logo
Облік та аналіз активних операцій банку

ВСТУП

Банківська система сьогодні - одна з найголовніших і невідємних структур ринкової економіки. Банки належать до особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення й інші кошти, що звільняються в процесі господарської діяльності і надають їх у тимчасове користування економічним агентам, яким необхідний додатковий капітал. Саме таке надання коштів є основою для формування прибутку банківської установи, а операції, що повязані із розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів у з метою отримання прибутку називаються активними.

Одним із видів операцій, повязаних з розміщенням коштів банку є кредитні операції, які завжди були й залишаються пріоритетною економічною функцією банків. Саме тому банки повинні виважено підходити до здійснення кредитних операцій з метою встановлення оптимального співвідношення між їх дохідністю та ризикованістю.

Іншим видом активних операцій банку є інвестиційні операції, повязані з формуванням інвестиційного портфеля, який забезпечує збільшення прибутковості операцій, підвищення рівня ліквідності та захисту фінансових ресурсів від інфляційного знецінення.

При здійсненні інвестиційних операцій банки керуються такими цілями, як безпека вкладень, дохідність банківських інвестицій, їхня ліквідність та зростання ціни активів.

Інформаційною основою ефективного управління активними операціями банку є їх достовірне та повне відображення в бухгалтерському обліку та комплексний аналіз, що дозволяє виявити усі фактори впливу на результуючі показники діяльності.

Актуальність роботи повязана з тим, що досконала організація обліку та аналізу активних операцій банку на сьогоднішній день є запорукою прийняття ефективних управлінських рішень в банківській сфері.

Метою дипломної роботи є теоретико-практичне дослідження порядку обліку та аналізу активних операцій банку та розробка рекомендацій щодо удосконалення підходів до їх здійснення.

Виходячи із мети даної роботи, необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити сутність та класифікаційні види активних операцій банку;

- розкрити особливості обліку основних видів активних операцій банку;

- розглянути порядок обліку кредитних операцій банку;

- розглянути порядок обліку інвестиційних операцій банку;

- проаналізувати стан та динаміку активних операцій банку;

- запропонувати рекомендації щодо удосконалення проведення обліку та аналізу активних операцій банку.

Обєктом дипломної роботи є діяльність банків щодо надання позик та розміщення коштів у цінні папери з метою отримання прибутку.

Предметом дослідження є облік і аналіз активних операцій банку.

У дипломній роботі обєкт та предмет дослідження розглядаються на прикладі Публічного акціонерного товариства «Укргазбанк».

Інформаційну основу та теоретичну базу дослідження становлять монографії, книги, наукові статті та доповіді вітчизняних і закордонних учених і практиків таких як Бречко Т.М., Василик Д. О., Вітлинський В. В., Сарахман О.М., Табачук Г.П., Швабій К.І., Радзієвська В.М., Роганова О.Я. та ін., статистичні дані, а також нормативно-правові акти в сфері здійснення банківської діяльності та бухгалтерського обліку.

У роботі застосовані методи аналізу та синтезу, узагальнення, порівняльного аналізу, економіко-статистичні методи обробки даних та інші методи пізнання економічних явищ, обєктів та процесів.