logo
Данилко І

Данилко Іванна Вікторівна особливості прямого іноземного інвестування в банківській системі україни

Бакалаврська робота

Спеціальність 6.030201 – міжнародні відносини

Науковий керівник:

Москалик Ліана Романівна,

доцент кафедри міжнародного

економічного аналізу та фінансів

Львів-2012

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 6

Теоретичні аспекти дослідження прямого іноземного інвестування в банківській сфері 6

1.1. Суть, причини та мотиви прямого іноземного інвестування 6

1.2. Наслідки залучення прямих іноземних інвестицій, вплив на економіку країни та галузь 15

1.3. Банківська система України, її привабливість для іноземних інвесторів 23

РОЗДІЛ 2 32

Особливості надходжень прямих іноземних інвестицій в банківську систему України 32

2.1. Ретроспективний аналіз формування банків з іноземним капіталом 32

2.2. Антикризові програми стабілізації діяльності іноземних банків 38

2.3. Фінансовий аналіз діяльності іноземних банків 47

РОЗДІЛ 3 58

Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій в банківській системі України 58

3.1. Оцінка впливу іноземного капіталу на банківську систему України 58

3.2. Економічна безпека в контексті прямого іноземного інвестування в банківську систему України 63

3.3. Напрями регулювання діяльності іноземних банків в Україні 66

ВИСНОВКИ 70

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72

ДОДАТКИ 78

ВСТУП

Сучасний розвиток міжнародної економіки характеризується її подальшою глобалізацією, головним чином унаслідок нерівномірності розвитку країн світу: найрозвинутіші з них та світові фінансові організації інвестують кошти у менш розвинені економіки з метою підтримання стабільності національних господарських систем. Основними формами такої допомоги є міжнародне інвестування. В Україні найбільш привабливим для іноземних інвесторів нині є банківський сектор, це стверджує компанія Ерст енд Янг, яка дослідила, що протягом останніх 5 років український фінансовий сектор залучив найбільшу кількість інвестиційних проектів (13% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну). Тому дослідження саме прямого іноземного інвестування в банківську систему України є досить актуальним.

Проблема залучення іноземних інвестицій та їх впливу на економіку країни перебуває у полі зору багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників серед яких найбільший інтерес викликають роботи Д. Даннінга, Р. Коуза, М. Портера, Ф. Рута, В.Г. Андрійчука, В. В. Видобори, О.В. Гаврилюка, Л.І. Краснікової, Ю.В. Макогона, В.Є. Новицького, Ю.М. Пахомова, Ю.А. Подвисоцького, О.І. Рогача, А.С. Філіпенка. В їх роботах детально розглядаються загальні теоретичні аспекти іноземного інвестування, а також вплив його наслідків на економіку країни, в яку залучаються інвестиції.

Також, важливо би було зазначити роботи, присвяченні дослідженню прямого іноземного інвестування власне в банківському секторі загалом та України в вчасності. Вивченню цієї проблеми присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених як Дж.Капріо, Л.Голдберг Х.Мін, В.Д. Базилевич, І.В. Буковський, В.В. Видобора В.В., Гуткевич С.О., В.М. Гейць, ДЖ. Менсінджер, Р. Корнилюк, І. Івасів, Пурій Г.М. та інші. Проте завжди виникає необхідність дослідження банків з іноземним капіталом на сучосному етапі.

Отже, мета даної роботи полягає в визначенні ролі, структури, обсягів прямих іноземних інвестицій в банківський системі України та їх впливу на банківський сектор та економіку загалом. Мета роботи проявляється в наступних завданнях:

• розгляд теоретичних засад інвестування, визначення поняття та суті прямого іноземного інвестування;

• аналіз причин та мотивацій при прямому іноземному інвестуванні ;

• визначення переваг та недоліків для країн від залучення іноземних інвестицій та їх впливу на економіку приймаючої країни і банківський сектор зокрема;

• визначення особливостей побудови банківської системи України та форм прямого інвестування в банківський сектор;

• дослідження інвестиційної привабливості банківської системи України та мотивів входження іноземних банків на вітчизняний ринок;

• аналіз формування банків з іноземним капіталом в ретроспективі,

• дослідження діяльності іноземних банків під час економічної кризи та порівняння її з діяльністю вітчизняних та державних банків;

• аналіз фінансових показників діяльності іноземних філій в Україні;

• теоретичне дослідження наслідків прямого іноземного інвестування для банківської системи України та їх плив на економіку країни загалом;

• визначення загальних методів регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в Україні.

Об’єктом дослідження є прямі іноземні інвестиції в банківській системі України у формі дочірніх банків на території України. А предметом дослідження є власне їх вплив на банківський сектор та економіку України загалом, а також дослідження особливостей діяльності іноземних банків в Україні. Інформаційною базою цієї роботи є нормативні документи української держави та міжнародних організацій, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, статистичні дані, матеріали з офіційних сайтів та періодичних видань.