Організаційно-економічні умови залучення банками грошових заощаджень населення

курсовая работа

2.1 Аналіз показників формування депозитної складової грошової маси

Економічна теорія та теорія грошей говорять нам про те, що існує багато характеристик, за допомогою яких можна охарактеризувати стан економіки країни. Однією із таких характеристик є грошова маса.

Грошовою масою прийнято вважати сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні у субєктів грошового обігу у певний момент. Грошова маса має певний кількісний вираз (обсяг у мільярдах чи мільйонах грошових одиниць), надзвичайно складну структуру та динаміку руху. З точки зору якісної характеристики грошової маси важливе значення має її структура, а з погляду практики її регулювання -- динаміка руху обсягу та структури.

У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома критеріями:

ѕ за ступенем «готовності» окремих елементів до оборотності, тобто за ступенем їх ліквідності;

ѕ за формою грошових засобів (готівкові, депозитні);

ѕ за розміщенням у субєктів грошового обороту;

ѕ за територіальним розміщенням та ін. [31].

Особисто нас цікавить більш за все структуризація грошової маси за другим критерієм, оскільки, як вже було сказано, банкам набагато вигідніше щоб якомога більша частина грошової маси знаходилася саме в депозитній, а не в готівковій складовій. Тому хотілося би приділити цьому моменту більше уваги.

Всі ми знаємо що розподіл грошей між готівковою та депозитною складовою прямо залежить від рівня багатства населення. Чим більше тимчасово вільних коштів, тобто коштів, які населення не витрачає на поточне споживання, тим більше вірогідність того, що ці гроші будуть віднесені до банку та стануть частиною їх пасивної складової - вкладом або депозитом.

Для того щоб краще зрозуміти наскільки населення здатне перетворювати свої грошові запаси в депозитну складову, варто звернути увагу на динаміку їх доходів (табл. 2.1).

Таблиця. 2.1

Динаміка доходів та витрат населення України за 2002 - 2008 рр.

Для того щоб було легше сприймати дану інформацію її можна подати у вигляді графіку, на якому буде показано як змінюються доходи та витрати населення у розрізі років (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Динаміка доходів, витрат та заощаджень населення за 2002-2008р

Якщо говорити про депозити як про складову безпосередньо грошової маси, то тут варто зазначити що вони складають агрегат М3, до складу якого входять вклади в банках до запитання, строкові вклади та іменні депозитні сертифікати. [31]

Згідно до статистичних даних у жовтні 2010 року ситуація на грошово - кредитному ринку України визначалася подальшим нарощуванням ресурсної бази банків переважно за рахунок збільшення залишків за депозитами, насамперед у національній валюті. Темпи зростання грошової маси у звітному місяці залишилися помірними. Після двомісячного скорочення відновилось зростання грошової бази, в основному через зростання переказних депозитів, що не включаються в грошовий агрегат М3. У жовтні Національний банк України продовжував проводити операції з абсорбування надлишкової ліквідності.

У жовтні тривало послідовне зростання грошової маси. За місяць залишки за грошовим агрегатом М3 збільшилися на 1.3% або на 7.2 млрд. грн. - до 576.0 млрд. грн. Найбільше зросли залишки за іншими депозитами(на 3.9 млрд. грн.), зокрема в національній валюті - на 2.4 млрд. грн. Залишки за переказними депозитами збільшились на 2.9 млрд. грн., у тому числі в національній валюті на 1.8 млрд. грн.

Спостерігалось також подальше зростання грошової маси у річному обчисленні. ЇЇ приріст за останні 12 місяців становив 107.6 млрд. грн., або 23% (рис.2.2.).

Рис. 2.2. Динаміка зміни грошового агрегату М3

Залишки коштів за грошовими агрегатами М1 та М2 до попереднього місяця зросли відповідно на 2.3 млрд. грн. - до 277.7 млрд. грн. та на 7.2 млрд. грн. - до 574.9 млрд. грн. Проте темпи їх зростання порівняно з попереднім місяцем дещо уповільнилися і становили відповідно 100.8 та 101.3% порівняно зі 101.8 та 102.2% у вересні. У річному обчисленні темпи приросту М1 збільшилися на 3.0 процентного пункту - до 27.3%, грошового агрегату М2 - на 1.9 процентного пункту - до 23.5%.

