logo
Методичні вказівки до самостійної роботи

Тема 5: кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть сутність кількісної теорії грошей.

2. Які соціально-економічні причини виникнення кількісної теорії грошей?

3. У чому полягає сутність «трансакційного варіанта» кількісної теорії грошей?

4. Поясніть причинно-наслідкові зв'язки у рівнянні обміну І. Фішера.

5. У чому полягає сутність «кембриджської версії» кількісної теорії грошей?

6. Дайте тлумачення формули А. Пігу «кембриджської версії».

7. Внесок Дж. Кейнса у розроблення кількісної теорії грошей.

8. У чому полягає специфіка рекомендацій Дж. Кейнса щодо грошо­вого регулювання економіки?

9. У чому полягає сутність монетаристської версії кількісної теорії грошей?

10. Яка відмінність монетаризму від кейнсіанських поглядів на гро­шовий механізм?

11. У чому полягає сутність «кон 'юнктурної» теорії грошей М. Туган-Барановського?

Теми рефератів

1. Сутність кількісної теорії грошей та причини її виникнення.

2. «Трансакційний варіант» кількісної теорії грошей.

3. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей.

4. Внесок Дж. Кейнса у розроблення кількісної теорії грошей.

5. Монетаризм та його сучасне застосування.

6. Кон'юнктурна теорія грошей М. Туган-Барановського.

Тести для перевірки знань

1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість гро­шей і рівень товарних цін?

1.1. Зростання кількості грошей веде до:

а) збільшення вартості грошей;

б) підвищення цін;

в) зменшення вартості грошей;

г) зниження цін;

1.2. Зменшення кількості грошей спричиняє:

а) зменшення вартості грошей;

б) зниження цін;

в) підвищення цін;

г) збільшення вартості грошей.

2. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?

3. Запишіть рівняння обміну І. Фішера і вкажіть, які причинно-наслідкові зв'язки притаманні його складовим:

а) рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно масі гро­шей в обігу;

б) рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно швидкості грошей в обігу;

в) рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно масі грошей в обігу;

г) рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно обсягу про­даних товарів;

д) рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно швидкості грошей в обігу;

е) рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно обсягу проданих товарів.

4. Укажіть основні відмінності кон'юнктурної теорії грошей М. Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:

а) заперечує вплив кількості грошей на рівень цін;

б) забезпечує прямо пропорційну залежність цін від кількості гро­шей;

в) не визнає впливу на ціни швидкості обігу грошей;

г) визначає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швид­кості їх обігу, обсягу реалізованих товарів і послуг;

д) визначає попит на гроші як важливий чинник зміни швидкості обігу грошей.

5. Запишіть формулу коефіцієнта Маршалла і визначте, що він характеризує.

6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб'єктів сформулювали представники «кембриджської школи»?

7. Через який конкретний «передатний» механізм здійснюєть­ся вплив грошей на економіку у твердженнях:

7.1. Кейнсіанців:

а) процентна ставка;

б) дивіденди;

в) валютний курс;

г) фіскальна політика;

д) інвестиції;

е) банк;

ж) державні облігації.

7.2. Монетаристів:

а) ціна товару;

б) касові залишки;

в) пропозиція грошей;

г) емісія грошей;

д) кредити;

е) бюджетні ресурси;

ж) сукупний попит на товари.

8. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії гро­шей? Правильна відповідь:

а) обґрунтував роль грошей у ринковій економіці;

б) змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на короткий період з тим, щоб «прив'язати» гроші до економічного циклу;

в) вплив грошей на реальну економіку на короткострокових інтерва­лах здійснюється за постулатами кількісної теорії;

г) вплив грошей на реальну економіку здійснюється насамперед че­рез процент;

д) доповнив мотиви кембриджської версії формування касових за­лишків «спекулятивним» мотивом;

е) установив зв'язок грошової маси з нормою процента;

ж) обґрунтував зв'язок між процентом та інвестиціями;

з) відкрив новий механізм зв'язку між грошима і виробництвом;

і) відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло А/, яке прямо можна змінювати.

9. З названих положень до монетаристської теорії М. Фрідмена належать:

а) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить бюджет;

б) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний банк і банківська система;

в) механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до підтримання її стабільності: М повинно змінюватися, але ці зміни ма­ють бути обґрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінюва­вся протягом тривалого часу;

г) маса грошей в обігу повинна зростати:

— швидше від зростання ВВП;

— відповідно до зростання ВВП;

— відставати від зростання ВВП;

д) відставання М від зростання ВВП компенсується:

— зростанням швидкості обігу грошей;

— зменшенням швидкості обігу грошей;

— зростанням цін;

— зниженням цін.

10. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей.

11. Визначте характерні особливості грошової політики в /країні в умовах переходу до ринкової економіки:

а) використовуються кейнсіанські постулати в управлінні М;

б) проводиться монетаристська, за М. Фрідменом, антиінфляційна політика;

в) Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими «рецептами», а в інші — монетаристськими;

г) уряд та НБУ у своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на фіскально-бюджетний механізм;

д) уряд та НБУ у своїй монетарній політиці орієнтуються виключно за грошово-кредитний механізм;

е) державний бюджет не відділено від грошово-кредитного механіз­му НБУ.

12. Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку істори­чної еволюції монетаризму:

а) номіналістична теорія грошей;

б) кейнсіансько-неокласичний синтез;

в) класична кількісна теорія грошей;

г) неокласична (монетаризм);

д) неокейнсіанський напрямок;

е) кейнсіанська версія.