logo
Розрахунково-касове обслуговування банку та напрями його удосконалення

2.2 Загальна характеристика ПАТ «КБ Ощадбанк» та його фінансового стану

ПАТ « КБ Ощадбанк» одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.

В рамках стратегії розвитку та основних напрямків діяльності на 2012-2014 роки пріоритетними напрямками стратегічної політики є капіталізація Банку, підтримання ліквідності на належному рівні, скорочення операційних та оптимізація адміністративних витрат, використання ресурсів Банку в стратегічно обґрунтованих і високоефективних проектах, підвищення якості та надійності фінансових операцій, встановлення довготривалих відносин з клієнтами, індивідуальний підхід до обслуговування VIP-клієнтів, формування позитивного сприйняття Банку суспільством, зростання привабливості для клієнтів.

Головним напрямком стратегічної політики на 2013 р. є зміцнення надійності та фінансової стійкості Банку, послідовне покращення позицій на ринку банківських послуг за рахунок якості, ефективності та оперативності обслуговування клієнтів.

У 2012 році на ринку корпоративних клієнтів українського банківського сектора був відзначений як ріст обсягів операцій, так і збільшення кількості клієнтів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Клієнти банку

Юридичні особи

Збільшення

Фізичні особи

Збільшення

Всього клієнтів/рахунків на 01.01.13

01.01.12

01.01.13

Абсолютне значення

%

01.01.12

01.01.13

Абсолютне значення

%

Кількість клієнтів

18443

23264

4821

26,14

386719

531383

144664

37,41

554647

Кількість відкритих рахунках клієнтів

27069

31863

4794

17,71

787983

1061965

273982

34,77

1093282

Діяльність ПАТ «КБ Ощадбанк» супроводжувалася девізом «Розуміємо усіх. Цінуємо кожного». В обслуговуванні корпоративних клієнтів застосовувався індивідуальний підхід. Завдяки професіоналізму менеджерів клієнтська база Банка значно збільшилася й у 2012 р. нараховувала близько 23264 юридичних осіб, її складовими є великі, середні і малі підприємства різних сфер бізнесу: металургії, хімічній промисловості, харчовій промисловості, будівництва, сільського господарства, машинобудування, енергетики, телекомунікаційної галузі і т.ін.

2012 рік не став виключенням у прагненні ПАТ «КБ Ощадбанк» підвищити якість обслуговування і застосувати комплексний підхід у роботі з клієнтами. Основною відмітною рисою тарифної моделі, що дозволяє виділити Банк серед інших, є пакетна пропозиція послуг і продуктів. Важливу увагу Банк приділяє підтримці конкурентноздатності тарифів у всіх регіонах присутності, що робить співробітництво клієнта з Банком оптимальним у будь-якій філії чи відділенні.

Користуючись набором послуг, обєднаних у пакети, корпоративні клієнти мають можливість планувати свої витрати на банківське обслуговування. Разом з тим для продуктивної взаємодії з найбільш перспективними клієнтами Банк застосовує індивідуальний підхід до тарифікації ряду послуг. Для задоволення індивідуальних потреб клієнтів, що залежать від специфіки і характеру їхньої діяльності, Банком розробляються індивідуальні взаємовигідні умови співробітництва. Завдяки гнучкому підходу до питань ціноутворення, Банк зміг розширити і значно диференціювати клієнтську базу.

Для проведення активних операцій банк формує банківські ресурси, які складаються з власних та залучених коштів. Від структури банківських ресурсів залежать показники ефективності роботи банку.

Власні кошти, або капітал банку це кошти, які безпосередньо належать банку. Вони мають порівняльно невелику питому вагу у загальному банківському капіталі, але виконують важливі функції: захисну, регулюючу й оперативну. Власний капітал банку відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості банку й є основою нарощування його активних операцій.

Притягнуті кошти банку підрозділяються на депозити та інші. Під депозитом розуміють зобовязання банку за тимчасово притягнутими коштами фізичних та юридичних осіб за відповідну платню. До інших відносяться кошти, які були прилучені на міжбанківському ринку або отримані за рахунок продажу на ринку боргових зобовязань (депозитних та ощадних сертифікатів, банківських векселів). Динаміку структури банківських ресурсів банк ілюструє у таблиці 2.2

Таблиця 2.2. Динаміка структури банківських ресурсів

Кошти

2011 р

2012 р

Темп росту коштів за рік, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Власні

2314275

16,29

2312689

14,30

99,93

Залучені

11889755

83,71

13861528

85,70

116,58

Всього

14204030

100

16174271

100

113,87

Як видно з приведених даних таблиці 2.2, у загальній сумі банківських ресурсів на частку власних коштів у 2011 році приходилося 16,29 %, а в 2009 році - 14,30%, на долю залучених коштів - відповідно 83,71 й 85,70%. Це свідчить про те, що залучені кошти банку збільшилися швидше, ніж власні: 116,58 % проти 99,93%. Нижче представлені рисунки 2.1 на якому, за допомогою діаграми зображена структура банківських ресурсів у 2011 та 2012 роках.

Рис. 2.1. Динаміка та структура банківських ресурсів у 2011-2012 рр.

Збільшення залучених коштів погіршує економічні показники банку (оскільки цей вид банківських ресурсів є платним для банку й визначає його видаткову частину).

На наступному етапі аналізу необхідно розглянути структуру власних коштів, яка відображена у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Структура власних коштів Банку

Показник

2011 р.

2012 р.