Після скорочення у вересні, у жовтні залишки за готівковими коштами в обігу поза депозитними корпораціями (М0) зросли на 0.4 млрд. г3н. - до 175.2 млрд. грн., а їх частка у загальному обсязі грошового агрегату М скоротилась до попереднього місяця на 0.3 процентного пункту - до 30.4%. Темпи зростання у річному обчисленні готівки поза банками у жовтні становили 117.8 порівняно зі 117.4% у вересні (табл. 2.2) .

Таблиця 2.2

Динаміка грошової маси за грошовими агрегатами

Показники

Частка в М3,%

Зміна у річному обчисленні,%

2009

2010

жовтень

грудень

березень

червень

вересень

жовтень

Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями(М0)

30,4

1,7

1,5

5,4

9,9

17,4

17,8

Переказні депозити в національній валюті(М1-М0)

17,8

-2,2

9

22,9

23,7

38,5

47,8

Грошовий агрегат М1

48,2

0,4

3,8

10,8

14,4

24,3

27,3

Переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити (М2-М1)

51,6

-4,8

-12,7

3,6

12,1

19,1

20

Грошовий агрегат М2

99,8

-2,4

-5,4

6,9

13,2

21,6

23,5

цінні папери, крім акцій(М3-М2)

0,2

-30,3

-21,1

-56,2

-50,1

-57,5

-59,7

Грошовий агрегат М3

100

-2,6

-5,5

6,6

12,9

21,2

23

Внутрішній кредит

-

26,8

3,9

5,7

5,5

3,9

6

Чисті вимоги до центральних органів державного управління

-

-

-

-

-

-

-

З них: вимоги до інших резидентів

-

16,2

-2,4

-2,5

-1,6

-0,4

0,7

З них: за кредитами

-

17

-2,1

-2,6

-1,9

-0,5

0,3

У жовтні тривала тенденція до нарощення ресурсної бази іншими депозитними корпораціями, хоча темпи її зростання порівняно з попереднім місяцем дещо уповільнилися. Залишки коштів за депозитами, залученими у резидентів, жовтні збільшились на 1.7%, або на 6.7 млрд. грн. - до 404.2 млрд. грн. Прискорились темпи зростання депозитів резидентів у річному обчисленні (до 124.0% у жовтні порівняно зі 121.5% у вересні) (рис. 2.3.).

Рис. 2.3. Приріст банківських депозитів у період 2009 - 2010 років

Зростання депозитів відбулося переважно за рахунок збільшення коштів у національній валюті (на 1.9%, або на 4.2 млрд. грн.). Депозити в іноземній валюті зросли на 1.5%, або на 2.5 млрд. грн. За строками залучення найбільше за місяць зросли депозити строком від 1 до 2 років (на 5.4 млрд. грн.). При цьому за видами валют їх приріст був однаковим - по 2.7 млрд. грн. як в іноземній, так і в національній валютах. Депозити на вимогу збільшилися на 2.4 млрд. грн., зокрема в національній валюті на 1.6 млрд. грн. Залишки за депозитами зі строком залучення більше 2 років збільшилися на 0.6 млрд. грн. виключно за рахунок зростання їх частини в національній валюті на 0.6 млрд. грн. Залишки за депозитами зі строком залучення до 1 року скоротилися у цілому на 1.7 млрд. грн.

Після скорочення упродовж останніх двох місяців, - жовтні 2010 року грошова база збільшилися на 2.2%, або на 4.9 млрд. грн. до 221.6 млрд. грн. Зростання відбулось за рахунок усіх компонентів грошової бази, зокрема переказних депозитів, що не включаються в грошовий агрегат М3 на 3.4 млрд. грн., готівкових коштів, випущених в обіг - на 1.3 млрд. грн. Також прискорилося її зростання у річному обчисленні (приріст 22.8% порівняно з 18.0 у вересні та 4.1% у жовтні минулого року) (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Приріст грошової бази за 2009 - 2010 роки

Отже, оскільки доходи населення України у 2010 році дещо збільшилися у порівнянні з минулим роком, то їх схильність до заощаджень також збільшилася. Заощадження є реальним джерелом формування вкладів та депозитів банківської системи, а, отже, грошовий агрегат М3, який говорить про ступінь депозитизації грошових коштів населення, також зростає.

Делись добром ;)