Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"

отчет по практике

7.1 Облік основних засобів і нематеріальних активів банку

Згідно з визначеннями П (С) БО 7, основні фонди - це матеріальні активи, які:

- утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, для оренди іншим субєктам господарювання або для адміністративних цілей;

- будуть використовуватись, як очікується, понад один господарський період.

Обєкт основних засобів визнається за актив, коли: існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, повязані з цим активом;

У складі нематеріальних активів, згідно з П (С) БО 8 "Нематеріальні активи", відображаються придбані банком права користування землею, водою, обєктами інтелектуальної власності, програмним забезпеченням тощо.

Нормативні положення щодо обліку основних засобів викладено в "Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків", що її затверджено постановою Правління НБУ від 11.12.00 за № 475.

Основні засоби та нематеріальні активи банку - це необоротні активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно. На баланс банку вони зараховуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати, повязані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.

Банк самостійно встановлює вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів. У звязку зі зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо необоротних активів, зарахованих на баланс, не проводяться.

Обєкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний чи отриманий) визнається активом за наявності обєктивних умов для одержання майбутніх економічних вигод, повязаних з його використанням, і можливості достовірного визначення його вартості.

Нематеріальний актив, що його отримано банком в процесі розробки, відображається в балансі, якщо банк має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

- змогу отримати певні економічні вигоди у майбутньому від його реалізації чи використання;

- інформацію для достовірного визначення витрат, повязаних зі створенням нематеріального активу.

Невідповідність нематеріального активу зазначеним критеріям визнання означає, що витрати, повязані з його придбанням чи створенням, слід визнавати за витрати того звітного періоду, протягом якого їх було здійснено.

Не визнаються нематеріальними активами, але відображаються в періоді їх здійснення такі витрати: на дослідження; на підготовку і перепідготовку кадрів; на рекламу; на створення, реорганізацію банку; на формування внутрішньої ділової репутації банку; на видавничу діяльність.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний обєкт.

Оприбуткування необоротних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передавання. В акті зазначається основна інформація щодо необоротного активу, зокрема характеристика обєкта, дата введення в експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амортизації (визначена ліквідаційна вартість обєкта, первісна вартість, строк корисного використання).

На підставі даних акта приймання-передавання та іншої інформації про обєкт відкривається інвентарна картка.

Для контролю та реєстрації інвентарних карток банки повинні вести опис інвентарних карток (інвентарну книгу) з обліку необоротних активів.

Записи в інвентарній книзі виконуються щодо кожного предмета окремо. Облік зброї ведеться в спеціальній інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватись автоматизовано або вручну (крім книги обліку зброї). При цьому будь-яка форма ведення зазначених реєстрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і можливість звіряння аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.

За ведення обліку в автоматизованому режимі матеріали звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним роздруковуються в разі потреби. В обовязковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття обєкта необоротних активів. Ці картки разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, вміщуються в документи дня.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний обєкт - закінчений пристрій з усіма належними до нього пристосуваннями і приладами або конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Придбання основних засобів за національну валюту в обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

Попередня оплата:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

і одночасно:

Д-т рахунка 4400 "Операційні основні засоби"

К-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами".

За умови, що первісна вартість обєкта основних засобів відповідає сумі, указаній у розрахунково-платіжних документах постачальника, облікові записи будуть такими:

на суму попередньої оплати:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок в НБУ", 1001 "Банкноти та монети в касі банку", 2600 "Поточні рахунки субєктів господарської діяльності";

отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4400 "Основні засоби"

Д-т рахунка 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

Створення основних засобів і нематеріальних активів відображається такими проведеннями:

передоплата виконаних робіт:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т рахунка 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ"

К-т рахунка 1001 "Рахунок готівкових коштів";

нарахування заробітної плати працівникам:

Д-т рахунка 4310 "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами"

або

Д-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"

К-т рахунка 3652 "Нарахування працівникам банку за заробітною платою"

К-т рахунка 3653 "Утримання з працівників на користь третіх осіб";

нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди:

Д-т рахунка 4310 "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами"

або

Д-т рахунка 4430 "Kaпiтaльнi інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"

К-т рахунка 3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обовязковими платежами, крім податку на прибуток";

прийняті виконані роботи:

Д-т рахунка 4310 "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами"

або Д-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів";

віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи"

Д-т рахунка 4400 "Основні засоби"

К-т рахунка 4310 "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами"

К-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами".

Облік обладнання, що потребує монтажу, відображається так:

передоплата:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т рахунка 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ"

К-т рахунка 1001 "Рахунок готівкових коштів";

отримання обладнання, що потребує монтажу:

Д-т рахунка 4431 "Обладнання, що потребує монтажу"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів";

передавання для монтажу обладнання, що його потребує:

Д-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"

К-т рахунка 4431 "Обладнання, що потребує монтажу";

введення в експлуатацію обладнання, що потребує монтажу:

Д-т рахунка 4400 "Основні засоби"

К-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами".

Основні засоби в процесі експлуатації потребують капітального та поточного ремонту.

Капітальний ремонт основних засобів відображається такими проведеннями.

Передоплата:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Виконані роботи:

Д-т рахунка 4310 "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами"

Д-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів".

Віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості обєкта:

Д-т рахунка 4400 "Основні засоби"

Д-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи"

К-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"

К-т рахунка 4310 "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами".

Операції з обліку будівництва основних засобів здійснюються так само, як і з обліку капітального ремонту.

Сума дооцінки залишкової вартості обєкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду.

Результати дооцінки нематеріальних активів відображаються таким проведенням:

Д-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи"

К-т рахунка 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";

одночасно:

Д-т рахунка 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів"

К-т рахунка 4309 "Знос нематеріальних активів".

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим обєктом, а за недостатності суми дооцінки - за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка нематеріальних активів"). При цьому здійснюється таке проведення:

Д-т рахунків 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів", 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка нематеріальних активів"

К-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи"

одночасно:

Д-т рахунка 4309 "Знос нематеріальних активів"

К-т рахунка 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів".

Сума попередніх уцінок, що перевищує суму попередніх до - оцінок залишкової вартості обєкта нематеріальних активів, під час чергової дооцінки вартості цього обєкта включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 6499 "Інші небанківські операційні доходи") з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості обєкта нематеріальних активів і сумою перевищення в складі іншого додаткового капіталу (рахунок 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів").

Сума попередніх дооцінок, що перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості обєктів нематеріальних активів, під час чергової уцінки залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу (рахунок 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів") з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості обєкта нематеріальних активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати").

Делись добром ;)