logo
Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"

Розділ 4. Організація касової діяльності ПАТ "Банк "Фінанси і кредит"

Взаємовідносини між ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" і його клієнтами будуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. Банк укладає договір з клієнтом на розрахунково-касове обслуговування, яке включає комплекс взаємних платіжних зобовязань банку і клієнта щодо користування коштами і банківськими послугами, а саме:

- користування банком тимчасово вільними коштами клієнта;

- здійснення розрахункових операцій;

- касове обслуговування;

- транспортне обслуговування перевезень готівки.

Розрахункові операції банку включають в себе відкриття поточного та інших рахунків клієнту, плату за кожний відпрацьований документ, плату за дублікат виписки тощо, а також плату, встановлену за відповідними тарифами між установами НБУ і банком та між комерційними банками за проведення електронних розрахунків і надання інформаційних послуг через систему електронної пошти.

ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" відкриває клієнтам чотири види рахунків:

- поточні;

- бюджетні;

- кредитні;

- депозитні.

Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам для зберігання коштів і здійснення розрахунків. Поточний рахунок призначений для обігу коштів до запитання. Кожне підприємство і його відокремлений підрозділ можуть відкривати один основний поточний рахунок, всі інші поточні рахунки цього підприємства вважаються додатковими. На основному рахунку обліковується заборгованість, яка списується у безспірному порядку. Номери поточних рахунків підприємство повинен повідомити в податкові органи, а також в банки, де відкриті інші рахунки.

Для відкриття поточного рахунку підприємство подає до банку пакет таких документів: заява на відкриття рахунку [Додаток В], підписана керівником та головним бухгалтером підприємства; копія свідоцтва про державну реєстрацію, посвідчену нотаріально; посвідчена нотаріально копія зареєстрованого статуту; копія документа, що підтверджує взяття підприємства на облік податковим органом; картка із зразками підписів осіб [Додаток Г], яким надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахунково-касові документи; нотаріально посвідчена копія документа про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України.

При відкритті поточних рахунків відокремленим структурним підрозділам підприємства до установ банків додатково подаються ще й такі документи: копія положення про відокремлений підрозділ, посвідчена нотаріусом чи органом, який створив цей підрозділ.

Фізичні особи - субєкти підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахунки на своє імя. Для цього вони подають до банків: заяву; копію свідоцтва про державну реєстрацію; картку із зразком підпису, посвідчену працівником банку, що відкриває рахунок, чи нотаріально; документ, що засвідчує особу; копії документів про взяття на податковий облік та про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, посвідчену нотаріально чи органами, що їх видали.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі депозитної угоди між власником рахунку і банком на термін, визначений в угоді. Депозитний рахунок може поповнюватись за рахунок відсотків, нарахованих на депозит. Проведення розрахункових операцій з депозитного рахунку забороняється, як і видача коштів готівкою з нього юридичним особам. Депозитні рахунки для фізичних осіб називаються вкладними.

Відділ касових операцій є структурним підрозділом Дирекції і керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", Статутом Дирекції, іншими законодавчими актами України, нормативними актами НБУ. Взаємодія відділу касових операцій з іншими підрозділами банку основується на правилах, встановлених інструкцією НБУ № 1 від 07.06.94р.

При касовому обслуговуванні клієнтів використовуються бланки документів єдиної форми, а саме:

- обява на внесення готівки;

- приходний касовий ордер [Додаток Д];

- чек на отримання готівкових коштів [Додаток Є];

- видатковий касовий ордер [Додаток Ж];

- заява на переказ готівки [Додаток З].

Функціональні обовязки відділу розрахунково-касового обслуговування ПАТ "Банк "Фінанси і кредит":

1. Прийняття коштів та цінностей прибутковою касою.

2. Видача коштів та цінностей видатковою касою.

3. Прийняття та видача коштів (в т. ч. валюти) валютною касою

4. Експертиза грошових білетів.

5. Перерахунок готівки.

6. Обробка, формування та пакування грошових білетів.

7. Щоденна звірка каси з виведенням залишків на кінець операційного дня.

8. Забезпечення належного зберігання грошей та цінностей.

9. Недопущення недостач, надлишків та прорахунків в касі.

10. Щоденне встановлення надлімітних залишків грошей та поповнення кореспондентського рахунку шляхом здавання готівки в НБУ.

11. Організація чіткого касового обслуговування підприємств, організацій, громадян - клієнтів.