logo
Проблемн питання словник Ф НАНСИ 2011

3. Основи організацій фінансів підприємств.

Фінанси підприємств — це складник усієї системи відносин, але їм притаманні певні специфічні ознаки, які випливають з особливо­стей форм власності й господарювання.

Відмінності в організаційно-правовому статусі підприємств ви­значають особливості механізму управління підприємством, харак­теру майнової відповідальності й пов'язані з ними форми форму­вання і розподілу фінансових ресурсів. Це відноситься, перш за все, до джерел формування статутного фонду, розподілу прибутку та ор­ганізації взаємовідносин з бюджетом.

Так, майно державних підприємств знаходиться у власності дер­жавних органів влади. Для фінансування цих підприємств, крім вла­сних джерел (хоча й у виключних випадках), залучаються бюджетні асигнування, а також кошти в порядку внутрішньогалузевого пере­розподілу. Організація фінансів підприємств недержавної форми власності характеризується більшою самостійністю у формуванні й використанні фінансових ресурсів. У господарський оборот цих підприємств залучаються кошти засновників, акціонерний капітал, пайові внески працівників підприємств.

Специфіка фінансів підприємств і галузей народного господарства пов'язана з характером розподільчих відносин, об'єктом розподілу виступає виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). На основі її розподілу формуються фонди відшкодування коштів, що споживаються. Специфіка таких відносин виникає при формуванні загального фонду оборотних коштів, ресурсів для фінансування капітальних вкладень: з банками (при отриманні та сплаті позики); з галузевими об'єднаннями (отримання коштів з резервних фондів та їх сплата); з іншими підприємствами (сплата кредиторської заборгованості тощо).

Фінанси підприємств (об'єднань) і галузей народного господарства являють собою систему економічних відносин, які пов'язані з формуванням і розподілом грошових доходів і накопичень, створенням і використанням фондів грошових коштів, що забезпечують поточну господарську діяльність, виробничий і соціальний розвиток

Провідне місце в цій системі займають фінанси підприємств і об'єднань галузей матеріальної сфери. Фінанси підприємств і галузей народного господарства виконують дві функції: - розподільчу; - контрольну.