореспондентських відносин, каса.

Шостий блок - блок автоматизації також є обовязковим елементом структури комерційного банку. Грошові потоки, які проходять через банк, неможливо обробити вручну, потрібен комплекс технічних засобів, електронних машин. Даний блок забезпечує електронну обробку даних.

Сьомий - адміністративний блок. У його склад, перш за все, входить відділ кадрів банку, який забезпечує набір співробітників, відбір кандидатів, підвищення кваліфікації працівників кредитної установи. В умовах міжбанківської конкуренції формування персоналу високого рівня є невідємною частиною стратегії банку як комерційного підприємства.

До даного блоку відносять і такі підрозділи банку, як секретаріат, канцелярія, а також господарські підрозділи, що здійснюють обслуговування будівлі банку, його господарських і соціальних потреб.

Управлінню персоналом комерційного банку належить одне з центральних місць, і на цьому хотілося б виділити. Повязано це з тим, що ефективність банківської діяльності багато в чому залежить від тих людей, які або керують банком у цілому, або виконують окремі банківські операції.

У банку можуть бути ресурси, але в його керівництві не дістає людей, які могли б ними ефективно розпорядитися. У банку можуть бути і гроші і хороші клієнти, але культура роботи, кваліфікація людей, що виконують окремі операції, не відповідають вимогам споживача банківських послуг.

Протягом 2011 - 2013 років УкрСиббанк цілеспрямовано реалізовує стратегію розвитку роздрібного бізнесу, яка містить усе найкраще для якісного обслуговування клієнтів: успішні фінансові рішення в поєднанні з сучасними маркетинговими технологіями та постійною турботою про потреби клієнтів.

Розглянемо динаміку основних фінансових показників УкрСиббанк за 2011 - 2013 роки. Уявімо дані показники у вигляді таблиці 2.2, в якій відобразимо їх значення по роках, визначимо відхилення і темп зростання.

Таблиця 2.2.

Основні фінансові показники діяльності УкрСиббанк за 2011 - 2013 роки

Показники

За 2011 рік

За 2012 рік

За 2013 рік

Відхилення

Темп зростання, %

2012/ 2011

2013/2012

2012/ 2011

2013/2012

Активи банку

55686559

46405585

46234326

-9280974

-171259

83,33

99,63

Капітал банку

4859466

4959283

4961582

99817

2299

102,05

100,05

Зобовязання

50827093

41446302

41272744

-9380791

-173558

81,54

99,58

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності.

У таблиці 2.1 наведені основні фінансові показники, що характеризують економічний стан комерційного банку "УкрСиббанк" за період з 2011 по 2013 рік.

Порівнявши дані показники по роках важливо відзначити, що розмір всіх показників має тенденцію до постійного збільшення, а це свідчить про те, що банк стабільно, надійно і ефективно веде свою діяльність.

Так, активи банку в 2011 році становили 55686559 тис. грн, а в 2012 році вони вже склали 46405585 тис. грн, що на - 9280974 тис. грн. менше в порівнянні з 2011 роком. А в 2013 році їх розмір зменшився до 46234326 тис. грн., Дана ситуація характеризується ефективної і стабільної діяльністю банку. Активи банку - це основна і головна складова ефективного функціонування банку, тому їх зростання - це позитивна тенденція в роботі банку "УкрСиббанк".

Наступний показник - капітал банку - в 2012 році його розмір досяг значення 4959283 тис. грн, тоді як у 2011 році він становив 4859466 тис. грн. Що ж стосується ситуації в 2013 році - то в цьому періоді його розмір досяг максимального значення і дорівнював 4961582 тис. грн. Тобто відбулося збільшення даного показника на 2299 тис. грн. в 2013 році і на 99817 тис. грн. - у 2012 році. Даний показник має важливе значення для ефективної роботи банку і його тенденція до збільшення надає позитивний вплив на ефективне функціонування банківського установи. Що ж стосується зобовязань банку, то максимального розміру вони досягли в 2011 році і були рівні 50827093 тис. грн, в 2012 році - вони склали 41446302 тис. грн, що в порівнянні з попереднім роком менше на 9380791 тис. грн або на 81,54%. Зменшуючи свої зобовязання банк "УкрСиббанк" тим самим веде активну діяльність у всіх своїх галузях - як в роботі з клієнтами, з персоналом, так і зміцнюючи свої фінансові позиції серед банків-конкурентів. Для більш наочного бачення ситуації в "УкрСиббанк" зобразимо вищезгадані дані таблиці у вигляді рис. 2.3.

Рис. 2.3 Динаміка основних економічних показників "УкрСиббанк" за 2011 - 2013 роки

Джерело: складено автором на основі табл.2.2.

Отже, за вищевказаними даними можна підвести такий підсумок, що діяльність банку досить стабільна і за останні роки спостерігається тенденція постійного зростання його основних фінансових показників.

Делись добром ;)