logo
Аналіз депозитних операцій банку

1.5 Використання, характеристика та стан інформаційних систем і технологій у сфері вкладних (депозитних) операцій банку

Автоматизована банківська система (АБС), в загальному вигляді, являє собою особливу форму організаційного управління сучасним банком на базі використання основних наукових і прикладних положень інформаційно-кібернетичного синтезу. Для створення і функціонування АБС широко застосовуються основи теорії управління складними динамічними обєктами і практичні аспекти побудови інформаційних систем для збору, зберігання, переробки, аналізу та передачі інформації про хід реалізації банком своїх основних функцій. Спираючись на програмно-апаратні засоби автоматизації процесів інформаційного обміну, на методи математичного моделювання аналітичних, фінансово-кредитних, господарських та інших процедур, АБС дозволяє значною мірою упорядити рух інформаційних потоків всередині банку, знизити загальну трудомісткість управлінської діяльності, істотно підвищити інформативність, обгрунтованість і своєчасність прийняття управлінських рішень.

Під інформаційними технологіями потрібно розуміти сукупність сучасних засобів і методів обробки інформації, що використовуються в повсякденній роботі банку. На базі цих технологій будуються закінчені інформаційні системи, що дозволють автоматизувати ту або іншу банківську операцію або процедуру. Взаємоповязана сукупність таких технологій і систем складає програмно-апаратну основу автоматизованої банківської системи.

Вкладні операції є основними видами діяльності комерційних банків, а для деяких із них ці операції стали головним джерелом доходів. Тому вдосконаленню вкладних операцій банки приділяють значну увагу, впроваджуючи компютерні технології для автоматизації функцій управління вкладами. Така автоматизація на практиці здійснюється в різних формах, на базі різних апаратних і програмних засобів, створюються, зокрема, системи, які не лише обробляють інформацію, а й підтримують управлінські рішення, що значною мірою знижує трудомісткість облікових робіт, підвищує вірогідність зведень та якість рішень, що приймаються.

Вкладні операції важко піддаються автоматизації. Тому в підсистемі управління вкладами часто застосовують інтерактивний режим виконання компютерних технологій. Для цієї підсистеми характерна також неоднорідність завдань, зумовлена складністю предметної області. Адже банк працює з різними видами вкладів, тобто йдеться про різні терміни, призначення, і т. ін. Проте практичний досвід показує, що всю сукупність функцій управління вкладними операціями з метою їх автоматизації можна обєднати в типові комплекси: прогнозування й планування, облік і контроль, аналіз і регулювання. Кожний із цих комплексів виконується на відповідній стадії технології оброки інформації за допомогою закріплених апаратних і програмних засобів, тобто на виділених АРМ.

Розглянемо автоматизовані функції підсистеми управління вкладними операціями за стадіями технології.

Прогнозування й планування:

- визначення стратегії політики по залученню коштів;

- формування портфеля заявок за вкладними операціями;

- планування рентабельності операцій;

- складання угод про депозитний вклад;

- складання плану-графіка виплати процентів за вкладами;

- розрахунок резервів за вкладними операціями.

Облік і контроль:

- відкриття рахунку;

- облік операцій з депозитними рахунками;

- нарахування процентів;

- контроль за виконанням угод.

Аналіз і регулювання:

- формування звітів;

- аналіз, підтримання рішень.

Зауважимо, що наведений перелік функцій управління вкладними операціями на практиці автоматизований різною мірою, причому найменше автоматизовано визначення стратегії політики по залученню коштів. Ці функції, а також формування портфеля заявок належать до класу завдань стратегічного маркетингу.

Автоматизація ведення депозитних угод полягає у виконанні таких процесів: заведення нових угод, огляд списку угод, редагування окремих записів, вилучення окремих угод.

Заведення нової угоди зводиться до послідовного заповнення таких полів файла угод: номер угоди, код валюти, реєстраційний номер, дати початку і закінчення дії угоди, сума угоди, процентна ставка, тип особового рахунку, номер особового рахунку для угоди і статус угоди.

Список угод оглядають через екранну форму документа, куди витягуються записи з файла угод із заданими користувачем ознаками ( номер угоди, реєстраційний номер та назва клієнта і т. ін. ). Для огляду можуть викликатись окремі записи або інші масиви. Під час огляду не можна вносити зміни до полів. Для цього використовується спеціальна процедура "редагування".

