logo
Доходи банка, їх структура і особливості визначення

2.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ «Промінвестбанк»

Публічне акціонерне товариство «Промінвестбанк» - один з найбільших та надійніших кредиторів економіки України. За роки державної незалежності банк вклав у розвиток економіки понад 65 млрд. дол. кредитних ресурсів.

Промінвестбанк заснований у 1992 році й з моменту заснування входить до групи найбільших банків України . На початку 2000-х років банк вперше увійшов до списку 1000 найбільших банків світу, де знаходиться й наразі. Англійський журнал «The Banker» (Financial Times) у 2003, 2004 та 2006 роках визнавав Промінвестбанк Банком року в Україні. У 2010 році за результатами рейтингу ТОП-100 «Лідери бізнесу України - 10 років розвитку» - спільного проекту ТОВ «Українська інвестиційна газета» і агентства «Кредит-Рейтинг» - Промінвестбанк увійшов до числа найбільш важливих для розвитку країни фінансових установ.

Основний акціонер банку з 2009 року - Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» (Росія) , якій належить 98,60 % акцій.

Протягом 2009-2010 років Промінвестбанк пройшов шлях відновлення прибуткової діяльності, й з 2 кварталу 2010 року регулярно отримує операційний прибуток.

Одним з ключових завдань Промінвестбанку на сьогодні є сприяння взаємовигідному економічному діалогу України та Росії шляхом фінансування спільних торгівельних, виробничих та інфраструктурних проектів . За підсумками 2012 року частка російсько-українських проектів у кредитному портфелі банку склала 28 %.

Промінвестбанком накопичено унікальний досвід співпраці зпідприємствами всіх секторів економіки. Банк має експертизу в більшості галузей, що орієнтовані як на внутрішній, так і міжнародний ринки.

Промінвестбанк розвиває бізнес, фокусуючись на двох ключових клієнтських сегментах - великому бізнесі та роздрібних клієнтах. Для забезпечення конкурентних переваг на цих ринках банк радикально модернізував технологічну основу бізнесу, інвестувавши значні кошти в IT, розробивши технологічний продуктовий ряд і запровадивши інноваційну модель роздрібного бізнесу.

Промінвестбанк традиційно є провідним гравцем на ринку кредитування та обслуговування корпоративного сектору і посідає в цьому сегменті друге місце серед недержавних комерційних банків. Банк має розгалужену мережу відділень, обєднаних в єдиний інформаційний простір на основі сучасних технологій.

Інноваційна модель роздрібного бізнесу базується на принципово новому підході до співпраці з клієнтом і орієнтована на побудову довгострокових відносин, стимулюючи клієнта до цього.

Окрім профільної діяльності Промінвестбанк є ініціатором і засновником двох гуманітарних освітніх проектів - Київського інституту банківської справи та Російсько-Української гуманітарної гімназії.

ПАТ «Промінвестбанк» входить в єдину банківську систему, а саме станом на 1 січня 2014 року - до першої групи банків за класифікацією НБУ, тобто до десятки найбільших банків України за ключовими фінансовими показниками.

Банк використовує сучасні телекомунікаційні, інформаційні та платіжні системи: SWIFT, REUTERS-DEALING, Укр-Дилінг, TELEX, систему електронної пошти НБУ, СЕП НБУ.

Метою діяльності банку є прагнення стати одним з провідних гравців банківського ринку України, насамперед, за рівнем сервісу. До 2015 року керівництво планує ввійти в першу пятірку банків за ключовими фінансовими показниками.

Стратегія банку ґрунтується на задоволенні економічних прагнень клієнтів, акціонерів та персоналу банку, суспільства та держави.

Стратегічними пріоритетами розвитку банку є забезпечення надійності, орієнтації на клієнта та встановлення довгострокових партнерських відносин з клієнтом, прозорості як найважливіших показників якості банківської установи.

Головним принципом його роботи є максимальна концентрація на клієнті і глибоке розуміння його потреб, а також побудова структури бізнесу згідно кращим міжнародним стандартам.

Аналіз динаміки фінансових результатів ПАТ «Промінвестбанк» за 2011-2013 рр. зазначено в додатку А. Потрібно відмітити, що станом на кінець 2011 року банк мав чистий прибуток у розмірі 29977 тис. грн. Проте, вже станом на кінець 2013 року банк отримав збиток, що становив 2575269 тис. грн., що є безумовно негативною тенденцією його діяльності (табл. А.1).

