logo
Облік та аналіз активних операцій банку

1.2 Загальні підходи до організації обліку кредитних операцій банку

Кредитна операція - це активна банківська операція, повязана з наданням позики або наданням зобовязання (гарантії, поручительства, авалю), яке, в разі його виконання, приведе до фактичного передання коштів на кредитній основі [5].

Кредит визнається активом від моменту надання зобовязання з кредитування (укладання кредитної угоди), незалежно від того, чи супроводжується це зобовязання фактичним рухом коштів.

Видання кредиту здійснюється на підставі укладеної кредитної угоди, яка визначає умови кредитування. Фінансовий облік конкретного кредиту ведеться відповідно до умов, визначених кредитною угодою.

Бухгалтерський облік операцій з кредитування здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р.№280 [19], Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 27.12.2007 № 481 [21].

Заборгованість за кредитами, що надані банками, обліковується за рахунками першого, другого та девятого класів Плану рахунків, схематично наведеними на рисунку 1.1.

На рахунках першого класу Плану рахунків обліковують міжбанківські кредитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником.

На рахунках другого класу Плану рахунків обліковують кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі контрагентів:

- субєктів господарювання;

- органів загального державного управління;

- фізичних осіб.

Рисунок 1.1 - Структура відображення кредитів у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України

Окремо обліковують кредити в поточну та інвестиційну діяльність. Кредити в поточну діяльність - це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.

Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати га інші цілі. До кредитів у поточну діяльність відносять:

- операції peпo;

- враховані векселі;

- факторингові операції;

- інші кредити в поточну діяльність.

Кредити в інвестиційну діяльність - кредити, надані позичальникам на задоволення їхньої тимчасової потреби в коштах для здійснення інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.

Використання коштів за рахунок кредиту, наданого клієнтам - юридичним особам, здійснюється такими способами:

- оплата з кредитного рахунку платіжних доручень позичальника на адресу його контрагентів;

- перерахування кредитних коштів на рахунок для обліку операцій за акредитивами чи перерахування коштів на погашення кредиторської заборгованості предявника векселя (під час операцій врахування векселів);

- зарахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника для розрахунків готівкою із здавачами сільськогосподарської продукції та населенням (за відсутності в них поточного рахунку або відмови їх від безготівкових перерахувань), за операціями факторингу, врахування векселів, кредитування на виплату заробітної плати, поточні потреби (поповнення обігових коштів), за необхідності цільового спрямування кредитних коштів відповідно до кредитного договору на кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях.

Клієнтам банку - фізичним особам кредит може бути наданий у такі способи:

1) безготівкове перерахування кредитних коштів із кредитного рахунку (залежно від схеми розрахунків із продавцем товару):

- на поточний рахунок продавця;

- на поточний рахунок позичальника (покупця) з отриманням письмового розпорядження (платіжного доручення) щодо зарахування грошових коштів на поточний рахунок продавця;

- на внутрішньобанківський рахунок із подальшим перерахуванням на поточний рахунок продавця;

- на поточний або картрахунок позичальника;

2) готівкою.

Кредитні операції відображають за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою № 280 Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року [19], залежно від категорії контрагентів, виду кредиту та строків їх використання. Для здійснення бухгалтерського обліку операцій кредитування за балансовими рахунками, визначеними Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, відкриваються особові рахунки позичальників. Відкриття аналітичних рахунків та введення до бази даних параметрів аналітичних рахунків та аналітичних параметрів договорів здійснюється на підставі кредитних договорів та договорів застави (гарантій, порук тощо), доповнень до них або розпоряджень відповідних підрозділів фронт-офісу (залежно від організації операційної роботи в банку).

Загалом кредитний портфель банку містить [22]:

строкові депозити, розміщені в інших банках (рахунки 1510-1517);

кредити, надані іншим банкам (рахунки 1521-1527);

рахунки субєктів господарської діяльності за факторинговими операціями та прострочену заборгованість за факторинговими операціями (рахунки 2030,2037);

кошти, надані субєктам господарської діяльності за операціями репо (рахунок 2010);

кредити, надані у формі врахування векселів, (рахунки 2020 - 2026, 2027);

кредити субєктам господарювання в поточну та в інвестиційну діяльність (рахунки 2062, 2063, 2067, 2071-2075, 2077);

кредити, надані центральним і місцевим органам державного управління (рахунки 2100, 2105, 2107, 2110, 2115, 2117);

кредити в інвестиційну діяльність, на поточні потреби, за врахованими векселями, що надані фізичним особам (рахунки 2202, 2203, 2207, 2211, 2215, 2217, 2220, 2227);

гарантії, акцепти та авалі, надані банкам (рахунки 9000 - 9003);

гарантії та авалі, надані клієнтам (рахунки 9020, 9023);

зобовязання з кредитування, які надані банкам та клієнтам (рахунки 9100, 9122, 9129).

За рахунками окремих груп обліковуються резерви під заборгованість за наданими кредитами.