Оформлюючи депозитні угоди, у відповідних полях фіксують вид депозиту, код і найменування вкладника. Решту полів файла угод лишають без змістових змін для всіх типів угод. Кожна угода характеризується статичними і динамічними параметрами. До статичних параметрів належать сума угоди, термін дії угоди, клієнт, джерела фінансування. Динамічними параметрами, що визначають поточний стан угоди на задану дату, є процентна ставка, характеристика стану угоди, рахунок угоди, періодичність нарахування процентів. У процесі існування угоди може змінюватись її стан.

Завершується перша стадія технології автоматизованого управління вкладними операціями (прогнозування й планування) складанням планів-графіків виплати процентів за депозитами.

На другій стадії компютерних технологій управління вкладними операціями виконують комплекси завдань з відкриття депозитних рахунків; обліку банківських операцій, що фіксуються на них; обчислення процентів; контролю за виконанням договірних відносин між банком і клієнтом.

Після укладання угоди, тобто оформлення всіх необхідних документів, здійснюють організаційні й технологічні процедури з відкриття рахунку. Для виконання технологічних процедур такого типу у програмному комплексі є спеціальна підпрограма "Особові рахунки за угодою". Технологія її виконання така сама, як і у випадку відкриття розрахункового рахунку.

Автоматизація обліку операцій на депозитному рахунку виконується за типовою схемою обробки вхідних документів. Вхідними документами під час відображення на рахунках депозитних операцій слугують розпорядження чи меморіальні ордери на зарахування коштів на рахунок, а також прибуткові і видаткові документи.

Першою операцією в технології обробки вхідних повідомлень є ручне введення документів операціоністом через екранні шаблони. Під час такого введення здійснюється логічний (програмний) контроль інформації, записуваної в поля вхідного файла. В окремих пакетах програми «ОДБ» передбачене повторне введення документів уже іншим виконавцем у режимі "Контрольний ввід". Коли на екрані зявляється повідомлення "Документ знайдено" (воно означає, що вхідне повідомлення записане в базу даних без помилок), інформація передається на наступну операцію - оплату документа, тобто запис (або їх сукупність) заноситься до файла платіжних документів дня - господарська операція відображується на бухгалтерських рахунках. Основну базу даних організовано так, що можна на задану дату визначити рух коштів і використати відповідні показники для обчислення процентів за депозитами.

Нарахування процентів за депозитами здійснюється спеціальним програмним модулем щодо всіх клієнтів або за вказаними рахунками.

Програма дає змогу на початку розрахунку змінити через екранну заставку процентну ставку. Результати обчислень записуються у спеціальний файл, з якого інформація після огляду на екрані записується в основну БД або видається на друк для оформлення відповідних документів.

Контроль виконання угод за вкладними операціями здійснюють спеціальними програмними засобами і запускають за допомогою екранного меню, де зазначаються функції персонального і групового контролю за угодами.

Персональний контроль означає, що на екран після вказаних типу та номера угоди видаються суми залишку та руху коштів, відомості щодо нарахування та виплати сум за процентами.

Груповий контроль за вкладними операціями здійснюється на підставі фактичних даних, сформованих на екрані, а в разі потреби - на підставі виданих до друку таблиць. Перелік таких таблиць задається в меню і користувач вказує, які таблиці слід складати. У них наводяться суми та процентні ставки у межах дня, кількість угод.

На третій стадії компютерних технологій управління вкладними операціями формуються звіти, складаються аналітичні таблиці, а також обчислюються прогнозні показники, використовувані для підтримки та прийняття рішень.

Формування звітів за вкладними операціями здійснюється автоматично на підставі баз даних оперативної інформації, що сформовані пакетом програм ОДБ. Для цього використовується пакет програм АРМ зі статистичної звітності. В екранному меню цього пакета задається перелік звітів, які слід складати на задану дату. Це такі звітні файли:

- дані про суми й процентні ставки за депозитами (щоденно);

- дані про суми та процентні ставки за депозитами (щомісячно);

- інші файли.

Зазначені файли передаються до Регіонального управління НБУ, де використовуються для складання звітів, які передаються на верхній рівень інформаційної системи НБУ.

Складання аналітичних таблиць здійснюється на АРМ спеціалістів депозитного відділу банку. Режим передбачає виконання технології обробки інформації в два етапи. Попередньо готуються дані та задаються такі поля: тип договору, повний чи скорочений склад вхідної інформації, період (часові межі) інформації - дві дати, що вказують на періодичність. При підготовці вхідних даних необхідно вибрати варіант технології їх формування (використовувати базові дані за попередній період чи враховувати зміни).

Коли закінчено підготовку інформації, система переходить до другого етапу - режиму обчислення показників для складання таблиць чи графіків.

Аналітичні таблиці можуть змінюватися, задаватися користувачем. У них наводяться договірні, реальні та прогнозні значення показників.

2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВКЛАДНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