logo
Методичні вказівки до самостійної роботи

Тема 6: кредит у ринковій економіці

Запитання для самоконтролю

1. Чим викликана необхідність кредиту?

2. Які є методи перерозподілу коштів і в чому їх відмінності?

3. Назвіть галузі народного господарства, підприємства яких най­більш активно беруть участь у кредитних відносинах?

4. Як відбувалась еволюція кредитних відносин в Україні?

5. У чому полягає відмінність лихварського кредиту від кредиту, що функціонує в умовах капіталізму?

6. Без якої істотної риси кредит втрачає свою сутність?

7. Які основні принципи кредитування вам відомі? У чому полягає їх зміст і значення?

8. Що спільного і в чому відмінність між економічними категорія­ми «гроші» і «позичковий капітал»?

9. Поясніть поняття «межі кредиту» та розкажіть про види меж кредиту.

10. Назвіть джерела утворення, кредитних, ресурсів у суспільстві. 11.5 якому із своїх видів кредит виконує емісійну функцію?

12. В яких формах функціонують комерційний, банківський, спожив­чий, державний та міжнародний кредити?

13. Які фактори впливають на зміну процентної ставки?

14. Які функції позичкового процента в умовах ринкової економіки?

15. У чому полягає наукове значення перерозподільної теорії креди­ту? Чим пояснюється обмеженість цієї теорії?

16. Які основні положення капіталотворчої теорії кредиту Вам ві­домі? Назвіть їх представників.

17. Назвіть переваги та недоліки капіталотворчої теорії кредиту.

18. У чому полягають функції та роль кредиту в ринковій економіці?

19. Визначте відмінності та взаємозв'язок між поняттями «функ­ції» та «роль» кредиту.

Теми рефератів

1. Сутність кредиту та його зв'язок з іншими економічними категоріями.

2. Функції кредиту та дискусії з цього питання.

3. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні.

4. Форми та види кредиту в Україні.

5. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні.

6. Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитуван­ня в Україні.

7. Державний кредит та його розвиток в Україні.

8. Позичковий процент та фактори, що впливають на його рі­вень.

9. Банківський кредит як ключовий вид кредиту в ринковій економіці.

10. Провідні теорії кредиту у світлі сучасних поглядів на гро­шово-кредитне регулювання економіки.

11. Кредит у системі державного регулювання економіки.

Тести для перевірки знань

1. Визначте, до якого з видів кредиту належать такі приклади:

а) купівля центральним банком державних облігацій під час їх пер­винного розміщення;

б) службовець отримує позику для придбання автомобіля;

в) швейцарський банк купує облігації великої української компанії;

г) шахта відвантажила вугілля електростанції взамін на акцептова­ний вексель;

д) Ексімбанк України кредитує будівництво нафтового терміналу в Одесі;

е) домогосподарка купує телевізор на виплат;

є) млин відвантажує борошно хлібозаводу на умовах оплати через місяць;

ж) британський банк відкриває кредитну лінію української компанії;

з) Мінфін розміщує цінні папери на фінансовому ринку.

2. На основі наведеної інформації визначте норму процента і виберіть правильний варіант відповіді:

— балансовий прибуток банку після оподаткування — 440 000 грн.;

— власні кошти банку — 11 320 000 грн.;

— розмір наданої позики — 28 000 грн.;

— термін позики — 1 рік;

— дохід від наданої позики — 6160 грн.

а) 4 %;

б) 22 %;

в) 455 %;

г)1571%;

д) ЗО %.

3. Як зміниться: зросте (+), зменшиться (-), залишиться без мін (=) позичковий фонд суспільства в результаті таких заходів:

а) економічні агенти переводять свої строкові вклади і цінні папери і більш ліквідні активи;

б) на вимогу центрального банку комерційні банки нарощують свої :статутні фонди;

в) громадянин купує телевізор в магазині, розраховуючись платіжною карткою;

г) центральний банк надає кредит уряду;

д) центральний банк піднімає розмір нормативу обов'язкових резервів;

е) центральний банк здійснює закупівлі державних облігацій;

є) надруковані на банкнотній фабриці банкноти поміщаються в сховище центрального банку;

ж) зростання тіньових операцій в економіці;

з) підприємство переказує 5000 грн. на рахунок будівельної організації;

й) центральний банк піднімає розмір ломбардної ставки;

і) центральний банк знижує розмір нормативу обов'язкових ре­зервів;

ї) економічні агенти переводять свої заощадження в малоліквідні фінансові активи;

к) скорочення тіньових операцій в економіці;

л) центральний банк продає пакет державних облігацій комерційно­му банку;

м) банкнотна фабрика перевиконала місячний план випуску бан­кнот;

н) центральний банк знищує пошкоджені банкноти зі свого сховища на 1800 грош. од.;

о) центральний банк здійснює закупівлю державних облігацій на відкритому ринку на 55 000 грош. од.;

п) погашення комерційним банком кредиту на 20 000 грош. од., взя­того раніше в центральному банку;

р) центральний банк проводить розрахунки між двома комерційни­ми банками з різних регіонів країни на 2500 грош. од.;

с) центральний банк видає касовий кредит уряду на 80 000 грош. од.;

т) центральний банк за дорученням уряду проводить погашення державних облігацій на 98 000 грош. од.;

у) центральний банк укладає угоду з комерційним банком про про­даж йому державних облігацій зі свого портфеля на 4000 грош. од.

4. Джерелом сплати процентів за кредит є:

а) прибуток кредитора;

б) позичковий капітал;

в) прибуток позичальника;

г) дотації державного бюджету;

д) предмет застави за кредит.

5. Положення НБУ «Про кредитування» визначає коротко­строковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) до трьох місяців;

б) до шести місяців;

в) до одного року;

г) до півтора року;

д) до двох років.

6. Положення НБУ «Про кредитування» визначає середньостроковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) від трьох місяців до одного року;

б) від шести місяців до одного року;

в) від одного року до двох років;

г) від одного року до трьох років;

д) від двох років до п'яти років.

7. Положення НБУ «Про кредитування» визначає довгостро­ковий кредит як кредит, що надається на строк:

а) понад один рік;

б) понад півтора року;

в) понад два роки;

г) понад три роки;

д) понад п'ять років.

8. У товарній формі може бути кредит:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.

9. Який із видів кредиту може виконувати емісійну функцію? Виберіть варіант відповіді:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.

10. Комерційний банк надав у кредит 100 тис. грн. строком на 1 рік за умови сплати позичальником 48 % річних. Ставка, за якою банк залучив кошти, — 24 %, інфляція за період очікується у розмірі 7 %. Визначте банківську маржу та реальну ставку по­зичкового процента:

а) 48 %; 7 %;

б) 24 %; 48 %;

в) 7 %; 24 %;

г)24%;41%;