logo
Кризові тенденції в банківській системі України

1.2 Нормативно-правове забезпечення функціонування банківської системи в Україні

Структура дворівневої банківської системи України, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків визначені Законом України «Про банки та банківську діяльність» [41] та Законом України «Про Національний банк України» [42].

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» [41] основні субєкти банківського ринку та банківських взаємовідносин визначені наступним чином:

1. банк - це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;

2. банк з іноземним капіталом - це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків;

3. системо утворюючий банк - це банк, зобовязання якого становлять

не менше 10 відсотків від загальних зобовязань банківської системи.

Обєкти банківської діяльності визначені наступним чином [41]:

1. банківська ліцензія - це документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність;

2. банківська діяльність - це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

3. банківський кредит - це будь-яке зобовязання банку надати певну

суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобовязання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобовязання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобовязання на сплату процентів та інших зборів з такої суми;

7. капітал банку - це власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобовязань;

8. капітал приписний - це сума грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації;

9. капітал статутний - сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом;

10. капітал регулятивний - сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

11. розрахункові банківські операції - це рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Згідно статті 4 Закону [41], банківська система України складається з Національного банку України [42] та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього

Закону та інших законів України.

Згідно статті 6 Закону [41], банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку. При цьому державний банк - це акціонерний банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.

До особливостей створення, реєстрації та ліцензування діяльності банків в банківській системі України, згідно з главою 2 Закону [41], відносяться наступні:

1. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Власники істотної участі у банку (більше 10% статутного капіталу) повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

2. Інститути спільного інвестування не можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку.

3. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

4. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень.

Згідно главі 8 Закону [41] до банки в Україні повинні виконувати наступні вимоги:

1. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать:

а) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

б) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

в) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

2. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

а) інвестицій;

б) випуску власних цінних паперів;

в) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

г) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

д) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

е) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

ж) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

4. Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації памятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не поширюється на:

- приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських функцій;

- майно, яке перейшло банку у власність на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

- майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

5. Банк має право виконувати додаткові операції, які відносяться до класу кредитних:

а) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

б) надання гарантій і поручительств та інших зобовязань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

в) придбання права вимоги на виконання зобовязань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);

г) лізинг.

6. Банк має право на здійснення інвестиційних операцій та операцій з цінними паперами в рамках законодавства України щодо ринку цінних паперів.

7. Банк має право на здійснення валютних операцій та виконання функцій уповноваженого валютного контролю при отриманні додаткової ліцензії НБУ [37].