logo
Методичні вказівки до самостійної роботи

Тема 2: грошовий оборот і грошові потоки

Запитання для самоконтролю

1. Визначте сутність та основні риси грошового обороту. Які дис­кусії є в літературі з цього приводу?

2. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в проце­сі обороту. Що таке потоки втрат і потоки ін 'єкцій? Чи збігаються обсяги цих двох груп потоків?

3. Які два потоки в грошовому обороті рівнозначні і повинні балан­суватись?

4. Назвіть вхідні і вихідні потоки у групи суб'єктів «сімейні госпо­дарства» і поясніть, як вони балансуються.

5. Поясніть, чому у відкритій економіці наявність чистого імпор­ту спричиняє необхідність припливу капіталу, а чистого експорту — відпливу капіталу з країни?

6. На які три сектори можна розділити грошовий оборот за еко­номічним змістом його потоків?

7. Який з названих запасів грошей найповніше характеризує обсяг маси грошей в обороті:

готівка, що перебуває поза банками;

уся готівка, емітована центральним банком;

гроші, що перебувають на поточних рахунках у банках;

гроші, що перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту.

8. Чому існують два підходи до вимірювання маси грошей — через грошову базу і через грошові агрегати?

9. Чому в різних країнах застосовується свій набір грошових агре­гатів і різне наповнення кожного з них?

10. Чи можна вважати нормальними співвідношення грошових агрегатів МО і МЗ в Україні? Якщо ні, то чому і чим таке співвідношення спричинене?

11. Який з українських грошових агрегатів виражає:

запас найліквідніших грошей;

запас грошей з усім спектром ліквідності, що фактично склався; і — найвужчі гроші;

найширші гроші.

12. Чи входить до агрегату МО запас готівки в касах комерційних

банків? Обгрунтуйте свою відповідь.

13. Чи входить до агрегату МЗ запас грошей, який зберігають комерційні банки на своїх коррахунках у центральному банку? Обгрун­туйте свою відповідь. 14. Чи є зміна швидкості обігу грошей самостійним фактором впливу на ринкову кон 'юнктуру чи це лише механічний наслідок зміни маси грошей, коли при збільшенні маси швидкість зменшується, а при зменшенні— збільшується?

15. Коли можливо абстрагуватися від зміни швидкості обігу грошей при визначенні завдань грошово-кредитної політики, а коли неможливо?

16. Коли зростання швидкості грошей можна розцінювати як позітивне явище, а коли — як негативне?

17. Поясніть, чому при наданні банками позичок виникає грошові, кредитна мультиплікація?

Теми рефератів

1. Грошовий оборот та грошові потоки в Україні.

2. Основні ринки, що взаємозв'язуються грошовим оборотом

3. Закон кількості грошей, необхідних для обороту.

4. Кількісна характеристика грошової маси. Рівень монетизації ВВП.

5. Стійкість грошей та методи її досягнення.

6. Швидкість обігу грошей та її вимірювання

7. Потоки грошового обороту, їх взаємозв'язок.

8. Балансування грошових потоків у грошовому обороті.

9. Грошовий оборот та його структура.

10. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.

11. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот.

12. Грошова маса і грошові агрегати. Грошова база.

13. Механізм поповнення грошей в обороті.

14. Ефект грошового мультиплікатора.

Тести для перевірки знань

1. Строкові вклади входять до складу грошових агрегатів:

а)МО;

б) МІ;

в) М2;

г) не входять до складу грошових агрегатів взагалі.

2. Норма обов'язкового резервування для банків уводиться : метою:

а) обмеження грошової маси в обороті;

б) підвищення ліквідності банків;

в) посилення фінансової сталості банків;

г) підвищення конкурентоспроможності банків.

3. Банк відкрив депозит на суму 10 000 грн. Норма обов'язкового резервування — 25 %. Цей депозит дає можливість банк) збільшити суму позичок на:

а) невизначену величину;

б) 7500 грн.;

в) 10 000 грн.;

г) ЗО 000 грн.

4. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комер­ційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

б) збільшують обсяги позичок, наданих населенню;

в) збільшують свої зобов'язання за вкладами населення.

5. Якщо норма обов'язкового резервування для банків дорів­нює 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює: а)0; 6)1;

в) 10;

г) 100.

6. До складу грошової бази відносять:

а) обов'язкові банківські резерви;

б) готівка в касах підприємств;

в) депозити в центральному банку;

г) готівкові гроші, що перебувають на рахунках у населення;

д) готівка в касах комерційних банків.

7. З названих процесів мають причинно-наслідкові зв'язки такі:

а) зростання державних видатків і обсягу грошової маси;

б) скорочення прибуткового податку й обсягу грошової маси;

в) зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;

г) зростання податків на корпорації і обсягу грошової маси.

8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у передньому п'ять обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:

а) у 5 разів більша номінального ВНП;

б) становить 20 % номінального ВНП;

в) дорівнює відношенню: 5 / ВНПНОМ;

г) неможливо визначити.

9. Грошовий оборот складається із секторів:

а) грошового обігу та фінансів;

б) грошового обігу, фінансового та кредитного секторів;

в) грошового обігу та кредитного сектору.

10. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує не­обхідну для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

в) надлишок купівельної спроможності.

11. Рівень монетизації економіки визначається:

а) як співвідношення грошової маси до валового внутрішнього про­дукту;

б) як співвідношення валового внутрішнього продукту до грошової маси;

в) як співвідношення грошової маси до валового національного про­дукту.

12. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошо­вий оборот в Україні:

а) банкноти;

б) акредитиви;

в) розмінні монети;

г) депозитні гроші;

д) казначейські білети.

13. Залучені ресурси комерційного банку становлять 1000 тис. грн., норма обов'язкового резерву — 15 %. Якими будуть у цьому разі кредитні ресурси комерційного банку (тис. грн.)? Виберіть правильну відповідь:

а) 1000;

б) 850;

в) 150.

14. Якщо величина готівки становить 210 млн. грн., поточних вкладів — 400 млн. грн., ощадних вкладів — 290 млн. грн., строко­вих вкладів — 350 млн. грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 610 млн. грн.;

б) 900 млн. грн.;

в) 1250 млн. грн.;

г) 400 млн. грн.

15. Агрегат МІ охоплює:

а) металеві й паперові готівкові гроші та чекові вклади;

б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) металеві й паперові готівкові гроші та всі банківські депозити;

г) всі гроші та «майже гроші».

16. До потоків «втрат» належать такі грошові потоки:

а) оплата імпорту;

б) заощадження;

в) податки;

г) правильні відповіді а) і в).

17. До потоків «ін'єкцій» належать такі грошові потоки:

а) оплата експорту;

б) державні позики;

в) інвестиції;

г) державні закупівлі.