logo
Кризові тенденції в банківській системі України

ВСТУП

банківський правекс дефолт

Актуальність теми бакалаврської роботи полягає в пошуку шляхів фінансової та структурної оптимізації діяльності банківської системи України, яка з руйнівної кризи 2008 - 2009 років та 5-тирічного після кризового відновлення увійшла в не менш руйнівні політико-економічну та територіально-військову кризи 2014 року.

Обєкти бакалаврського дослідження - банківська система Україна та банк з 100% іноземними інвестиціями «Правекс-банк» (Італія).

Предмет бакалаврського дослідження - динаміка розвитку банківської системи України та окремого проблемного банку з 100% іноземними інвестиціями у 2008 - 2014 рр.

Мета бакалаврського дослідження - ідентифікація трендів динаміки фінансового стану банківської системи України в період світової фінансової кризи 2008-2009 рр. та в період національної політико-економічної кризи 2014 р., оцінка глибини кризових впливів на діяльність банку з 100% ІІ «Правекс-банк»(Італія) та надання пропозиції щодо його подальшого розвитку після технічного дефолту та зміни іноземного власника (Австрія) у 2014 році.

Завдання бакалаврського дослідження:

1. Узагальнити теоретичні визначення сутності та нормативно-правового забезпечення функціонування банківської системи в ринковій економіці;

2. Проаналізувати методичне забезпечення оцінки стану банківської системи;

3. Виконати оцінку сучасного стану банківської системи України та провести аналіз впливу фінансово-економічних криз на стан банківської системи та діяльність банків;

4. Провести дослідження діяльності банка з 100% іноземними інвестиціями ПАТ КБ «Правекс-банк» у кризові та між кризові періоди 2007 - 2014 рр.;

5. Виявити основні проблеми сучасного фінансового стану ПАТ КБ «Правекс-банк» у 2014 р. та перспективи його розвитку після зміни іноземного власника у 2014 р.;

6. Оцінити ефективність пропозицій по підвищенню рівня фінансової стійкості та прибутковості при обєднанні банків з єдиним іноземним власником ПАТ КБ «Надра» та ПАТ КБ «Правекс-банк» у обєднаний банк.

Інформаційно-методологічні джерела бакалаврського дослідження - монографії та методологічні посібники по оцінкам фінансово-економічного стану банків та банківської системи, методологічні інструкції Національного банку України, статистичні матеріали баз Національного банку України по фінансовим характеристикам діяльності банків БС України у 2007 - 2014 рр., фінансові звіти ПАТ КБ «Правекс-банк» у 2004-2014 рр. , інформаційні звіти з офіційних Інтернет-сайтів банків України та рейтингово-аналітичних установ.

Методи бакалаврського дослідження - первинне «кабінетне» статистичне спостереження, групування та порівняння, методи індексного аналізу та коефіцієнтного аналізу для різномасштабних банків.

Наукова новизна результатів бакалаврського дослідження - застосування методів аналізу на базі еквівалентних характеристик, приведених до більш стійкої світової валюти, що дозволяє оцінити реальну зміну рівня статей активів та пасивів банку при девальваційних «стрибках» (на 45-55%) курса національної валюти відносно стійкої світової валюти.

Практична цінність результатів бакалаврського дослідження - доведення доцільності пропозиції новому іноземному власнику ПАТ КБ «Правекс-банк» про обєднання банків з єдиним іноземним власником ПАТ КБ «Надра» (з проблемами наслідків технічного дефолту 2008 року, введення тимчасового керування ФГВФО та компенсації вкладів фізосіб за рішеннями судів) та ПАТ КБ «Правекс-банк» (з проблемами наслідків технічного переддефолту 2013 року) у обєднану банківську установу для компенсації наслідків дефолтів у кризах 2008 та 2014 рр.

Бакалаврська робота складається з вступу, 4 розділів та висновків. Робота представлена на 69 стор., 6 табл., 10 рис., список використаних джерел з 58 найменувань, 5 додатків на 34 стор.