logo
Аналіз депозитних операцій банка

2.1 Аналіз формування ресурсної бази банками України

Аналіз структури залучених клієнтських коштів комерційного банку в умовах конкуренції між банками за грошові ресурси, яка зростає, має першочергове значення для управління банком. Якість залучених ресурсів виявляється насамперед у їх стабільності. І чим більшою є частка стабільних ресурсів, тим, природно, вищою є ліквідність. Структура залучених клієнтських коштів не тільки відображає ступінь стійкості ресурсної бази банку, але й дозволяє прогнозувати потребу в ліквідних коштах для погашення зобовязань за депозитами, отриманими кредитами. Клієнтські кошти, на частку яких припадає основна частина залучених ресурсів, є базисом для підтримки надійності банку [7].

При здійсненні депозитний операцій банки вступають у конкуренцію, оскільки процес мобілізації фінансових ресурсів за допомогою вкладів передбачає індивідуальний механізм нагромадження коштів.

Обсяг депозитів, залучених у резидентів, на 01.01.2009 р. становив 359.7 млрд. грн. За рік темпи зростання депозитів становили 126.7 проти 152.7% на кінець грудня 2007 року (табл.2.1) [43].

Таблиця 2.1.Основні показники розвитку депозитного ринку України

2008 рік

Довідково: 2007 рік

Показники

млрд.

грн.

питома вага, %

% до попе-приріст, реднього млрд. грн. року

млрд. грн.

питома вага, %

приріст, млрд. грн.

% до попереднього року

Депозити, всього

у тому числі:

359.7

100.0

75.8 126.7

283.9

100.0

98.0

152.7

За видами валют

у національній валюті

201,8

56.1

9.5 105.0

192.3

67.7

77.2

167.1

в іноземній валюті

157.9

43.9

66.3 172.4

91.6

32.3

20.8

129.3

За строками погашення

на вимогу

107.6

29.9

14.2 115.2

93.4

32.9

30.8

149.3

короткострокові

92.9

25.8

32.3 153.3

60.6

21.4

17.9

141.8

довгострокові

159.2

44.3

29.3 122.6

129.9

45.7

49.3

161.1

За секторами економіки

нефінансових корпорацій

118.2

32.9

22.6 123.6

95.6

33.7

30.0

145.7

домашніх господарств

217.9

60.6

50.6 130.3

167.2

58.9

58.4

153.6

інші

23.6

6.5

2.6 112.5

21.1

7.4

9.6

184.0

Коливання динаміки зростання депозитів відповідало динаміці економічного зростання, Поступове уповільнення темпів зростання відмічалось з квітня 2008 року. У травні скорочення обсягів депозитів головним чином відбулось внаслідок ревальвації гривні до основних іноземних валют. Крім того, активніше використання власних обігових коштів для фінансування бізнесу (за умови уповільнення темпів кредитування, посилення фінансової дисципліни та продовження урядом України політики з акумуляції коштів) призвело до зменшення залишків коштів на рахунках інституційних одиниць сектору нефінансових корпорацій в національній валюті. У липні - вересні у звязку з гальмуванням зростання економіки, зменшились надходження виручки на рахунки на вимогу корпорацій сектору нефінансових корпорацій; зросли поточні витрати (фактор сезонності та підвищення цін) та зменшилась схильність населення до заощаджень. Наприкінці вересня внаслідок штучно спровокованої недовіри у населення до фінансового стану окремих банків та банківської системи в цілому, що відбулось на тлі погіршення зовнішньої конюнктури та економічного становища в країні, почався відплив коштів з депозитних рахунків клієнтів, особливо сектору домашніх господарств. Наприкінці листопада на грошово - кредитному ринку почали проявлятися певні ознаки стабілізації. грн., значна частка приросту грн., забезпечена за рахунок знецінення гривні до основних іноземних валют.

Проведено аналіз залучених вільних грошових коштів банками України за проміжок часу 2006 - 2008 року, залучені кошти приведені у грн. табл. 2.2. [55].