Загалом, за період дослідження спостерігалася нестабільна ситуація, а саме, абсолютний приріст статей доходів мав негативне значення, тобто зменшився на 5,89 %, в свою чергу витрати досить стрімко збільшувалися, а саме в 2,5 рази.

Розглянемо детальніше динаміку і структуру доходів і витрат, щоб краще зрозуміти, що вплинуло на збільшення чистого прибутку банку в 2012 році та його зменшення в 2013 році. Так, за період дослідження брутто-доходи банку зменшилися із 5004505 тис. грн. в 2011 р. до 4709937 тис. грн. в 2013 році, тобто, на 294568 тис. грн. або на 5,89 % (табл. А.2).

Загалом, за період дослідження спостерігалась неоднозначна ситуація, а саме, абсолютний приріст статей доходів мав як позитивне, так і негативне значення (рис. 2.1).

Щодо структури доходів, то найбільшу питому вагу у ній за 2013 рік так само займали процентні доходи, що становили 72,35 % та комісійні доходи - 5,51 %, а також інший операційний дохід, який також займав досить вагому частку - 12,01 %. Потрібно наголосити на тому, що комісійні доходи є невідємною частиною ефективної процентної ставки, включають комісійні, отримані або сплачені у звязку із формуванням або придбанням фінансового активу чи випуском фінансових зобовязань (наприклад комісійні за оцінку кредитоспроможності, оцінку чи облік гарантій або застави, врегулювання умов надання інструменту та обробку документів за угодою).

Рис. 2.1. Динаміка процентного, комісійного та інших операційних доходів ПАТ «Промінвестбанк» за 2011-2013 рр., тис. грн.

Отже, проаналізувавши динаміку та структуру доходів банку ПАТ «Промінвестбанк», можемо зробити висновок, що доходи банку за аналізований період зменшилися на 294568 тис. грн. або на 5,89 %. Зменшення обсягу доходу було спричинене зменшенням обсягу доходів, які виникають під час первісного визнання фінансових зобовязань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова на 333115 тис. грн. та прибутку від операцій з цінними паперами на 15464 тис. грн. та прибутку від переоцінки іноземної валюти на 46367 тис. грн. В свою чергу позитивно потрібно відмітити зростання процентного та комісійного доходу, іншого операційного доходу, а також збільшення прибутку від операцій з іноземною валютою на 75,99 %.

В цілому ситуацію щодо динаміки та структури доходів банку ПАТ «Промінвестбанк» можна вважати позитивною, хоча і прослідковується незначне зменшення даного показника, та свідчить про розширення обсягів діяльності за аналізований період.

В свою чергу, аналіз динаміки витрат свідчить про збільшення загального їх обсягу із 4912165 тис. грн. в 2011 році до 12426030 тис. грн. в 2013 році, тобто, на 7513865 тис. грн. або в 2,5 рази (табл. А.3). Зазначене збільшення, в основному, було обумовлене збільшенням за період дослідження процентних витрат - на 347926 тис. грн., відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках - на 2342882 тис. грн. або в 4 рази, що як ми бачимо є досить суттєвим показником та інші сукупні витрати, які за 2011-2013 рр. збільшилися на 2562906 тис. грн.

Загалом, за період дослідження спостерігалась неоднозначна ситуація, а саме, абсолютний приріст статей витрат мав то збільшувався в 2012 р., то стрімко зменшувався в 2013 р. (рис. 2.2).

Рис.2.2. Динаміка основних складових витрат ПАТ «Промінвестбанк» за 2011-2013 рр., тис. грн.

Таким чином за аналізований період основними складовими витрат були процентні витрати, які займали досить значну питому вагу, а саме в 2011 р. - 48,85 %, в 2012 р. - 52,75 %, а в 2013 р. - 22,11 %, адміністративні та інші операційні витрати, що також відобразилися в структурі значними обсягами, а саме в 2011 р. дана складова займала 31,31 %, в 2012 р. трішки зменшилися до 25,10 %, а в 2013 р. становили 11,42 %, що свідчить про зменшення витрат на утримання персоналу банку, та комісійні витрати, які за 2011 р. займав частку в загальній структурі майже 2 %, а за 2012-2013 рр. і взагалі менше 1 %.

Отже, що стосується структури витрат, то найбільшу питому вагу у ній мали статті адміністративних та інших операційних витрат та процентних витрат.