logo
Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"

Розділ 5. Операції ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" з цінними паперами

На підставі банківської Ліцензії НБУ ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" має право на:

- Емісію власних цінних паперів

- Операції купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів

- Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (в тому числі андерайтинг).

У банківській практиці ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" поширене кредитування під забезпечення цінними паперами. Як застава приймаються і державні цінні папери, і папери комерційних структур.

Серед банківських послуг мають місце операції виконання по цінних паперах та їх забезпечення. Клієнти можуть доручати обслуговуючим банкам отримання платежів або іншого виконання по цінних паперах. Таке доручення оформлюють здійсненням передавального надпису (індосаменту), який підтверджує перехід права по вказаних документах до іншої особи. При виконанні доручення індосамент знищують.

ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" здійснює з векселями різноманітні угоди: емісію, купівлю-продаж, заставу й облік векселів. Облік векселів є операцією купівлі-продажу векселя банку до настання строку платежу по ньому з переходом до банку прав векселедержателя.

До обліку в банках приймаються високоліквідні векселі, тому перевага надається товарним векселям, в основу яких покладено товарні угоди. Також ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" займається виконанням агентських функцій і обслуговування обігу цінних паперів. Сюди належать операції проведення реєстрів власників іменних цінних паперів і реєстрації угод переведення права власності на такі цінні папери; сприяння виконанню по цінних паперах (виплата дивідендів і відсотків), погашення цінних паперів, реєстрація угод з метою оподаткування і виконання доручень інвестиційних фондів щодо їх цінних паперів у рамках депозитарного договору.

Відносини між інвестиційним фондом і банком-депозитарієм оформляються депозитарним договором. Банк-депозитарій здійснює угоди з цінними паперами фонду від його імені і за його дорученням, відкриває фонду поточний рахунок, рахунок в іноземній валюті та інші рахунки і здійснює по них розрахункові, касові та інші банківські операції; приймає на зберігання і забезпечує зберігання майна фонду; веде облік цінних паперів, виплачує дивіденди акціонерам фонду, винагороду керуючому, підтверджує письмове отримання повідомлення про збори акціонерів, а також надає відомості про документи, що стосуються цінних паперів, належних фонду, одержує дивіденди тощо.

ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" може купувати і продавати цінні папери від свого імені і за свій рахунок як через фондову біржу, так і на позабіржовому ринку цінних паперів, а також на основі доручення клієнта про купівлю-продаж цінних паперів. При цьому банк виступає повіреним або комісіонером свого клієнта.

ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" займається і зберіганням цінних паперів, для чого пропонує клієнтам в оренду сейфи. За дорученням свого клієнта банк здійснює управління портфелем його цінних паперів. За договором про управління цінними паперами клієнта банк надає йому такі види послуг. Банк зобовязується зберігати цінні папери свого клієнта, забезпечувати їх облік, провадити інкасацію відсотків і дивідендів, а також сум по погашених цінних паперах, обмін акцій та облігацій на інші цінні папери, інформувати клієнта про чергові збори акціонерів, випускати нові акції, у яких клієнт має переважне право на купівлю.

Найбільш перспективним видом банківських операцій ПАТ "Банк "Фінанси і кредит" є довірче управління коштами та цінними паперами. При здійсненні зазначених операцій виникають відносини за довіреністю, за яких одна сторона (довірена особа) на основі укладеного між зацікавленими сторонами договору набуває відповідних прав і виступає розпорядником певного майна на користь бенефіціара, яким може бути сам довіритель майна або третя особа. По таких операціях банк одержує комісійну винагороду, яка диференційована залежно від виду здійснюваних послуг.