Організаційно-економічні умови залучення банками грошових заощаджень населення

курсовая работа

ВСТУП

Функціонування банківської системи будь - якої країни просто не можливо без грошових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні домогосподарств та субєктів господарювання. Ці грошові кошти є реальною основою функціонування усіх банків, оскільки вони створюють базу для проведення усіх видів операцій, що їх здійснюють банки. Саме тому дослідження механізму та умов залучення банками грошових коштів фізичних та юридичних осіб є досить важливим та актуальним, особливо у посткризовий період, коли довіра до банків лише починає відновлюватися, а грошові ресурси повертатися в банківську систему.

У цьому звязку дослідження питань забезпечення умов для залучення коштів населення набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

Обєктом дослідження є організаційно - економічні умови залучення банками грошових заощаджень населення.

Предмет дослідження - механізм залучення банками грошових коштів населення.

Методи дослідження - метод математичної статистики, системний аналіз, метод економічного аналізу.

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних основ організації, розкритті діючої практики з залучення банками грошових заощаджень населення, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- досліджено сутність таких економічних категорій як «банківські депозити» та «банківські вклади»;

- обґрунтовано доцільність використання правової основи формування вкладів та депозитів банків;

- розглянуто роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу та розвитку економіки;

- викладено аналіз показників формування депозитної складової грошової маси;

- наведено сучасний стан конюнктури, обємів та структури ринку банківських депозитів України;

- проведено аналіз мотивації фізичних осіб до залучення заощаджень у банківську сферу шляхом покращення умов депозитних послуг банків;

- запропоновано аналіз механізму трансформації заощаджень населення в кредитні ресурси через банківську систему України.

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, що знайшло своє відображення у Законах України «Про Національний банк» N 1608-VI від 21.08.2009, «Про банки і банківську діяльність» N 2522-VI від 09.09.2010, «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» N 2388-VI від 01.07.2010, Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами № 159 від 23.03.2009.

На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Бартош О. М., Дребот Н. П., Костіної Н. І., Маслової А. Ю., Огієнко В. І., Тертичної Н. В., Української Л. О., Фомішиної В. М. та багатьох інших науковців.

Впровадження пропозицій і рекомендацій, наданих у роботі, дозволить створити покращені умови залучення грошових заощаджень населення банками та розширення бази для проведення банківських операцій, повернути довіру клієнтів до банківської системи України та вдосконалити механізм залучення грошових заощаджень населення.

Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з побажаннями клієнтів, що дозволить розробити такі депозитні послуги, які б стали оптимальні як для самих банків, так і для вкладників.

Делись добром ;)