Доходи банка, їх структура і особливості визначення

курсовая работа

1.3 Нормативно-правове забезпечення порядку формування доходів банку

Згідно з законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121 банківська система України представляє собою багаторівневу, взаємоповязану сукупність фінансово-кредитних установ, яка забезпечує регулювання грошового обігу в країні [7].

Нормативно-правова база, на якій базується банківська діяльність є часткою системи господарського законодавства країни, яку можна умовно поділити на три рівні:

закони та підзаконні акти, які визначають організацію і правила ведення банківської діяльності в країні;

закони та підзаконні акти, які визначають організацію бухгалтерського обліку та звітності банківських установ;

закони та підзаконні акти, які визначають систему податкових зобовязань банків [15].

Другий рівень нормативно-правових актів банківської системи складають документи, які визначають принципи організації і ведення бухгалтерського обліку, обліку доходів і витрат у банках. Загально визначеним у цій групі є Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996(Редакція станом на 15.10.2014), якій визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності[21]. Статті вказаного Закону уточнює для банків Положення НБУ «Про організацію банківського обліку і звітності в банківських установах» № 439, яке також уточнює і формулює вимоги до первинним обліковим документам, облікової політики, внутрішньому банківському контролю [19]. Значну частику обсягу нормативно-правової документації становлять нормативні акти по бухгалтерському обліку окремих банківських операцій (інструкції, правила, порядки). Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України затверджено Постанова Правління НБУ від 18.06.03 за № 255 «Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України». Зміни до зазначеної постанови затверджено Постановою Правління НБУ від 17.06.04 за № 279. Правила визначають методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання та обліку доходів і витрат [20].

Для інформаційного забезпечення аналізу доходів банку можна використовувати всі види директивної, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової та методичної інформації.

Відповідно до законів України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р № 679 та «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121 банківська звітність банків складається на підставі даних фінансового обліку, які формуються відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою НБУ від 27 грудня 2007 р. № 480.

До складу банківської звітності належать: балансовий звіт, звіт про фінансові результати, а також ряд приміток до цих звітів, у яких наведена інформація про структуру активів, зобовязань та власних коштів банку, ризики, якість кредитного портфеля, а також про інші показники, які є дуже важливими для характеристики фінансового стану банку. Наявність таких приміток дає змогу відобразити звітність українських банків на рівні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Завдяки цьому фінансова звітність задовольняє вимоги користувачів інформації поза банком (акціонерів, клієнтів та партнерів банку, НБУ, фінансових органів тощо). Для більш детального аналізу фінансових результатів діяльності банку (у тому числі доходів) як інформаційне джерело можуть бути використані дані звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал банку, а також дані аналітичного і синтетичного обліку [16]. Використання балансу та звіту про фінансові результати повязане взаємозвязком (Рис. 1.5.).

Рис. 1.5. Взаємозвязок між балансом та звітом про фінансові результати

Взаємозвязок між балансом та звітом про фінансові результати проявляється в тому, що активи балансу генерують основну частину операційних доходів, а пасиви - операційних витрат, на аналізі яких ґрунтується оцінювання ефективності банківської діяльності.

Дані звіту про фінансові результати відображають величину дохідних статей, згрупованих за їх характером та основними напрямами [15]. Статті звіту про фінансові результати містять інформацію напрямами, які відображені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Основні статті звіту про фінансові результати банку, що стосуються отриманих доходів

Найменування статті

1

Процентний дохід

2

Чистий процентний дохід

3

Комісійний дохід

4

Чистий комісійний дохід

5

Дохід у вигляді дивідендів

6

Чистий торговельний дохід

7

Інший дохід

8

Операційний дохід

Статті звіту про фінансові результати містять інформацію за такими напрямами:

1. процентні доходи, які включають доходи за кредитами чи депозитами, за цінними паперами на продаж і за борговими цінними паперами та іншими процентними фінансовими інструментами;

2. комісійні доходи, які включають доходи від операцій, повязаних із веденням рахунків та касовим обслуговуванням, з іноземною валютою та банківськими металами, від інших наданих або отриманих послуг;

3. дивідендний дохід від цінних паперів, які обліковуються в третьому класі Плану рахунків бухгалтерського обліку;

4. чистий торговельний дохід включає результат від торгівлі іноземною валютою та цінними паперами, враховуючи резерви під знецінення цінних паперів на продаж.[7].

Отже, для інформаційного забезпечення аналізу доходів банку можна використовувати всі види директивної, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової та методичної інформації.

Делись добром ;)