Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

курсовая работа

2.1 Економіко-правова характеристика Бершадського відділення Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Комерційний банк ПриватБанк був заснований у 1992 році. На сьогоднішній день ПриватБанк є одним з банків, які найбільш динамічно розвиваються в України, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 січня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 22 058 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал - 2 034 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 16,095 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 6,356 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками роботи 2005 року складає 475,655 млн. грн. Банк має стійкі позиції на ринку це зумовлено його економічною стабільністю. Економічну характеристику розглянуто в таблиці 1 (Додаток 1).

Наприкінці 2005 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу Global Fіnance третій рік поспіль визнає ПриватБанк "Кращим банком в Україні". Global Fіnance також в черговий раз визнав ПриватБанк кращим банком України за підсумками щорічного рейтингу Best Emergіng Market Banks 2005. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, привласнив ПриватБанку звання "The Bank of Year". Інший впливовий журнал - "Euromoney" пять років поспіль - у 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005 роках визнає ПриватБанк кращим банком України.

В ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваємості серед населення і найвищий показник привабливості: більше 26% опитаних, які знають бренд ПриватБанку, вважають його послуги і якість обслуговування найбільш привабливими.

ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 16% населення України.

Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, ПриватБанк вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Зараз банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками. ПриватБанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також з виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію та соціальні виплати у ПриватБанку отримує понад 1 мільйон громадян.

Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, яка включає в себе 1 845 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично у будь-якому місці країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, повязані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. ПриватБанк є уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку (СБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу.

ПриватБанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогодні банком випущено понад 6,74 мільйона пластикових карток (40% від загальної кількості карток, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карток банку працює 2 306 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 16 тисяч торговельно-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карток.

ПриватБанк також є лідером на ринку послуг фізичним особам. Так, понад 40% клієнтів банків, які оформлюють кредити на купівлю побутової техніки, користуються кредитними програмами ПриватБанку. Також послугами ПриватБанку користуються 27,8% усіх клієнтів депозитних програм, понад 26% клієнтів, які здійснюють обмін валюти. Близько 21% клієнтів українських банків обирають ПриватБанк для відкриття поточного рахунку та понад 15% користуються послугами банку під час здійснення грошових переказів.

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу "Приват24" та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного звязку та ІP-телефонії.

Надійність та якість банківських операцій, які проводяться, багато в чому залежать від досвіду та компетентності спеціалістів банку. Сьогодні персонал банку - це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогодні у банку працюють понад 23 тисячі співробітників, із них 2 400 - у головному офісі банку. Середній вік працівників банку становить 34 роки. Більшість працівників ПриватБанку (75%) мають вищу освіту, яка відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Опис обраної облікової політики

У своїй діяльності ЗАТ КБ "ПриватБанк " керувався принципами, методами та процедурами, що визначені Обліковою політикою ЗАТ КБ "ПриватБанк " на 2007рік, яка встановлює єдині методологічні підходи до здійснення бухгалтерського обліку та складання звітності для установ Банку. Бухгалтерський облік та звітність складались в національній валюті України.

Основним принципом оцінки статей балансу, який, в основному приймався для складання річної звітності ї оцінка окремих активів і пасивів за історичною (первісною) вартістю.

Перед складанням річного звіту за 2007рік станом на 01.11.2007 року проведена інвентаризація активів та зобовязань, залишків за балансовими та позабалансовими рахунками, за результатами якої складено акти, описи та відомості інвентаризації, які звірені з даними обліку. Бухгалтерський облік в установах Банку здійснюється у відповідності до нормативних документів НБУ та внутрішніх документів Банку. В 2008 році до Облікової політики Банку зміни не вносились. Виправлення в фінансових звітах не здійснювались, суттєві помилки не допускались. Коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року не здійснювалось.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансова політика Банку орієнтувалась на збільшення обсягів і доходності активів. Збільшення обсягів і доходності активів здійснювалося шляхом додаткового залучення грошових ресурсів, які надходять до Банку з різних джерел (кошти до запитання, депозити тощо), та їх оптимального розподілу між різними видами активів, залежно від терміну і джерела їхнього утворення, ступеня ризику і доходності. При цьому особлива увага приділялась мінімізації ризиків (кредитного, валютного, ризику ліквідності тощо) шляхом встановлення необхідних лімітів. Основним завданням на даному напрямку були і залишаються: - створення щоденного реструктурованого балансу; - визначення фактичної середньозваженої процентної ставки залучення і розміщення ресурсів; - визначення поточних доходів та видатків; - оцінка середнього рівня процентного доходу у розрізі окремих операцій; - визначення процентної маржі на кожен вид активних операцій; - встановлення процентних ставок на окремі види операцій з урахуванням відповідності їх ринковим ставкам з метою досягнення прибутковості здійснюваних банком операцій. Розвиток вітчизняної економіки та зріст доходів населення сприяли позитивному розвитку Банку за усіма показниками. ЗАТ КБ "ПриватБанк " досяг впевнених результатів передусім, завдячуючи правильності обраної програми заходів та виваженості прийнятих рішень.

Згідно з щорічною фінансовою звітності банку ми здійснили оцінку прибутковості ЗАТ "ПриватБанк" за показниками, наведеними в таблиці 1:

Таблиця 1

№ п/п

Показник

Розрахунковий показник

(за попередній рік)

Активи банку:

563429

Кошти в інших банках

40 037

коррахунки

35

інвестиційні операції

17106

кредити

434 171

основні фонди

44 894

Пасиви банку:

385 527

в т. ч. власні кошти

28 221

залучені кошти

-

запозичені ресурси

-

Чистий прибуток банку (після оподаткування)

6 146

Статутний капітал

55 000

Процентні доходи

59 908

Процентні витрати

37 756

Дохідні активи

61

Прибутковість банківських активів

1,61%

Прибутковість акціонерного капіталу банку

11,83%

Процентна маржа

4908

Делись добром ;)