Темп росту коштів за рік, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Статутний фонд

1 864 800

80,58

1 965 600

84,99

105,41

Нерозподілений прибуток

112 864

4,88

25138

1,09

22,27

Резерви та інші фонди банку

336 611

14,54

321 951

13,92

95,64

Всього

2 314 275

100,00

2 312 689

100,00

99,93

Виходячи з даних таблиці 2.3 можна зробити висновок, що у структурі власних коштів переважає статутний фонд. Для детального аналізу власних коштів необхідно розглянути динаміку у 2011 та 2012 роках зображену на рисунку 2.2.

Рис. 2.2.Динаміка власних коштів банку у 2011-2012 рр.

Статутний фонд банку формується за рахунок внесків у виді матеріальних й нематеріальних активів. Порівнюючи статутний фонд банку у 2011 та 2012 роках можна зробити висновок, що статутний фонд банку у 2012 році збільшився на 100800 тис. грн. Це свідчить про стабільне положення банку. Частка статутного фонду важлива для іноземних ділових партнерів (таких, як ЕБРР), тому що при виборі банку для здійснення інвестиційної діяльності в Україні звертають увагу на його фінансову стійкість.

Регулятивний капітал Банку станом на кінець дня 31 грудня 2012 р. склав 2732 841 тис. грн., що на 414 841 тис. грн. (або на 17,9%) перевищує цей показник на початок 2012 року. Станом на звітну дату статутний капітал становить 1 965 600 тис. грн.

Рис. 2.3. Динаміка активів, капіталу, коштів клієнтів, млн.грн.

Вказані цифри свідчать про те, що керівництво Банку першочергову увагу приділяє збільшенню капіталу Банку, оскільки це стимулює подальший розвиток Банку, забезпечує виконання програм співпраці зі стратегічними партнерами, нарощування активів та обсягів банківських операцій.

Рис. 2.4. Динаміка платоспроможності у 2012 році

На 01.01.2013 р. норматив платоспроможності (Н2) склав 20,07% при нормативному значенні 10%, норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) склав 16,93% при нормативному значенні 9%, що свідчить про здатність Банку своєчасно і в повному, обсязі розрахуватися за своїми зобовязаннями.

З часу заснування клієнтами Банку стали підприємства та установи різних галузей бізнесу від всеукраїнських корпорацій до приватних підприємців. Завдяки виваженій політиці партнерства Банк, з одного боку, зберіг та примножив свою клієнтську базу, а з іншого -- досяг помітних фінансових результатів за рахунок послуг саме корпоративним клієнтам

Рис. 2.5. Залучені кошти юридичних осіб, млн.грн.

Збільшення прибутковості для банку забезпечувалося проведенням активної роботи з підвищення якості кредитного портфелю в умовах загального спаду фінансових показників діяльності позичальників, з одночасним нарощуванням бази стабільних та платоспроможних клієнтів.

Рис. 2.6. Кредити юридичних осіб, млн.грн.

Для зниження кредитного ризику були використані програми з реструктуризації кредитної заборгованості за графіками, узгодженими з клієнтами, розроблені проекти стандартних кредитних процедур для юридичних осіб (крім банків), чітко прописані принципи реалізації тих чи інших банківських послуг. Оперативно розглядались кредитні заявки та приймались рішення з надання кредитів, що підвищило конкурентоспроможність ПАТ «КБ Ощадбанк».

Збалансована політика в аспекті активних операцій принесла вагомий результат. Процентні доходи за кредитами юридичних осіб за звітний період зросли на 21,5 % в цілому по банку

За 2012 рік зросли комісійні доходи за операціями з клієнтами на 23 087 тис. грн. (на 12,4 %). При цьому комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів збільшились на 8 622 тис. грн. (на 30,7 %), а комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування зросли на 9797 тис. грн.

Відповідно до економічних ринкових тенденцій, що склалися в частині вартості кредитних ресурсів, протягом 2012 року, Банком проводилося виважене підвищення відсоткових ставок за наданими кредитами. Процентні доходи за кредитами та операціями, що носять кредитний характер, за 2012 рік зросли на 283215 тис. грн. (на 21,7 %). Кредитне обслуговування клієнтів в 2012 р. принесло комісійні доходи (комісійні доходи від кредитного обслуговування, позабалансових операцій, за ведення реєстру застав рухомого майна, та інше) в розмірі 8623 тис. грн.

Рис. 2.7. Структура кредитно-інвестиційного портфелю

Банком удосконалювалась розроблена раніше технологія розгляду, перевірки, оцінки та прийняття рішень за кредитними заявками клієнтів.

Результати аналізу кредитної діяльності показують, що в банку існує стійка тенденція збереження якості кредитного портфелю.

Відбиваючи тенденції розвитку банківської системи України за останні роки Банк приділяє основну увагу розвитку роздрібного бізнесу. Саме цього жадає від банків постійно зростаюча довіра населення до банківської системи. За основними показниками розвитку роздрібного бізнесу (залучення внесків населення, споживче кредитування) Банк знаходиться в першій десятці ведучих банків України. Разом з розробкою і впровадженням нових продуктів Банк намагається підтримувати високу якість обслуговування клієнтів, задовольняючи при цьому потреби всіх верств населення. Одним з напрямків проведення послідовної політики вдосконалення якості обслуговування клієнтів є розвиток комплексу сучасних соціально-орієнтованих послуг для приватних осіб. Банк завжди з особливою увагою відноситься до проблем малозабезпечених верств населення.