Таблиця 2.2.Депозити банківських установ у розрізі сроків погашення

Період

Усього(грн..грн.)

у тому числі за строками

Відсоткова зміна вкладів по роках%

на вимогу

до 1 року

від 1 року до 2 років2

більше 2 років

На вимогу

до 1 року

від 1 року до 2 років2

більше 2 років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2006

9 084

7 097

1 916

72

2007

14 056

11 945

2 023

72

16

168,3

105,5

2008

20 501

10 594

9 540

345

22

88,6

471,58

479,2

137,5

2009

15 260

9 126

5 734

363

37

86,14

60,1

105,22

168,18

За аналізований період відбулися суттєві зміни в розміщенні вільних коштів громадян на вкладні рахунки. Якщо в 2006 році найбільша сумма вкладів приходилась на вклади на вимогу, а по строковим вкладам більше 2-х років взагалі не було коштів, то вже починаючи з 2007 року депозитні вклади збільшуються за всіма видами рахунків приблизно на 100%, але в кінці 2008 року депозитні вклади зменьшуються, це обумовлино спадом довіри громадян до банківської системи в звязку з свесвітньою економічною кризою, тому в 2009 році спостерігається все більший спад депозитних вкладів.

Протягом 2008 року змінилася структура депозитів за видами валют: частка депозитів у національній валюті скоротилась на 11.6 процентного пункту до 56.1%. Уповільнення темпів зростання депозитів у національній валюті спостерігалось з квітня й до кінця звітного року. У І півріччі 2008 року темпи зростання депозитів в іноземній валюті коливалися на рівні початку року. У серпні-вересні відбулось їх уповільнення через зменшення надходжень експортної виручки на рахунки інституційних одиниць сектору нефінансових корпорацій. У жовтні-грудні темпи зростання депозитів в іноземній валюті суттєво прискорилися і за підсумками року значно перевищили темпи їх зростання у 2007 році, що було зумовлено знеціненням гривні до основних іноземних валют, в той час як в цих валютах обсяги депозитів у IV кварталі навіть скоротились.

Проаналізуємо структуру строкових депозитів в іноземній валютіі (табл.2.3.), та динаміку депозити на вимогу у іноземній валюті приведені на рис. 2.1.[55].

Таблиця 2.3.Структура строкові депозити в іноземній валюті, млн. грн.

Період

Усього

Вклади в долларах США

Вклади в євро

Відсоткова зміна

До 1 року

Від 1 до 2 років

Більше 2 років

До 1 року

Від 1 до 2 років

Більше 2 років

09.06

602

478

42

73

9

?

09.07

513

387

4

9

103

10

85,2%

09.08

3118

1773

72

8

1265

607,8%

09.09

2404

1522

100

29

730

23

77,1%

Порівнюючи з вереснем 2007 року, у 2008 році депозити в іноземній валюті виросли на 522,6%, загалом збільшилися вклвди до 1 року як у дллларахСША, так и у євро. Такий великий «стрибок» повязан з тим, що розвиток банківської системи був саме у 2006-2008 році.Починаючи з листопада 2008 року, в країні почався спад довіри населення до банків і це спричинило зменьшення вкладів населення на 22,9%.Загалом зменьшилися суттєво вклади в євро.

Рис.2.1. Динаміка дипозитів на вимогу у іноземній валюті

Виходячи із рис.2.1. видно, що у 2008 році спостерігалось збільшення депозитів на вимогу в іностранній валюті і це спричинив рост депозитів у долларі США на 1128 млн.грн., та в євро на 1253 млн.грн. Але вже у 2009 році почався спад депозитів в іноземній валюті і за аналізований проміжок часу, частка депозитів в 2009 році займає найменьший відсоток 20%. Спад депозитів спричинило повернення депозитів, у долларах США було повернено депозитів на сумму 771 млн.грн., а у євро на 259млн.грн.

Структура депозитів на вимогу за секторами економіки на 01.09.2009 ріку, за аналізуючий період 2007-2009 змінилась несуттєво. Найбільше депозитів було сформовано за рахунок коштів сектору нефінансових корпорацій [55].