logo
Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"

1.1 Організаційна структура банку

ПАТ "Фінанси і кредит" при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України: "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також нормативно-правовими актами України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Органи управління ПАТ банк "Фінанси і кредит": Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада та Правління Банку.

ПАТ "Фінанси і кредит" при здійсненні своїх функцій керується також внутрішніми нормативними актами: Статутом банку, Положенням про Спостережну раду банку, Положенням про Правління банку, Положенням про Ревізійну комісію, іншими внутрішніми документами, що регламентують здійснення банківських операцій: Положеннями, Правилами, Інструкціями, Порядками, Технологічними картками тощо; наказами, розпорядженнями Голови Спостережної ради та Голови Правління банку.

Банк "Фінанси та Кредит" зареєстровано 30 жовтня 1991 року як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня 1995 року перереєстровано в Комерційний Банк "Фінанси та Кредит". У грудні 2002 року згідно з Законом "Про банки і банківську діяльність" до Статуту Банку було внесено зміни. Банк було зареєстровано як Банк "Фінанси та Кредит", ТОВ. У 2007 році Банк "Фінанси та Кредит" було реорганізовано з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ). У 2009 році Банк було реорганізовано в Публічне акціонерне товариство (АТ). Спеціалізація Банку: універсальний банк.

Акціонери Банку: ТОВ "Асканія" (48,8773%) ЗАТ "F&C Realty" (47,0592%) ВАТ "Київмедпрепарат Україна" (3,01%) НАК "Нафтогаз "України" (0,6343%) ТОВ "Хімреактив" (0,0008 %).

Станом на кінець дня 31.12.2009 р. статутний капітал Банку становив 2 000 млн. гривень. Статутний капітал Банку поділено на 4 000 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривні кожна. Привілейовані акції Банком не випускаються.

До мережі Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 р. входить Головний банк, 16 філій та 308 відділень, розташованих у економічно привабливих регіонах України.

Річна фінансова звітність [Додаток А, Додаток Б] станом на кінець дня 31.12.2009 р. складена відповідно до нормативних актів НБУ та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Основою складання фінансової звітності Банку є зведена звітність Головного банку та його філій. Основні критерії, принципи та методи бухгалтерського обліку наведені у примітці 1 "Облікова політика" [Додаток В] до річної фінансової звітності Банку.

Банк в межах наданих НБУ ліцензій та дозволів надає великий спектр банківських послуг клієнтам - субєктам усіх форм господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, субєктам підприємництва, фізичним особам, резидентам, нерезидентам, на внутрішньому та зовнішніх ринках, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування.

Види діяльності та операції, які має право здійснювати Банк:

1. Операції з валютними цінностями:

- ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

- відкриття в інших банках кореспондентських рахунків в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Операції з цінними паперами та інвестиції:

- емісія власних цінних паперів;

- купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

- операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

- інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

3. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими інструментами.

4. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

5. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Управління банком. Відповідальність та функції Спостережної ради та Правління Банку. Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління Банку.

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. До їх компетенції належить визначення основних напрямків діяльності банку, зміни розміру статутного капіталу Банку, призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії, затвердження річного звіту Банку, розподіл прибутку та збитку Банку, строку, порядку та розміру виплати дивідендів акціонерам, випуску акцій Банку.

Керівництво Банку не має у своєму володінні акцій Банку.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють у сукупності більш ніж 60 відсотків голосів. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. Право участі у зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів. Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Банку не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

Для забезпечення ефективної роботи у Банку створено чотири постійно діючих комітети: Кредитний комітет, Комітет по управлінню активами та пасивами (далі - КУАП), Бюджетний комітет, Тендерний комітет.

Безперервно підвищуючи свою надійність як партнера для своїх клієнтів та контрагентів, ПАТ "Фінанси і кредит" проводить послідовну роботу з вдосконалення органів та процедур корпоративного управління.